İletişim Lisans Programı

Sosyal Bilimlerde İstatistik Uygulamaları(COM336)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM336 Sosyal Bilimlerde İstatistik Uygulamaları 6 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Orhan İlker BAŞARAN oikolak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı aşağıdaki konularda öğrenciye temel kavramları ve karşılaşılan durumlarda bunların kullanılmasını öğretmektir :
• Verilerin düzenlenmesi ve grafik olarak gösterilmesi.
• Olasılık kanunları ve hesabı (olasılıkların toplamı ve çarpımı kanunları, şartlı olasılık, binom dağılımı, hipergeometrik dağılım, normal dağılım, t dağılımı vs.)
• Örnekleme kavramı, yöntemleri, veri toplama ve örneklem seçimi.
• İstatistiksel tahmin yöntemleri (ana kitle ortalaması veya oranının noktasal tahmini, güvenli aralıkta tahmini)
• Parametrik veya parametrik olmayan hipotez testleri.
İçerik 1) Giriş, araştırma projesinin adımları, verilerin düzenlenmesi ve analizi.
2) Verilerin düzenlenmesi ve analizi, tekerrür dağılımları.
3) Tekerrür dağılımlarının grafik olarak gösterilmesi.
4) Dağılımlar ile ilgili merkezde yığılma ve dağılma ölçüleri.
5) Olasılık tanımı ve olasılık kanunları.
6) Teorik olasılık dağılımları – Kesikli değişkenlerin olasılık dağılımları.
7) Teorik olasılık dağılımları – Sürekli değişkenlerin olasılık dağılımları.
8) Örnekleme ve istatistiksel tahmin yöntemleri, (Ana kitle ortalaması ve oran tahmini).
9) Hipotez testleri (Parametrik yöntemler) – Ana kitle ortalama ve oran testleri.
10) Hipotez testleri (Parametrik olmayan yöntemler, Chi-kare bağımsızlık ve homojenlik testleri)
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrenci :
1. Tanımsal istatistikle ilgili temel kavramları ve verilerin analizleri ile teknikleri kullanma becerisini kazanacaktır.
2. Temel olasılık kanunlarını kullanarak karşılaşılan farklı durumlarda çeşitli olasılıkları hesaplayacaktır.
3. İstatistik yöntemleri kullanarak karşılaşılan farklı durumları mantık ve istatistik ölçüler açısından çözümleyecektir.
4. İstatistik veri analizi ile ilgili terim ve kavramlara hakim olarak sosyal bilimlerle ilgili verileri istatistik tahmin yöntemlerini kullanarak analiz edecektir.
5. Karşılaşılan problemleri, hipotez testleri veya ilişki analizleri uygulayarak anlamlandıracaktır.
6. Çeşitli durumların istatistiksel analizini yaparak en uygun kararları alabilecektir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Calot, Gérard, Cours de Statistique Descriptive, Dunod, Paris
Çakır, Filiz, Sosyal Bilimlerde İstatistik, Alfa Yayınları, 2000
Daniel Wayne W. & Terrell James C., Business Statistics, 5. edition, Houghton Miflin, USA.
Newbold, Paul, Statistics for Business and Economics, Pearsons Education
Newbold, Paul, İşletme ve İktisat için İstatistik, Çeviren Ümit Şenesen, Literatür Yayıncılık
Orhunbilge, Prof. Dr. Neyran, Tanımsal İstatistik, Olasılık ve Olasılık Dağılımları, İ.Ü.İşletme Fak. Yayınları Avcıol Basım Yayın, İstanbul 2000
Orhunbilge, Prof. Dr. Neyran, Örnekleme Yöntemleri ve Hipotez Testleri, İ.Ü.İşletme Fak. Yayınları Avcıol Basım Yayın, 2. Baskı, İstanbul 2000
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş, araştırma projesinin adımları, verilerin düzenlenmesi ve analizi.
2 Verilerin düzenlenmesi ve analizi, tekerrür dağılımları.
3 Tekerrür dağılımlarının grafik olarak gösterilmesi.
4 Dağılımlar ile ilgili merkezde yığılma ve dağılma ölçüleri.
5 Sürekli kontrol sınavı. Dağılımlar ile ilgili merkezde yığılma ve dağılma ölçüleri.
6 Olasılık tanımı ve olasılık kanunları.
7 Teorik olasılık dağılımları – Kesikli değişkenlerin olasılık dağılımları.
8 Teorik olasılık dağılımları – Sürekli değişkenlerin olasılık dağılımları.
9 Teorik olasılık dağılımları – Sürekli değişkenlerin olasılık dağılımları.
10 Ara sınav.
11 Örnekleme ve istatistiksel tahmin yöntemleri, (Ana kitle ortalaması ve oran tahmini).
12 Örnekleme ve istatistiksel tahmin yöntemleri, (Ana kitle ortalaması ve oran tahmini).
13 Hipotez testleri (Parametrik yöntemler) – Ana kitle ortalama ve oran testleri.
14 Hipotez testleri (Parametrik olmayan yöntemler, Chi-kare bağımsızlık ve homojenlik testleri)
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 25
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 25
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler X
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 76
Toplam İş Yükü / 25 3,04
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top