İletişim Lisans Programı

Tüketici Davranışları(COM331)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM331 Tüketici Davranışları 5 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Çiğdem ERSAYIN cersayin@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tüketici Davranışları bağlamında karar verme sürecinde etkili olan
bilişsel ve davranışsal modeller arasındaki farklılıklar açıklanacak;
bireysel bağlamda bilgi işleyiş süreci tanımlanacak; tüketici
davranışlarına etki eden deneyim, öğrenme ve hafızanın rolü
açıklanacak; tüketici davranışlarını etkileyen kültürel, sosyal, kişisel
ve psikolojik faktörler alt başlıklarıyla birlikte tanımlanacak ve
açıklanacak; satın alma karar sürecinde yer alan 4 faklı davranış
davranış modeli belirtilecek; bilişsel model kapsamında yer alan
satılma karar sürecini oluşturan 5 aşamalı süreç modeli tanımlanacak
ve şematik olarak açıklanacak; yeni ürünler bazında tüketici karar
verme sürecinin işleyiş modeli ve sürece etki eden faktörler
açıklanacak; tüketici davranışlarını anlama ve ticari anlamda
uygulamaya fayda sağlayan Pazar segmentasyon klasifikasyonu
tanımlanacak ve örneklerle işlenecek.
İçerik 1. Hafta: Tüketici satın alma davranışındaki alternatif
paradigmalar ve satın alma karar sürecindeki aşamalar.
2. Hafta: Deneyim, öğrenme ve hafızanın rolü.
3. Hafta: Davranış oluşturmada tavır/tutum geliştirme,
değiştirme ve etkiler.
4. Hafta: Tüketici davranışını etkileyen karakteristik
özellikler: Kültürel ve Sosyal Faktörler
5. Hafta: (4. haftadan devam) Kişisel ve Psikoloşik Faktörler
6. Hafta: Satın alma karar süreci tipleri: 1) Komplike satın
alma 2) Kaygı azaltıcı satın alma.
7. Hafta: 3) Alışkanlığa Dayalı satın alma 4) Farklılık
Arayışındaki satın alma.
8. Hafta: Ara Sınav (vize).
9. Hafta: Satın alma karar sürecini etkileyen faktörler: 1)
İhtiyaç belirleme 2) Bilgi Arayışı 3) Alternatiflerin
Değerlendirilmesi.
10. Hafta: 4) Satın alma 5) Satın alma sonrası davranışlar
11. Hafta: Yeni ürünler bazında tüketici satın alma karar
sürecinin işleyişi 1) Benimseme süreci.
12. Hafta: 2) Bireysel farklılıklar 3) Benimseme sürecinde
ürün karakteristiğinin etkisi.
13. Hafta: Pazar segmentasyonu ve segmentasyon tipleri.
14. Hafta: Ticari bağlamda uygulanabilecek segmentasyon
klasifikasyonu.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
? Tüketici davranışlarına etki eden iki farklı davranış modeli
arasındaki farkı açıklayabilecek ve tüketici davranışlarındaki
farklılıkları ve satın alma süreçlerini açıklayan bilişsel modeli
tüketici davranışlarını anlamada ve yorumlamada
kullanabilecek.
? Tüketici davranışlarını dolaysız şekilde etkileyen, şekillendiren
ve yönlendiren karakteristik özellikleri tanımlayabilecek ve
birbirleriyle olan bağıntılarını oluşturabilecek.
? Yeni ürün seçimine yön veren ‘benimseme süreç modelinin
sürece nasıl etti ettiğini açıklayabilecek.
? Pazar segmentasyonu için kullanılan farklı klasifikasyon
yöntemlerini tanımlayabilecek.
Öğretim Yöntemleri Literatür tarama, İnternet, vaka analizleri
Kaynaklar Pickton, D., Broderick, A. (2005). Integrated Marketing
Communications, London: Prentice Hall.
Kotler, P., Armstrong, G. (2005). Principles of Marketing, New
Jersey: Prentice Hall.
İlgili diğer güncel makale ve kitaplar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 1. Hafta: Tüketici satın alma davranışındaki alternatif paradigmalar ve satın alma karar sürecindeki aşamalar
2 2. Hafta: Deneyim, öğrenme ve hafızanın rolü.
3 3. Hafta: Davranış oluşturmada tavır/tutum geliştirme, değiştirme ve etkiler.
4 4. Hafta: Tüketici davranışını etkileyen karakteristik özellikler: Kültürel ve Sosyal Faktörler
5 5. Hafta: (4. haftadan devam) Kişisel ve Psikoloşik Faktörler
6 6. Hafta: Satın alma karar süreci tipleri: 1) Komplike satın alma 2) Kaygı azaltıcı satın alma.
7 7. Hafta: 3) Alışkanlığa Dayalı satın alma 4) Farklılık Arayışındaki satın alma.
8 8. Hafta: Ara Sınav (vize).
9 9. Hafta: Satın alma karar sürecini etkileyen faktörler: 1) İhtiyaç belirleme 2) Bilgi Arayışı 3) Alternatiflerin Değerlendirilmesi.
10 10. Hafta: 4) Satın alma 5) Satın alma sonrası davranışlar
11 11. Hafta: Yeni ürünler bazında tüketici satın alma karar sürecinin işleyişi 1) Benimseme süreci.
12 12. Hafta: 2) Bireysel farklılıklar 3) Benimseme sürecinde ürün karakteristiğinin etkisi.
13 13. Hafta: Pazar segmentasyonu ve segmentasyon tipleri.
14 14. Hafta: Günümüz reklamcılığına genel bir bakış.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 76
Toplam İş Yükü / 25 3,04
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top