Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Siyasal Tarih(RI209)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI209 Siyasal Tarih 3 3 3 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Zeynep ARIKANLI zarikanli@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 1648-1945, yani Vestfalya Barışı'ndan İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar geçen üç yüz yıllık bir süreci kapsayan bu ders, modern egemen devletin kurulduğu merkez olarak Avrupa'dan başlayarak, Devlet'in oluşum ve inşa süreçlerine odaklanmaktadır. Dersin esas amacı, dünya tarihinin süreklilikler ve kopuşlar üzerinden yapılan analiziyle, bu tarihin temelini ve ana yapısını kavra(t)ma amacını taşır. Bu haliyle ders, her ülkeye ve bölgeye özgü gerçekliklerin ve farklı tarihsel süreçlerin bir arada ve neden sonuç ilişkisiyle ele alınmasıyla, Dünya Tarihi denilebilecek bütünlüklü bir tarih algısı oturtmayı hedefler.
İçerik Yukarıda da belirtildiği gibi, ders 1648-1945, yani Vestfalya Barışı'ndan İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar geçen üç yüz yıllık bir süreci kapsamaktadır. Modern egemen devletin başlangıcı kabul edilen Vestfalya Barışı'dan 1945'e kadar geçen süreç, bir yandan devletler arası ilişkilerin seyrini anlatırken, bir yandan toplum-devlet ilişkilerinin gelişimini ele almaktadır. Bu, devletler arası ve devlet-toplum arasındaki ilişkileri düzenleyen ilkelerin de (hukuk) gelişiminin anlatılmasını ifade eder. Bu çerçevede, ders devletlerin kurulduğu/ yıkıldığı ve sınırların düzenlendiği savaşçı süreç ve sözü edilen ilkelerin oluşturulduğu hukuki süreç olmak üzere iki ana eksen üzerinden ilerlemektedir. Dünyayı dönüştüren savaşlar, dünyayı yeniden kuran antlaşmaların yanı sıra, toplumları dönüştüren hareketler de dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler:
- Devlet oluşum ve inşa süreçleri hakkında bilgi edinirler;
- Modern egemenlik kavramının özünü oluşturan ilkeleri öğrenirler;
- Dünya tarihinin süreklilikler ve kopuşlarla şekillenen ana yapısını öğrenirler;
- Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde aldıkları diğer derslerle bağlantı kurma ve böylece bütünlüklü bir bilgi edinme becerisi edinirler;
- Özellikle makaleler ve kitaplar değil, video oyunları dahil türlü materyalleri, belirli bir sorunsallaştırmayla ele alıp kavramlar ve disiplinler arasındaki geçişkenliği tarih okuması üzerinden sağlarlar ve edinimlerini aktarma becerisini edinirler;
- Aktör stratejilerinin arkasındaki toplumsal ve siyasi dinamikleri öğrenirler.
Öğretim Yöntemleri Sözlü anlatım ve okumaların yanı sıra, her döneme ait videolar, belgeseller ve hatta tarih dersiyle ilgisi yokmuş gibi gözüken, ama aslında nitelikli bir tarih ve coğrafya bilgisine dayanan bilgisayar oyunlarının bir araya getirildiği sözel ve görsel bir öğretim yöntemi izlenmektedir.
Kaynaklar AGAMBEN, Giorgio, Homo Sacer I. Le Pouvoir Souverain et la Vie Nue. traduit par
Marilène Raiola, Paris  : Éditions du Seuil, 1995, 216 s.
---------------------------- État d’Exception. Homo Sacer, II-1, traduit par Joel Gayraud, Paris  :
Éditions du Seuil, 2003, 151 s.
BENJAMIN, Walter, Pasajlar, çeviren : Ahmet Cemal, İstanbul : Yapı Kredi Yayınları, Ocak
2002, 4. Baskı, 277 s.
BEST, Antony ve diğerleri [et alii] (derleyen), 20. Yüzyılın Uluslararası İlişkiler Tarihi,
çeviren : Taciser Ulaş Belge, Ankara : Siyasal Kitabevi, Eylül 2012, 615 s.
BRAUDEL, Fernand, Grammaire des Civilisations, Paris : Champs/ Flammarion, 1993, 625 s.
CARR, Edward Hallet, Qu’est-ce que l’Histoire ?, traduit par Maud Sissung, Paris  : Éditions
La Découverte, 1988, 233 s. (Tarih Nedir ?, çeviren : Misket Gizem Gürtürk, İstanbul :
İletişim Yayınları, 2015, 15. Baskı, 255 s.)
------------------------------- The Twenty Years’ Crisis, 1919-1939. An Introduction to the Study
of International Relations, New York : Palgrave, 2001, cviii+ 233 s.
FROMKIN, David, A Peace to End All Peace. The Fall of the Ottoman Empire and the
Creation of the Modern Middle East, New York : Avon Books, 1990, 635 s.
HELIE, Jérôme, Les relations internationales dans l’Europe moderne. Conflits et équilibres
européens, 1453-1789, Paris : Armand Colin, 2008, 288 s.
HOBSBAWM, Eric J., L’ère des Révolutions, 1789-1848, traduit par Françoise Braudel et
Jean-Claude Pineau, Paris : Fayard/ Pluriel, 1969, 435 s.
---------------------- L’ère du capital, 1848-1874, traduit par Eric Diacon, Paris : Fayard/
Pluriel, 1978, 463 s.
--------------------- L’ère des Empires, 1875-1914, traduit par Jacqueline Carnaud et Jacqueline
Lahana, Paris : Fayard/ Pluriel, 1987, 485 s.
--------------------- İlkel Asiler. 19. ve 20. Yüzyıllarda Toplumsal Hareketin Arkaik Biçimleri
Üzerine İncelemeler, çeviren : Uygur Kocabaşoğlu, İstanbul : 2012, 267 s.
İBN HALDUN, Mukaddime 1-2, İstanbul : Dergâh Yayınları, 2005, 4. Baskı.
KARATANİ, Kojin, Dünya Tarihinin Yapısı. Üretim Tarzlarından Mübadele Tarzlarına,
Çeviren: Ali Karatay, İstanbul: Metis Yayınları, 432 s.
MOORE, Barrington, Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri. Çağdaş
Dünyanın Yaratılmasında Soylunun ve Köylünün Rolü, çevirenler : Şirin Tekeli ve Alâeddin
Şenel, Ankara : İmge Kitabevi, Şubat 2003, 707 s.
NİZAMÜ’L-MÜLK, Siyasetnâme, çeviren : Mehmet Taha Ayar, İstanbul : Türkiye İş
Bankası Yayınları, Kasım 2012, 4. Baskı, 365 s.
SANDER, Oral, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, Ankara : İmge Kitabevi, Ocak 2015, 25.
Baskı, 423 s.
------------------ Siyasi Tarih, 1918-1994, Ankara : İmge Kitabevi, Mart 2015, 22. Baskı, 605 s.

