İşletme Lisans Programı

Sosyoloji(G124)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G124 Sosyoloji 2 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ahmet Oğuz DEMİR odemir@ticaret.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders öğrencileri sosyoloji disipliniyle tanıştırmayı ve toplumsal olayları yorumlayabilmeleri ve sosyal bilimlerde araştırma yapabilmelerini, başka bir deyişle toplumun bilimsel açıdan incelemelerini öğretmeyi hedeflemektedir. Ders sosyolojinin ve sosyal bilimlerin temel kuramlarının öğretilmesiyle bu bilimsel inceleme için gerekli donanımı sağlamayı hedeflemektedir. Diğer bir deyişle modernliğin sosyolojisini öğretmek hedeflenmektedir.
İçerik Dersin ilk seanslar özellikle sosyoloji disipliniyle olan ilişkilerini öne çıkararak, sosyal bilimlerin gelişiminin incelenmesine ayrılmıştır. İkinci aşamada sosyolojinin bir sosyal bilim disiplini olarak doğuşu konusu, bu disiplinin, toplumun incelenmesi için değişik yaklaşımlar ve kuramları oluşturan kurucularının metinleri tartışılacaktır. Bu bağlamda, özellikle sosyolojinin kurucuları olan Auguste Comte, Alexis de Tocqueville, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber’in kuramaları üzerinde durulacaktır. Yine modernliğin sosyolojisi çerçevesinde modern kentin oluşturduğu toplumsal koşullar Georg Simmel ve Şikago Okulu kuramcılarının metinleriyle, etkileşimcilik ve kentsel ekoloji yaklaşımları çerçevesinde incelenecektir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi izleyen öğrencilerin şu konularda donanım kazanmaları hedeflenmektedir :
1)Sosyal bilimlerin temel kavramlarını açıklayabilmek.
2) Toplumsal olguları tanımlamak
3) İnsanların doğrudan ya da kurumlar, toplumsal kurallar, sanat… vasıtasıyla dolaylı olarak kurdukları ilişkileri anlamak.
4) Toplumsal olayları incelemek.
5) Toplumsal değişim ile sosyal gruplar arasındaki bağlantıları kurabilmek.
Öğretim Yöntemleri Ders, konu anlatımları ve her hafta verilen metinlerin tartışılmasını içermektedir. Bu iki unsur öğrencilerin devamını ve metinleri okumalarını zorunlu kılmaktadır. Her hafta okunup tartışılacak metinler bir hafta öncesinden verilecektir. Ayrıca derste imkanlar dahilinde görsel işitsel kaynaklardan yararlanılacaktır.
Kaynaklar BERGER Peter, Invitation à la sociologie, Editions la Découverte, 2006.
BRICHET Max, Introduction à la sociologie, Ellipes Edition, 2007.
CABIN Philippe & DORTIER Jean-François, La Sociologie, Sciences Humaines Editions, 2000
DEMEULENAERE Pierre, Histoire de la théorie sociologique, Hachette Livre, 1997.
DEVINAT Annie, Les grands courants de la pensée sociologique par les textes, t.1, Hachette, 1999
DEVINAT Annie, Les grands courants de la pensée sociologique par les textes, tome II, Hachette,
DORTIER Jean-François, Les Sciences Humaines, Sciences Humaines Editions, 2009
DORTIER Jean-François, Une histoire des sciences humaines, Sciences Humaines Editions, 2005
GIDDENS Anthony, Sociology, 6e edition, Polity Pres, 2009.
LOBRICHON Guy, MESURE Sylvie, SAVIDAN Patrick (sous la dir.), Dictionnaire des sciences humaines, PUF, 2006.
MOLENAT Xavier, La Sociologie, Sciences Humaines Editions, 2009
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Bilim, insan bilimleri, sosyal bilimler
2 Tarih disiplinin, sosyal bilim disiplini olarak gelişimi
3 Antropoloji disiplininin gelişimi
4 Sosyal Bilimler üzerine tartışma
5 Auguste Comte’un sosyolojisi
6 Alexis de Tocqueville’in sosyolojisi
7 Karl Marx’ın sosyolojisi
8 Vize sınavı
9 Emile Durkheim’ın sosyolojisi
10 Max Weber’in sosyolojisi
11 Georg Simmel’in sosyolojisi
12 Chicago Okulu (1)
13 Chicago Okulu (2)
14 Modernliğin sosyolojisi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 50
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25 25
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 123
Toplam İş Yükü / 25 4,92
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top