İşletme Lisans Programı

Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Yönetimi(G467)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G467 Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Yönetimi 5 0 3 3 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Türker BAŞ turkerbas@hotmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilgi teknolojilerinin iş yapma biçimlerini kökünden değiştirdiği iş dünyasında, yeni bir iş fikrinin nasıl geliştirileceği, iş modelinin nasıl oluşturulacağı, mevcut iş modellerinin nasıl dönüştürüleceği ve sunumunun nasıl yapılacağının öğretilmesi bu dersin amacını oluşturmaktadır
İçerik 1. Hafta: Temel Kavramlar: Dijital dönüşüm, yenilik, inovasyon. Niçin dijital dönüşüm? İnovasyon kültürünün dijital dönüşümdeki rolü nedir?
2. Hafta: İş Modeli nedir? Temel Bileşenleri nelerdir?
3. Hafta: Müşteri Segmenti nasıl tanımlanır? Değer Önerisi nasıl oluşturulur?
4. Hafta: Kanal türleri nelerdir? Kanallar nasıl planlanır? Müşteri İlişkileri nasıl düzenlenir?
5. Hafta: Gelir Akışının türleri nelerdir? Maliyet Yapısı nasıl oluşturulur?
6. Hafta: Bir girişimde Temel Kaynaklar, Temel Faaliyetler ve Temel Ortaklıklar nelerdir? Bunlar arasındaki ilişki nasıl kurulur?
7. Hafta: ARA SINAV
8. Hafta: Dijital Dönüşümün 4 temel bileşeni: Müşteri, Rekabet, Veri ve Değer
9. Hafta: Ürün/hizmet değil platform geliştirmek
10. Hafta: Dijital yeterlilikleri geliştirme: Süreç, temel araçlar, uygulama.
11. Hafta: Liderlik yetkinliklerini geliştirme: Süreç, temel araçlar, uygulama.
12. Hafta: Değer önerisini dijitale aktarma/uyumlu hale getirme
13. Hafta: Görsel Düşünme, Hikaye Anlatma
14. Hafta: Yenilikçilik/Dijital Dönüşüm Fikrini Sunma
Dersin Öğrenme Çıktıları Farklı yönetim disiplinlerini temel alan girişimci iç görüler aracılığıyla öğrenciler;
1. Yenilikçi İş Modeli ve İnovasyon konularında uygulamaya dayalı bilgi ve beceriler edinecek,
2. Dijital dönüşüm sürecini teknik ve davranışsal yönleriyle kavrayacaktır.

Bunun sonucunda öğrencilerin;
1. Karar alma becerileri gelişecek,
2. Pazardaki fırsatları daha iyi analiz edebilecekler,
3. Etkili takım çalışması yapabilecekler,
4. Kritik liderlik davranışlarını uygulamaya koyacaklar,
5. Yaratıcı düşünecekler ve dönüşümcü lider özellikleri kazanabilecekler.
Öğretim Yöntemleri Anlatım ve proje uygulaması
Kaynaklar • New Venture Creation, Stephen Spinelli, Jr. & Robert Adams, 9th Edition, 2012, McGraw-Hill Education, New York.
• Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, Alexander Osterwalder, Yves Pigneur, Wiley Sons Ltd. 2010.
• Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers Want, Alexander Osterwalder, Wiley Sons Ltd. 2016.
• Business Model You: A One-Page Method For Reinventing Your Career by Tim Clark, Wiley Sons Ltd. 2014.
• The Digital Transformation Playbook, David L. Rogers, Columbia Business School Publishing, 2017.
• Leading Digital, Turning Technology into Digital Transformation, Geroge Westerman, Harvard Business Review Press, 2016.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dijital dönüşüm, yenilik, inovasyon. Niçin dijital dönüşüm? İnovasyon kültürünün dijital dönüşümdeki rolü nedir?
2 İş Modeli nedir? Temel Bileşenleri nelerdir?
3 Müşteri Segmenti nasıl tanımlanır? Değer Önerisi nasıl oluşturulur?
4 Kanal türleri nelerdir? Kanallar nasıl planlanır? Müşteri İlişkileri nasıl düzenlenir?
5 Gelir Akışının türleri nelerdir? Maliyet Yapısı nasıl oluşturulur?
6 Bir girişimde Temel Kaynaklar, Temel Faaliyetler ve Temel Ortaklıklar nelerdir? Bunlar arasındaki ilişki nasıl kurulur?
7 ARA SINAV
8 Dijital Dönüşümün 4 temel bileşeni: Müşteri, Rekabet, Veri ve Değer
9 Ürün/hizmet değil platform geliştirmek
10 Dijital yeterlilikleri geliştirme: Süreç, temel araçlar, uygulama
11 Liderlik yetkinliklerini geliştirme: Süreç, temel araçlar, uygulama.
12 Değer önerisini dijitale aktarma/uyumlu hale getirme
13 Görsel Düşünme, Hikaye Anlatma
14 Yenilikçilik/Dijital Dönüşüm Fikrini Sunma
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 30
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 1 17 17
Sunum 1 12 12
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top