İletişim Lisans Programı

Görsel Kültür(CTV302)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CTV302 Görsel Kültür 6 2 2 2 2 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Nebahat AKGÜN ÇOMAK ncomak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere bakma ve görmenin biyopsikolojik bir olgu olmanın ötesinde kültürel bir olgu olduğunu göstermek; televizyon, video, sinema, bilgisayar gibi araçlarla günümüz yaşamında önemi giderek artan görsel kültür ürünlerinin antropolojik/etnolojik ve eleştirel bir bakış açısıyla kavranıp tartışılmasını sağlamaktır.
İçerik 1. Hafta: Giriş: İnsanın Dünyası-Kültürel Çevre
2. Hafta: Görsel Kültürün Temelleri
3. Hafta: Sanat ve Görsel Kültür
4. Hafta: Fotoğraf ve Görsel Kültür
5. Hafta: Antropoloji ve Görsellik
6. Hafta: Popüler Kültür ve Görsel Temsiller
7. Hafta: Ara Sınav
8. Hafta: Kültürü Çerçevelemek: Belgesel Filmler
9. Hafta: Kültürlerarası İletişim ve Belgesel Film
10. Hafta: Kültürlerarası İletişim ve Belgesel Film
11. Hafta: Gündelik Yaşam, Kültürel İlişkiler ve Video
12. Hafta: Gündelik Yaşam, Kültürel İlişkiler ve Video
13. Hafta: İnternette Görsel Kültür
14. Hafta: İnternette Görsel Kültür
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
? Kültürü tanımlar.
? Bakma ve görmenin kültürel boyutunu söyler.
? Görsel kültürün, sanat, bilim alanlarında ve gündelik
yaşamdaki kullanımlarını açıklar.
? Görsel kültür ürünlerinin toplumsal-kültürel ve kültürlerarası
ilişkilerdeki rolünü kavrar.
Öğretim Yöntemleri Katılımcı Konferans
Kaynaklar Sezer Tansuğ, Sanatın Görsel Dili, İstanbul: Urart Sanat Galerisi Yayınları, 1982
Malcolm Bernard, Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür, Ankara: Ütopya Yayınları, 2002
Toplum Bilim, Görsel Kültür Özel Sayısı, 22 Eylül 2007
Kevin Robins, İmaj: Görmenin Kültür ve Politikası (Çev: Nurçay Türkoğlu), İstanbul: Ayrıntı, 1999
Nicholas Mirzoeff, An Introduction to Visual Culture, London, NY, Routledge, 1999
Marc Augé, La Rancune et le Prophète, Paris: EHESS, 1990 John Berger, Görme Biçimleri, İstanbul: Metis, 2009
E.H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi, 2008 Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, İstanbul: Remzi, 1999
E. Cassirer, İnsan Üstüne Bir Deneme, İstanbul: Say, 2005
Margaret Mead, Le Fossé des Générations, Paris: Seuil, 1971
Marc Henri Piault, Anthropologie et Cinéma, Paris: Nathan, 2000 Chris Jenks, “The Centrality of The Eye in Western Civilization”, Visual Culture, Routledge, 1995
Michel De Certeau, L’Invention du Quotidien, Paris: Gallimard, 1990 Henri Lefebvre, Modern Dünyada Gündelik Hayat (Çev: Işın Gürgüz), İstanbul: Metis, 1998
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İnsanın Dünyası-Kültürel Çevre
1 İnsanın Dünyası-Kültürel Çevre
1 İnsanın Dünyası-Kültürel Çevre
1 İnsanın Dünyası-Kültürel Çevre
1 İnsanın Dünyası-Kültürel Çevre
1 İnsanın Dünyası-Kültürel Çevre
1 İnsanın Dünyası-Kültürel Çevre
1 İnsanın Dünyası-Kültürel Çevre
2 Görsel Kültürün Temelleri
2 Görsel Kültürün Temelleri
2 Görsel Kültürün Temelleri
2 Görsel Kültürün Temelleri
2 Görsel Kültürün Temelleri
2 Görsel Kültürün Temelleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 100
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler X
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler X
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 142
Toplam İş Yükü / 25 5,68
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top