İletişim Lisans Programı

Tüketici Davranışları(COM331)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM331 Tüketici Davranışları 5 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Çiğdem ERSAYIN cersayin@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tüketici Davranışları bağlamında karar verme sürecinde etkili olan
bilişsel ve davranışsal modeller arasındaki farklılıklar açıklanacak;
bireysel bağlamda bilgi işleyiş süreci tanımlanacak; tüketici
davranışlarına etki eden deneyim, öğrenme ve hafızanın rolü
açıklanacak; tüketici davranışlarını etkileyen kültürel, sosyal, kişisel
ve psikolojik faktörler alt başlıklarıyla birlikte tanımlanacak ve
açıklanacak; satın alma karar sürecinde yer alan 4 faklı davranış
davranış modeli belirtilecek; bilişsel model kapsamında yer alan
satılma karar sürecini oluşturan 5 aşamalı süreç modeli tanımlanacak
ve şematik olarak açıklanacak; yeni ürünler bazında tüketici karar
verme sürecinin işleyiş modeli ve sürece etki eden faktörler
açıklanacak; tüketici davranışlarını anlama ve ticari anlamda
uygulamaya fayda sağlayan Pazar segmentasyon klasifikasyonu
tanımlanacak ve örneklerle işlenecek.
İçerik 1. Hafta: Tüketici satın alma davranışındaki alternatif
paradigmalar ve satın alma karar sürecindeki aşamalar.
2. Hafta: Deneyim, öğrenme ve hafızanın rolü.
3. Hafta: Davranış oluşturmada tavır/tutum geliştirme,
değiştirme ve etkiler.
4. Hafta: Tüketici davranışını etkileyen karakteristik
özellikler: Kültürel ve Sosyal Faktörler
5. Hafta: (4. haftadan devam) Kişisel ve Psikoloşik Faktörler
6. Hafta: Satın alma karar süreci tipleri: 1) Komplike satın
alma 2) Kaygı azaltıcı satın alma.
7. Hafta: 3) Alışkanlığa Dayalı satın alma 4) Farklılık
Arayışındaki satın alma.
8. Hafta: Ara Sınav (vize).
9. Hafta: Satın alma karar sürecini etkileyen faktörler: 1)
İhtiyaç belirleme 2) Bilgi Arayışı 3) Alternatiflerin
Değerlendirilmesi.
10. Hafta: 4) Satın alma 5) Satın alma sonrası davranışlar
11. Hafta: Yeni ürünler bazında tüketici satın alma karar
sürecinin işleyişi 1) Benimseme süreci.
12. Hafta: 2) Bireysel farklılıklar 3) Benimseme sürecinde
ürün karakteristiğinin etkisi.
13. Hafta: Pazar segmentasyonu ve segmentasyon tipleri.
14. Hafta: Ticari bağlamda uygulanabilecek segmentasyon
klasifikasyonu.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
? Tüketici davranışlarına etki eden iki farklı davranış modeli
arasındaki farkı açıklayabilecek ve tüketici davranışlarındaki
farklılıkları ve satın alma süreçlerini açıklayan bilişsel modeli
tüketici davranışlarını anlamada ve yorumlamada
kullanabilecek.
? Tüketici davranışlarını dolaysız şekilde etkileyen, şekillendiren
ve yönlendiren karakteristik özellikleri tanımlayabilecek ve
birbirleriyle olan bağıntılarını oluşturabilecek.
? Yeni ürün seçimine yön veren ‘benimseme süreç modelinin
sürece nasıl etti ettiğini açıklayabilecek.
? Pazar segmentasyonu için kullanılan farklı klasifikasyon
yöntemlerini tanımlayabilecek.
Öğretim Yöntemleri Literatür tarama, İnternet, vaka analizleri
Kaynaklar Pickton, D., Broderick, A. (2005). Integrated Marketing
Communications, London: Prentice Hall.
Kotler, P., Armstrong, G. (2005). Principles of Marketing, New
Jersey: Prentice Hall.
İlgili diğer güncel makale ve kitaplar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 1. Hafta: Tüketici satın alma davranışındaki alternatif paradigmalar ve satın alma karar sürecindeki aşamalar
2 2. Hafta: Deneyim, öğrenme ve hafızanın rolü.
3 3. Hafta: Davranış oluşturmada tavır/tutum geliştirme, değiştirme ve etkiler.
4 4. Hafta: Tüketici davranışını etkileyen karakteristik özellikler: Kültürel ve Sosyal Faktörler
5 5. Hafta: (4. haftadan devam) Kişisel ve Psikoloşik Faktörler
6 6. Hafta: Satın alma karar süreci tipleri: 1) Komplike satın alma 2) Kaygı azaltıcı satın alma.
7 7. Hafta: 3) Alışkanlığa Dayalı satın alma 4) Farklılık Arayışındaki satın alma.
8 8. Hafta: Ara Sınav (vize).
9 9. Hafta: Satın alma karar sürecini etkileyen faktörler: 1) İhtiyaç belirleme 2) Bilgi Arayışı 3) Alternatiflerin Değerlendirilmesi.
10 10. Hafta: 4) Satın alma 5) Satın alma sonrası davranışlar
11 11. Hafta: Yeni ürünler bazında tüketici satın alma karar sürecinin işleyişi 1) Benimseme süreci.
12 12. Hafta: 2) Bireysel farklılıklar 3) Benimseme sürecinde ürün karakteristiğinin etkisi.
13 13. Hafta: Pazar segmentasyonu ve segmentasyon tipleri.
14 14. Hafta: Günümüz reklamcılığına genel bir bakış.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 76
Toplam İş Yükü / 25 3,04
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top