İletişim Lisans Programı

Toplumsal Cinsiyet, İletişim ve Medya(COM243)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM243 Toplumsal Cinsiyet, İletişim ve Medya 3 2 2 2 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Özlem DANACI YÜCE odanaci@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kadın-erkek oranı konusunun ve bireylerin biyolojik kimliklerinin tanınırlığının sosyal hayatın önemli sorunları arasında yer aldığı günümüzde, bu dersin amacı medyanın “toplumsal cinsiyetlerin” üretimi ve yeniden üretiminde ne şekilde etkili olduğu üzerinde yoğunlaşmaktadır.
İçerik Bknz. Konu Başlıkları
Dersin Öğrenme Çıktıları -Toplumsal cinsiyet (gender) kavramını tanımlar.
-Tarihsel bağlamda “cinsiyetler”e ve “toplumsal cinsiyet”e ilişkin gelişme ve süreçleri bilir.
-Medyanın toplumsal cinsiyet kavramının üretiminde ve yeniden üretiminde etkili olup olmadığına cevap verir.
-Medya metinleri, endüstrisi ve alımlayıcılar üzerinde yapılmış çeşitli araştırma örneklerini kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde çözümler.
Öğretim Yöntemleri Teorik aktarım
Kaynaklar - Ders notları
- Margaret Mead, L’un et l’autre sexe, Paris : Folio essais, 1966.
- Pierre Bourdieu, La Domination Masculine, Acte de la Recherche en Sciences Sociales, No.84, Sept. 1990, 4-31.
- Christine Guionnet et Erik Neveu, Féminins/Masculins. Sociologie du Genre, Paris: Armand Collin, 2005.
- Michèle Ferrand, Féminin Masculin, Paris : Editions La Découverte, 2004.
- Monique Rémy, Comment les Femmes sont Vues, Paris: Point d’appui, Women’s Studies, 1994.
- Hülya Uğur Tanrıöver et Ö. Danacı Yüce, Symbolic Annihilation of Women in the Turkish Daily Press, içinde Y. Pasadeos, D. Dimitrakopoulou (Eds.), Mass Media Research: International Approaches, Athens: Athens Institute For Education and Research-ATINER, 2006, 183-192.
- Özlem Danacı Yüce et B. Kara, Belles de Sport: Représentation des femmes dans les pages sportives des quotidiens turcs, İletişim-Özel Sayı (Représentations Sociales et Communication), Özel sayı, Temmuz 2009,377-391.
- Hülya Uğur Tanrıöver, Özlem Danacı Yüce ve diğerleri, Medyada Kadınların Temsil Biçimleri, içinde Medyada Cinsiyetçiliğe Son, İstanbul: Kadınların Medya İzleme Grubu-MEDİZ Yayını, 2008, 110-164.
- Ayşegül Yaraman, Turquie : Réalité du Féminisme et Ambigüités du Kémalisme, Après-demain, No.1, Mars 2007, 16-19.
- www.whomakesthenews.org
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tanışma/ Dersin ve programın tanıtımı
2 Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet: Bir kavramın doğuşu
3 Toplumsal işbölümü ve cinsiyete dayalı “roller” : Tarihçe
4 Feminist hareket ve toplumsal cinsiyet
5 Toplumsal rollerin üretimi ve yeniden üretimi: Sosyalleşme süreci
6 Türkiye’de feminist hareket ve toplumsal cinsiyet sorgulamaları
7 Vize sınavı
8 Toplumsal cinsiyet ve medya içeriklerinin üretimi ve tüketimi üzerinde sorgulamalar
9 Medya endüstrisi ürünlerinde toplumsal cinsiyetin kurgulanışını sorgulayan araştırmalar
10 Medya metinlerinde toplumsal cinsiyetin kurgulanışını sorgulayan araştırmalar
11 Toplumsal cinsiyet ve alımlama/alımlayıcılar üzerinde yapılan araştırmalar
12 Konuk
13 Öğrenci araştırmalarının sunumu
14 Öğrenci araştırmalarının sunumu
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 100
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 16 16
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 24 24
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 82
Toplam İş Yükü / 25 3,28
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top