İletişim Lisans Programı

Kişilerarası İletişim(RPP207-G-2)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPP207-G-2 Kişilerarası İletişim 3 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Grup Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Elgiz YILMAZ ALTUNTAŞ elyilmaz@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, kişilerarası iletişimde geçerli bazı teorileri ve temel araştırma konularını tartışmaktır. Bunun yanısıra kişilerarası iletişimin bazı konuları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır; dinleme,kendini ifade etme, benlik, algı, sözlü-sözsüz iletişim, güç, etik gibi...Ders, öğrenciye kişilerarası iletişimde etkili olma yolunda önemli bilgiler kazandırmayı amaçlarken; kişiler arası ilişkilerdeki en son görüş ve araştırmalar, günlük yaşamda değişik geçmişleri olan kişilerin ilişkilerinde ortaya çıkan iletişim sorunları incelenecek, sözlü- sözsüz sunumların ve kişisel, kültürel, mesleki, psikolojik, dilsel,dinsel, cinsiyet ayrılıkların iletişimi nasıl etkilediği disiplinler arası yaklaşımla tartışılacaktır.
İçerik 1.Hafta: Kişilerarası iletişimin tanımı ve kapsamı
2.Hafta: Kişilerarası iletişim sürecinde etkili olan sosyal evreler (aile, okul, arkadaş, iş çevresi, hobi grupları...vs.)
3.Hafta: Kişilerarası iletişim sürecinde kullanılan iletişim araçları
4.Hafta: Temel kişilerarası iletişim teorileri I (Sosyal nüfuz,sosyal karar, bilişsel uyum, bilişsel uyumsuzluk, belirsizlik azaltma)
5.Hafta: Temel kişilerarası iletişim teorileri II (dört aşamalı ilişki süreci )
6.Hafta: Kişilerarasıiletişim sürecinde çatışma yönetimi
7.Hafta: Vize sınavı
8.Hafta: Dinleme, etkin dinleme ve dinlememe türleri. Kişilerarası iletişim sürecinde sessizlik kavramının önemi ve türleri: “dolu sessizlik” ve “boş sessizlik”
9.Hafta: Sözlü iletişimin tanımı sözlü iletişimde “ben” dili ve “sen” dili ayrımı
10.Hafta: Sözsüz iletişim I (jestler, mimikler, beden dili,dokunma, göz ve bakışlar, giyim, duruş, ses tonu)
11.Hafta: Ödev sunumu
12.Hafta: Sözsüz iletişim II (mekânda mesafe tutma ve proxemics kavramı)
13.Hafta: Mesleki, toplumsal rol ve statülerin kişilerarası iletişim sürecine etkisi
14.Hafta: Cinsiyet ayrılıklarının kişilerarası iletişim sürecine etkisi
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;

- Kişilerarasıiletişimin tanımını ve kapsamını yorumlar.
- Kişilerarası iletişimde önem taşıyan ev, aile, komşuluk, okul çevresi, arkadaş çevresi, iş çevresi, hobi grupları..vs. gibi çeşitli evreleri tanır. Bunların kişilerarası iletişim sürecine etkisini değerlendirir.
- Kişilerarası iletişim sürecinde bireylerin örgütlü, mekân ve zamanda ilişkide olduğunu fark eder. Buna göre iletişim sürecinde kullanılan iletişim araçlarının çeşitliliğini tanır. Bu süreci günlük hayatı ile karşılaştırmalı olarak yorumlar.
- Sosyal nüfuz, sosyal karar, bilişsel uyum, bilişsel uyumsuzluk,belirsizlik azaltma, ilişki kurma,kendini açma, bağlanma ve muhafaza etme..vs. gibi temel kişilerarası iletişim teorilerini tanımlar ve gerçek yaşamdan örneklerle tartışır.
- Çatışma yönetimi, çatışmanın bireysel nedenleri ve kaçınma biçimlerini tanımlar ve gerçek yaşamdan örneklerle tartışır
- Dinleme ve etkin dinleme ayrımının farkına varır, dinlememe biçimlerini örneklerle tanımlar.
- Sessizlik kavramını“dolu sessizlik” ve “boş sessizlik” olarak ayırt eder.
- Sözlü iletişimde “ben” dili ile “sen” dili kullanmanın ayrımını ve kişilerarası iletişimde çatışma sürecine etkisini yorumlar.
- Sözsüz iletişim kavramını tanımlar; kişilerarası iletişim sürecinde jestlerin, mimiklerin,beden dilinin, dokunmanın, göz ve bakışların,giyimin, duruşun, mesafenin, mekânda mesafe tutmanın, ses tonunun etkisini ve önemini örneklerle değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri Teorik kavram anlatımı, örnek olay analizi becerisi için öğrencilerle etkileşimli soru-cevap paylaşımı, öğrencilerin bireysel ve profesyonel örneklerinin paylaşımının teşviki.
Kaynaklar DESCAMPS, Marc-Alain (1993). Le langage du corps : et la communication corporelle, Presses Universitaires de France, Paris.
GOFFMAN, Erving (1974). Les rites d’interaction, Les Editions de Minuit, Paris.
HALL, Edward T. (1971). La dimension caachée, traduit del'américain par Amélie Petita, Editions du Seuil, Paris.
HARTLEY, Peter (1993). Interpersonal Communication, Routledge,London.
MUCCHIELLI, Alex (1995). Psychologie de la communication, Presses Universitaires de France, Paris.
WATZLAWICK, Paul (1972). Une logique de la communication, Editions du Seuil , Paris.
WINKIN, Yves (1981). La nouvelle communication: textes recueillis et présentés de Bateson, Birdwhistell, Goffman, Hall, Jackson, Scheflen, Sigmon et Watzlawick, Editions du Seuil, Paris.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Ki ş ileraras ı ileti ş imin tan ı m ı ve kapsam ı
2 Ki ş ileraras ı ileti ş im sürecinde etkili olan sosyal evreler (aile, okul, arkada ş , i ş çevresi, hobi gruplar ı ...vs.)
3 Ki ş ileraras ı ileti ş im sürecinde kullan ı lan ileti ş im araçlar ı
4 Temel ki ş ileraras ı ileti ş im teorileri I (Sosyal nüfuz, sosyal karar, bili ş sel uyum, bili ş sel uyumsuzluk, belirsizlik azaltma)
5 Temel ki ş ileraras ı ileti ş im teorileri II (dört a ş amal ı ili ş ki süreci )
6 Ki ş ileraras ı ileti ş im sürecinde çat ı ş ma yönetimi
7 Vize sınavı
8 Dinleme, etkin dinl eme ve dinlememe türleri Ki ş ileraras ı ileti ş im sürecinde sessizlik kavram ı n ı n önemi ve türleri: “dolu sessizlik” ve “boş sessizlik”
9 Sözlü ileti ş imin tan ı m ı , sözlü ileti ş imde “ben” dili ve “sen” dili ayr ı m ı
10 Sözsüz ileti ş im I (jestler, mimikler, beden dili, dokunma, göz ve bak ı ş lar, giyim, duru ş , ses tonu)
11 Ödev sunumu
12 Sözsüz ileti ş im II (mekânda mesafe tutma ve proxemics kavram ı )
13 Mesleki, toplumsal rol ve statülerin ki ş ileraras ı iletişim sürecine etkisi
14 Cinsiyet ayr ı l ı klar ı n ı n ki ş ileraras ı ileti ş im sürecine etkisi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 50
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 2 10
Sunum 2 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 5
Toplam 5 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 15 2 30
Ödevler 2 3 6
Sunum 2 1 2
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 76
Toplam İş Yükü / 25 3,04
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top