4

SCHMITT, Carl, Le Nomos de la Terre dans le Droit des Gens du Jus Publicum Europeaum,
traduit par Lilyane Deroche-Gurcel, Paris  : Presses Universitaires de France, janvier 2001,
363 s.
--------------------- Machiavel, Clausewitz. Droit et Politique Face aux Défis de l’Histoire,
Paris  : Krisis, 2007, 261 s.
WAYLET, Boynar ; JACKH, Ernst, İmparatorluk Stratejileri ve Ortadoğu. Doğu’da İngiliz
Alman Rekabeti ve Balkan Savaşı’ndan Sonra Almanya, çeviren : Vedat Atila, İstanbul :
Çiviyazıları/ Nemesis Kitaplığı, 2004, 318 s.
WEIL, Patrick  et DUFOIX, Stéphane (dirs.), L’Esclavage, la Colonisation et Après. France,
États-Unis, Grande-Bretagne, Paris  : Presses Universitaires de France, janvier 2005, 628 s.

YERASİMOS, Stefanos, Milliyetler ve Sınırlar. Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu, çeviren:
Şirin Tekeli, İstanbul : İletişim Yayınları, 2002, 5. Baskı, 520 s.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Vestalya'dan Fransız Devrimi'ne, 1648-1789
3 Fransız Devrimi'nden Viyana Düzeni'ne, 1789-1815
4 Pax Britannica'dan Devrimler Çağına, 1815-1848
5 Viyana Düzeni Biterken, 1856 Kırım Savaşı
6 Avrupa dönüşüyor, 1860-70
7 VİZE
8 İmparatorluklar Çağı, 1870-1914
9 Avrupa Yıkılıyor: Birinci Dünya Savaşı, 1914-1918
10 İki Savaş Arası dönem, 1919-1939
11 Totaliter Rejimlerin Yükselişi
12 İkinci Dünya Savaşı, 1939-1945
13 Savaşın bitişi ve yeni dünya düzeni
14 Soğuk Savaş'a doğru
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 8 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 7 15
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 8 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 7 8 56
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top