İşletme Lisans Programı

Avrupa Kurumları(G385)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G385 Avrupa Kurumları 5 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Akif Emre ÖKTEM akifemreoktem@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders Avrupa Birliğinin tarihsel gelişmelerini, 1945’den günümüze bütünleşme aşamalarını ve neden AB ülkelerinin bütünleşmeye ihtiyaç duyduklarını anlatmayı amaçlamaktadır. AB’nin kurumsal, hukuki, ekonomik yapısı ve belli başlı yürütme mekanizmaları incelemektedir.
İçerik 1 – AB’nin temelleri : Tarihteki Avrupa’nın birlik olması fikri

A - Etimolojik olarak Europa kelimesi

- Antik Yunan : Çok tanrılı hümanizm. Her şeyin merkezinde insan var.
- Roma, Hristiyanlık. İnanç! İnsan Tanrıya hizmet etmek için var.
- Europa. Kelimenin tarih boyunca etimolojik değerlendirmesi.

B - Modern devletin ortaya çıkması ve Avrupa Projeleri :


- Avrupa’yı birleştirme, kalıcı barışı sağlama, müreffeh düzen sağlama projeleri.
- Avrupa en kuvvetli halinden en güçsüz haline 35-40 senede düştü.


Tarihten gelen Avrupa’nın Birlik olması fikir ve projelerini bir önceki ders irdeledik. Bu hafta Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu öncesi siyasi, ekonomik konjonktürden bahsedeceğiz.

II: DERS

2 – İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun (AKÇT) kuruluşunu teşvik eden ulusal – uluslararası gelişmeler.

A - İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa kıtasındaki konjonktür

I. Yalta Konferansı 4-11 Şubat 1945
II. 19 Aralık 1946 tarihinde Churchill’in Zürih Üniversitesi’ndeki konuşması.
III. Şubat 1948 Prag darbesi.
IV. 17 Mart 1948 BAB (İngiltere, Fransa, BENELUX)
V. 16 Nisan 1948 OECE 1962’de OECD’ye dönüşüyor.
VI. Mayıs 1948 Lahey Kongresi
VII. 5 Mayıs 1949 Avrupa Konseyi (Council of Europe)
VIII. 4 Nisan 1949 NATO

B - AKÇT’nin kuruluş aşaması : Kurucu Devletlerin çıkar hesapları.

I. Fransa
II. Almanya
III. İngiltere
IV. Hollanda – Belçika - Lüksemburg


III: DERS

Tarihten gelen Avrupa’nın Birlik olması fikir ve projelerini geçen hafta irdeledik. CECA öncesi siyasi, ekonomik konjonktürü de konuştuk. Başlıca devletlerin bu proje karşısında çıkarlarını inceledik. Şimdi CECA projesinin hayata geçirilişini konuşacağız.

3 – Jean Monnet ve Robert Schuman’ın AKÇT Projesi (1951 Paris)

A - Hazırlık safhası, imza ve yürürlük.
B - AKÇT sistemi: organlar + işleyiş

4 – CED ( Avrupa Savunma Topluluğu)

A - Hazırlık safhası, ratifikasyonlar ve Fransa’nın kendi projesini sabote etmesi

B - Başarısızlığın sonuçları :

I. Avrupa’nın savunmasında B Planı
II. Avrupa Projesinin mimarlarının istifaları.

IV: DERS


5 - Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) – Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom) : (1957 Roma )

Politik birliği sağlamak için araç olarak düşünülmüşken şimdi neredeyse amaç olmak üzere.

A - Yeni hedefe doğru : Ortak Pazar

B - Avrupa Ekonomik Topluluğu ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu Andlaşmalarının imzalanması .

Bu hedefleri yerine getirmek için Roma ve sonraki değişiklikler...

6 – Avrupa’nın inşasında derinleşme süreci.

A - Avrupa Topluluğu’na katılımlar

B - Katılımların kurucu andlaşmalara etkisi : Revizyon çalışmaları

I - Anlaşmaların revizyonu : Topluluktan Birliğe geçiş

a - 1986 Acte Unique – Avrupa tek senedi
b - 1992 Maastricht

II - Avrupa Birliği’nin transformasyonu

a - Amsterdam 1997
b - Nice 2000
c - Avrupa için Anayasa Antlaşması
d - Lizbon Andlaşması

V. DERS


7 – Avrupa Birliği Kurumları ve işleyişleri :

A - Siyasi Kurumlar

I - Avrupa Parlamentosu
II - Avrupa Konseyi
III - Konsey
IV - Komisyon

VI. DERS

B - Teknik İşlevi Olan Temel Kurumlar

I - Avrupa Merkez Bankası
II - Sayıştay
III - Diğer teknik organlar

a - Ekonomik ve sosyal komite
b - Bölgeler Komitesi (La comité des régions)
c - Avrupa Yatırım Bankası
d - Avrupa İstikrar Mekanizması

C - Yargısal Kurumlar : Avrupa Birliği Adalet Divanı

I - Adalet Divanı
II - Genel Mahkeme
III - Uzmanlık Mahkemeleri


8 – Kurumsal Prosedürler

A - Kurumsal Denge Prensibi

B - Avrupa Birliği’nin yasama prosedürü

I - Danışma Görüşü Prosedürü

II - Olağan yasama usulü – ortak karar (codécision)

III - Uygun görüş usulü – (Procédure d’avis conforme)

IV - Avrupa Birliği bütçesi ve kabul usulü

C - Avrupa Birliği’nde yürütme erki

9 – Avrupa Birliği Kurumlarına devredilen yetkiler :

