İşletme Lisans Programı

20. Yüzyıl Batı Uygarlığı(G320)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G320 20. Yüzyıl Batı Uygarlığı 6 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Marco BOSCHELE m.boschele@yahoo.co.uk (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 1. Yirminci Yüzyıl boyunca ortaya çıkan ekonomik, siyasal, düşünsel, sanatsal ve bilimsel gelişmelerin 21. Yüzyıl başı dünyasını nasıl biçimlendirdiğini küresel bir perspektiften anlama ve irdeleme becerisi kazandırmak;
2. ‘Yeni’ dünyanın ‘yeni’ insanının içinde doğduğu toplumsal ortamın temel özelliklerini irdelemek;
3. Müzik, güzel sanatlar, mimari ve edebiyat eserlerine ilgisini arttırarak yaşamını zenginleştirmek.
İçerik Bu ders Yirminci Yüzyılın belli olgu ve karakteristikleri ile bunların toplumsal ve düşünsel uzantılarını incelemeyi amaçlamakta ve günümüz dünyasını şekillendiren temel tarihsel gelişmelere ve dönüşümlere odaklanmaktadır. Ders boyunca Yirminci Yüzyıla sadece iktisadi ve siyasal olaylar açısından yaklaşılmamakta, bilimdeki gelişmelerden sanata, Soğuk Savaş’tan Keynesçi iktisada, feminizmden Yeni Sola, 68 kuşağından cinsel devrime, caz müziğinden Woodstock Festivaline uzanan geniş bir alanda yüzyılın ruhunu biçimlendiren tüm unsurlar ele alınmaktadır. Geçtiğimiz yüzyılda yaşanan gelişmelerin modern toplum üzerindeki etkilerini kuş bakışı ve küresel bir perspektiften öğrencilere tanıtmayı hedefleyen dersin başlıkları: Kurbanın Dansı - Viyana Hazır Mahşer Gününe - Yeni Gerçekler Farklı Temsiller - Petersburg’dan Gelen İşaret - Saraybosna’da Sıkılan Kurşun - New York’ta Çöken Borsa - Karşı-Devrimin Devrimcileri - Berlin’de Biten Deniz - Ne Yaptık Biz? - İkiye Bölünen Dünya - Bir Dehşet Dengesi - Refahın Kanatlarında - Paris’te Bahar - Woodstock’ta Yaz - Kadınlara Yeni Kimlik - Zenciler de Sahnede - Eski İlişkilerin Sonu - Ne Görürsen Onu Alırsın - Sade Olan İç Sıkar - Bir Postmodern Durum - Karşı Noktası Olmayan Dünya.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Tarihsel bir kavrayışın temellerini kurmak;
2. Kuramsal ve kavramsal düşünce yeteneğini zenginleştirmek;
3. Toplumsal olayları açıklama ve değerlendirmede disiplinler arası bir yaklaşım çabası göstermek;
4. Sürekli değişim ve paradoksla baş edebilecek bir geniş görüşlülük oluşturmak;
5. Metin okuma, anlama, araştırma yapma ve yazı yazma becerisini geliştirmek
6. Tartışma ve özeleştiri yeteneğini desteklemek;
7. Baktığını görme, işittiğini duyma, okuduğunu anlama ve anladığını eleştirme becerilerini geliştirmek.
Öğretim Yöntemleri Derste kullanılan yöntem, elektronik ortamda mevcut belgeler ya da detaylı kaynakçalar yardımıyla öğrenciye bilgi nakli yapmaya yönelik değildir. Söylevler, radyo haber bültenleri, belgesel filmlerden alıntılar, çağın önde gelen besteci, ressam, heykeltıraş, fotoğrafçı, yönetmen ve mimarlarının yapıtlarından oluşturulmuş ses, müzik ve görüntü öğelerinden yararlanılarak tamamı konulu bir film şeklinde düzenlenmiş olan ders, onun bu bilgiye ulaşmasını kendi özgür iradesiyle seçeceği bir gereksinim konumuna taşımayı hedeflemektedir.
Kaynaklar Eric Hobsbawm, “Kısa Yirminci Yüzyıl: 1914-1991 Aşırılıklar Çağı”, Everest Yayınevi.
Mark Mazower, “Karanlık Kıta: Avrupa’nın Yirminci Yüzyılı”, İstanbul Bilgi Üniversitesi.
Güzel sanatlar, müzik, mimari ve felsefe alanlarında temel bazı kaynaklar, filmler ve audio CD’ler.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Uvertür - Kurbanın Dansı
2 Kurbanın Dansı
3 Viyana Hazır Mahşer Gününe - Yeni Gerçekler Farklı Temsiller
4 Yeni Gerçekler Farklı Temsiller
5 Petersburg’dan Gelen İşaret - Saraybosna’da Sıkılan Kurşun
6 New York’ta Çöken Borsa - Karşı-Devrimin Devrimcileri
7 Berlin’de Biten Deniz - Ne Yaptık Biz?
8 İkiye Bölünen Dünya - Bir Dehşet Dengesi
9 Refahın Kanatlarında
10 Paris’te Bahar
11 Woodstock’ta Yaz - Kadınlara Yeni Kimlik
12 Zenciler de Sahnede - Eski İlişkilerin Sonu
13 Ne Görürsen Onu Alırsın - Sade Olan İç Sıkar
14 Bir Postmodern Durum - Karşı Noktası Olmayan Dünya
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
9 İstanbul Arkeoloji Müzesi
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 30
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 30
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi.
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi.
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi.
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi.
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi.
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi.
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi.
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi.
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği.
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi.
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci.
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top