İletişim Lisans Programı

TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

Temel Alan YeterlilikleriSanatGazetecilik ve Enformasyon

TYYÇ Gazetecilik ve Enformasyon Temel Alanı Yeterlilikleri
6. Düzey (Lisans)
Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
BİLGİ Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri açıklar.
Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili süreçleri, yöntem ve teknikleri teşhis eder. X X X
Alanı ile ilgili kuram, yöntem, strateji ve tekniklere ilişkin bilgiye sahiptir. X X X X X X X X X X X
Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özellikleri ve yaşadığı iletişim sorunları konusunda bilgi sahibidir. X X X X
İletişim ortam ve araçlarını yetkin bir şekilde kullanabilme bilgisine sahiptir. X X X X X X X X X X
Alanda faaliyet gösteren kurumların yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini tanır. X X X X
İletişimin ulusal, uluslararası, toplumsal ve kültürlerarası boyutlarını tanır. X X X X X X X X
BECERİ Alanıyla ilgili bilgi kaynakları ile kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. X X X X X X X X X X
Alanıyla ilgili olay ve olgular arasındaki ilişkileri tanıma ve açıklama becerisine sahiptir. X X X X X X X
Alanıyla ilgili özgün fikirleri yaratıcı bir şekilde açıklar. X X X X
Kişi, grup, kitle ya da kurumların iletişim özelliklerini, ihtiyaçlarını ya da farklılıklarını dikkate alarak uygun iletişim strateji, yöntem ve teknikleri geliştirir ve uygular. X X X X X
YETKİNLİK - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili bireysel ya da grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi yerine getirir ya da bağımsız olarak yürütür. X X X X
Alanı ile ilgili uygulamalarda bireysel ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alır. X X X
Birey olarak yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır. X X X
YETKİNLİK - Öğrenme Yetkinliği Alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. X X X
Öğrenme gereksinimlerini belirler ve yönlendirir. X X
Birey ve ekip üyesi olarak mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. X X X X
Bilgiye ulaşma yollarını bilme, alanıyla ilgili yeni yöntem ve teknolojileri takip eder ve kullanır. X X X X X X
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum ve davranış geliştirir.
YETKİNLİK - İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır ve dili etkin biçimde kullanır. X X X X
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. X X
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. X
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X X
Sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri yakından takip eder, etkin olarak katılır ve düzenler. X X X
Ulusal ve uluslararası gündemde yer alan olay ve gelişmeleri izler ve yorumlar. X X X X X
Farklı kültürlerin iletişim biçimlerini tanır ve uyum sağlar. X
YETKİNLİK - Alana Özgü ve Mesleki Yetkinlik Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır. X X X X
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve gerçekleştirir. X X X X X X
Alana ilişkin teknolojileri yetkin bir şekilde kullanır. X X X X X X X X
Alana ilişkin yasa, yönetmelik ve mevzuatın bilincinde olur ve uygun davranır. X X
Sosyal güvenlik ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. X X X
Scroll to Top