A - AB’ye devredilen yetkilerin doğası

I -Yetki dağılımı

a - Münhasır yetkiler – Les compétences exclusives
b - Paylaşılan Yetkiler – Les compétences partagées
c - İlave – tamamlayıcı yetkiler – Les compétences subsidiares
d - Zımni yetkiler – Compétences implicites

II – Yetki dağılımını düzenleyen genel ilkeler

a – Orantılılık Prensibi - proportionnalité
b - Yerindenlik (katmanlı yetki) - Subsidiarité
c – Üye Devletler arasında sadık işbirliği prensibi – Le Principe de coopération loyale des Etats Membres


10 – AB Hukuk Düzeni

A – AB Hukuk Düzeni Kökenli Kaynaklar

I – Asli Kaynaklar : Andlaşmalar :

a - Kurucu Andlaşmalar ve tadilleri
b - Andlaşma ekleri + protokoller
c - Kurum oluşturan andlaşmalar ve bütçe andlaşmaları

II - Kurucu andlaşmaların Avrupa Birliği Mahkemesi içtihadı ile anayasal seviyeye çıkartılması ve sonuçları:

III – Türev kaynaklar

a - Tüzük
b - Yönerge
c - Karar
d - Tavsiye
e - Görüş

IV - Atipik Kaynaklar

a - AB Kurumlarınca uyarlanan yarı resmi mevzuat (Livre Blanc – Livre Vert)
b - Kurumlar arası anlaşmalar
c - PESC, esapace liberte, sécurité, Justice bağlamındaki işlemler (2 ve 3 pilier)

V - İçtihad ile ortaya çıkan normlar. (Hukukun genel prensipleri)

B – Uluslararası Hukuk Kökenli Kaynaklar

I - Uluslararası Hukukun Genel kaynakları
II - AB’nin taraf olduğu anlaşmalar
III - AB üyelerinin taraf olup AB’yi bağlayan anlaşmalar


11 - AB Hukuk Düzeni ve Üye Devlet Hukuk düzenleri ilişkisi

A - AB Hukukunun doğrudan uygulanırlığı

I - AB Hukukunda doğrudan uygulanma koşulları
II – AB Hukukunda Andlaşma, Tüzük, Yönerge ve Kararların Doğrudan Uygulanması
a – Andlaşmalar
b – Tüzükler
c - Yönergeler
d - Kararlar

B - AB hukukunun üstünlüğü

I – Prensibin İçtihadlarla ortaya çıkışı
II – AB Hukukunun ulusal hukuklara üstünlüğünün sonuçları


12 - AB’de Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunmasının gelişimi

1. Hukukun Genel ilkelerinin kaynak olarak AB Hukukundaki yeri.

2. Temel Hak ve Özgürlüklerin korunmasında Hukukun Genel İlkelerinin rolü
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci bu dersin sonunda :
1.AB entegrasyonunun oluşumunu,
2.AB antlaşmalarını,
3.Kurumsal yapısı ve karar mekanizmalarını,
4.Ortak ekonomik politikalarını ve
5.AB Bütçesi hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Öğretim Yöntemleri Sınıf mevcudunun uygun olması nedeniyle ders öncesi okuma pasajları verilmesi, klasik ders anlatımı yanında sokratien metod ile soru - cevap şeklinde öğrencilerin katılımı ile bilginin aktarımı amaçlanmaktadır.
Kaynaklar Castarède, Jean, “50 ans de construction européenne (1957-2007)”, Levallois-Perret, 2007.

Clergerie, Jean-Louis, “Politiques communes de l'Union européenne”, Paris ellipses, 2006.

Clergerie, Jean-Louis, Gruber Annie, Rambaud Patrick, “L’Union européenne”, Paris Dalloz, 2008.

Dedeoğlu, Beril, “Dünden bugüne Avrupa Birliği”, Boyut Kitapları, 2003.

Dedeoğlu, Beril, “Adım adım Avrupa Birliği”, Okumuş Adam yayınları, 2006.

Echkenazi, José, “Guide de l'Union européenne”, Paris, Nathan,2007.

Defarges, Philippe Moreau , “La constitution européenne en question”, Paris : Editions d'Organisation, 2004.

Defarges, Philippe Moreau , “Les institutions européennes”, Colin, 2005.

Desmond, Dinan, “Europe Recast” A History of European Union, Pallgrave Mc Millan, 2004.

Grandguillot, Dominique, “L’Union européenne après le Traité de Lisbonne”, Paris Gualino 2008.

Dony, Marianne, “Après la réforme de Lisbonne les nouveaux traite´s europe´ens”, Universite´ de Bruxelles, 2008.

Mathieu, Jean-Luc, “L’Union européenne”, Paris PUF, 2006.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 AB’nin temelleri : Tarihteki Avrupa’nın birlik olması fikri
2 İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’nun (AKÇT) kuruluşunu teşvik eden ulusal – uluslararası gelişmeler.
3 Jean Monnet ve Robert Schuman’ın AKÇT Projesi (1951 Paris)
4 CED ( Avrupa Savunma Topluluğu)
5 Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) – Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom) : (1957 Roma )
6 Avrupa’nın inşasında derinleşme süreci.
7 Avrupa Birliği Kurumları ve işleyişleri :Siyasi Kurumlar
8 Avrupa Birliği Kurumları ve işleyişleri :Teknik İşlevi Olan Temel Kurumlar - Yargısal Kurumlar
9 Kurumsal Prosedürler - AB yasama prosedürleri ve Bütçe
10 Kurumsal Prosedürler - AB yürütme ve Yargı erki
11 Avrupa Birliği Kurumlarına devredilen yetkiler :
12 AB Hukuk Düzeni
13 AB Hukuk Düzeni ve Üye Devlet Hukuk düzenleri ilişkisi
14 AB’de Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunmasının gelişimi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 102
Toplam İş Yükü / 25 4,08
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top