İletişim Lisans Programı

Film Projesi Geliştirme Atölyesi(COM433)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM433 Film Projesi Geliştirme Atölyesi 7 2 2 2 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ece VİTRİNEL evitrinel@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, farklı türde film projeleri geliştirme sürecine ilişkin
temel bilgilerin ve örneklerin verilmesi ve bu bilgilerin ışığında,
proje oluşturma, sunma, bütçelendirme, kaynak arama alanlarında
uygulama çalışmalarının yapılmasıdır.
İçerik 1. Hafta: Film projesi türleri
2. Hafta: Tanımlama ve bütçeleme ölçütleri
3. Hafta: Hedefler ve stratejik planlama
4. Hafta: Sunum biçimleri ve bütçeleme örnekleme
5. Hafta: Yapımcı özellikleri ve iletişim biçimleri
6. Hafta: Ortak yapımların özellikleri
7. Hafta: Destek arama süreci: ulusal kamu destekleri
8. Hafta: TC Kültür Bakanlığı başvuruları: örnek olay
incelemeleri
9. Hafta: TC Kültür Bakanlığı başvuruları: uygulama
10. Hafta: Destek arama süreci: bölgesel kamu destekleri
11. Hafta: Eurimages başvuruları: örnek olay incelemeleri
12. Hafta: Eurimages başvuruları: uygulama
13. Hafta: Diğer kamu destekleri: yurtdışı, bölgesel, çokuluslu
destek olanakları
14. Hafta: Özel sektör destekleri: sponsorluk, televizyon
önalımları, vb. örnekler
Dersin Öğrenme Çıktıları - Film projesi geliştirme modellerini tanır.
- Bu alanda hedef belirler ve stratejik planlama yapar.
- Ulusal ve uluslararası düzlemde yapımcı, ortak yapımcı
bulma ve farklı destek mercilerine başvurma koşul ve
biçimlerini bilir.
- Bir film projesini oluşturur, geliştirir ve yapımcı, kaynak,
destek bulma yönünde tüm girişimlerde bulunur.
Öğretim Yöntemleri Katılımcı konferans
Kaynaklar CNC , Coll.Dixit, Eyrolles, Paris, 2006
Robert Edgar HUNT, Réalisation de films, Pyramyd, Paris, 2008
Jane BARNWELL, Les fondamentaux de la réalisation de films,
Pyramyd, Paris, 2010
Elliott GRAVE, 130 exercices pour réussir son premier film,
Eyrolles, Paris, 2010
J.-P. FOUGEA,- P.ROGARD, Les aides au financement, Dixit, Paris,
2009
Olivier AMIEL, Le financement public du cinéma dans l’Union
Européenne, LGDJ, 2008
Ph.LAURIER, Producteur du cinéma : un métier, Chiron, 2005
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Film projesi türleri
2 Tanımlama ve bütçeleme ölçütleri
3 Hedefler ve stratejik planlama
4 Sunum biçimleri ve bütçeleme örnekleme
5 Yapımcı özellikleri ve iletişim biçimleri
6 Ortak yapımların özellikleri
7 Destek arama süreci: ulusal kamu destekleri
8 TC Kültür Bakanlığı başvuruları: örnek olay incelemeleri
9 TC Kültür Bakanlığı başvuruları: uygulama
10 Destek arama süreci: bölgesel kamu destekleri
11 Eurimages başvuruları: örnek olay incelemeleri
12 Eurimages başvuruları: uygulama
13 Diğer kamu destekleri: yurtdışı, bölgesel, çokuluslu destek olanakları
14 : Özel sektör destekleri: sponsorluk, televizyon önalımları, vb. örnekler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9 TC Kültür Bakanlığı başvuruları: uygulama
10
11
12 Eurimages başvuruları: uygulama
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 40
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 60
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler X
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler X
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 9 9
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 75
Toplam İş Yükü / 25 3,00
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top