Hukuk Lisans Programı

Karşılaştırmalı Hukuk II(HUK304)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK304 Karşılaştırmalı Hukuk II 6 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Mouloud BOUMGHAR boumghargsu@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, Avrupa düzeyinde – AB ve Avrupa Konseyi çerçevesinde- ve uluslar arası düzeyde görev yapan ulusal üstü mahkemelerin oynadıkları önemli rolü ortaya koymaktır. Bu çeşitlilik, genellikle, hukukun ilerlemesinin bir işareti olarak gösterilmektedir. Ancak bu durum aynı zamanda, yarışan yargı yerleri arasında yetki çatışması ve farklı içtihatların oluşması riskini artırmaktadır.
Ulusal üstü yargı makamlarının bu hızlı gelişimi sadece sistemin kendi içinde uyum sorunu değil, bundan da öte, her bir yargılama makamının, incelenecek olan organizasyonu ve işleyişi bakımından da sorunlar yaratmıştır.
İçerik 1. Luxemburg Mahkemesinin doğuşu ve oluşumu
2. Luxemburg Mahkemesinin yetkileri
3. Luxemburg Mahkemesinde uygulanan usul
4. Topluluk hukuku düzeninde Luxemburg Mahkemesi
5. Strasburg Mahkemesinin doğuşu ve oluşumu
6. Strasburg Mahkemesinin yetkileri
7. Strasburg Mahkemesinde uygulanan usul
8. Vize
9. Uluslararası Adalet Divanının doğuşu ve oluşumu
10. Uluslararası Adalet Divanının yetkileri
11. Ad hoc ceza mahkemeleri
12. Uluslararası Ceza Mahkemesinin doğuşu ve oluşumu
13. Uluslararası Ceza Mahkemesinde uygulanan usul
14. Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından cezalandırılan suçlar
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler bu derste, ulusal üstü yargılama makamlarının gelişim süreçlerini aynı zamanda yapılarını ve işleyişlerini öğreneceklerdir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar I- Avrupa yargılama makamlarına ilişkin kaynaklar:
- V. Berger, La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Sirey, dernière édition.
- J-C. Gautron, Droit européen, Dalloz, Mémento, dernière édition.
- J-P. Jacqué, Droit institutionnel de l’Union Européenne, Dalloz, dernière édition.
- J. Roux, Droit général de l’Union européenne, Litec, dernière édition.
- F. Sudre, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, PUF.
- F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, PUF.
II- Uluslar arası yargılama makamlarına ilişkin kaynaklar:
- D. Carreau, « Droit international, Paris, Pedone
- J. Combacau et S. Sur, Droit international public, Paris, Montchrestien
- P.-M. Dupuy, Droit international public, Paris, Dalloz
- D. Ruzie, Droit international public, Mémento Dalloz, dernière édition.
- Antonio Cassese & Mireille Delmas-Marty (dir), Crimes internationaux et juridictions internationales, Paris, Puf
- Delas (Olivier), Côté (René), Crépeau (François) et Leuprecht (Peter) (dir.), Les juridictions internationales: complémentarité ou concurrence? Bruxelles: Bruylant, coll. Mondialisation et droits de l’Homme
- Bourdon (W.): "La Cour pénale internationale", Seuil
- André Huet, René Koering-Joulin, Droit pénal international, PUF
- R. Badinter, De Nuremberg à la CPI, Pouvoirs, janvier 2000, p. 155.
- R. Kherard, La compétence de la Cour pénale internationale, Dalloz, 2000, p. 587.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma.
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma.
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma.
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme.
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme.
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma.
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme.
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme.
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme.
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme.
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma.
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top