İletişim Lisans Programı

Halkla İlişkiler Kuramları ve Modelleri(RPP201-G-2)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPP201-G-2 Halkla İlişkiler Kuramları ve Modelleri 3 3 0 0 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Grup Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) İnci ÇINARLI icinarli@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, halkla ilişkiler disiplinine ait ana kuram, model ve konseptlerle ilgili temel bilgilerin yanı sıra profesyonel iletişim becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Halkla ilişkilerin yalnızca yönetimsel ve araçsal bir perspektifle değil, bir sosyal aktivite ve bir sosyal fenomen olarak da ele alındığı bu derste; eleştirel ve etik sorgulama yapan bireylerin mesleğe hazırlanması hedeflenmektedir.
İçerik Halkla ilişkiler kuram ve modelleri
Halkla ilişkiler stratejileri ve taktikleri
Halkla ilişkiler ve sosyal sorumluluk
Halkla ilişkiler ve etik karar alma
Halkla ilişkilerde eleştirel yaklaşımlar
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Halkla ilişkiler kuramlarını ve modellerini tanır.
- Alandaki benzer ve farklı yaklaşımları karşılaştırır.
- Halkla ilişkiler stratejileri ve taktiklerini tanır ve uygular.
- Alanı ile ilgili profesyonel becerileri edinir.
- Alanı ile ilgili etik kuralları uygulayabilir.
- Etik sorgulama yapabilir.
Öğretim Yöntemleri Sunum/Anlatım
Tartışma
Örnek olay analizleri
Kaynaklar Ders notları

CHOMSKY, Noam. Medya Denetimi: Immediast Bildirgesi. 2. Baskı, İstanbul: Tüm Zamanlar Yayıncılık, 1995.

CUTLIP S.M., CENTER A.H. ve BROOM G.M., Effective Public Relations, 8th. Edition, New Jersey: Prentice-Hall International, 2000.

ÇINARLI, İnci. Stratejik İletişim Yönetimi, 2. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, 2013.
?
ERDOĞAN, İrfan. Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler, Ankara: Erk Yayınları, 2006.

EWEN, Stuart. PR! A Social History of Spin. New York: Basic Books, 1996.

GREGORY Anne, Planning and Managing Public Relations Campaigns, 2nd . ed., London: Kogan Page Ltd., 2000.

GRUNIG James E. ve HUNT Todd. Managing Public Relations, New York: Holt, Reinehart ve Wilson Inc., 1984.

HEATH, Robert L. ve COOMBS, W. Timothy. Today’s Public Relations: An Introduction, California: Sage Publications, 2000.

IHLEN Øyvind, VAN RULER Betteke ve FREDRIKSSON Magnus, Public Relations and Social Theory: Key Figures and Concepts, New York: Routledge, 2009.

JEFKINS Frank, Public Relations Techniques, 2nd ed., UK: Butterworth Heinemann, 2004.

JOWETT, Garth S. ve O’DONNELL Victoria. Propaganda and Persuasion, 4th ed., California: Sage Publications, 2006.

L’ETANG, Jacquie ve PIECZKA, Magda (eds.). Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Vadi Yayınları, 2002.

NEWSOM Doug, TURK Vanslyke Judy and KRUCKEBERG Dean. This is PR: The Realities of Public Relations, USA: Thomson/Wadsworth, 2003.

OKAY Ayla ve OKAY Aydemir. Halka İlişkiler Kavram, Strateji ve Uygulamaları, İstanbul: Der Yayınları, 2005.

ÖZÜPEK Nejat. Kurum İmajı ve Sosyal Sorumluluk, Konya: Tablet Kitabevi, 2005.

PELTEKOĞLU BALTA Filiz, Halkla İlişkiler Nedir?, 4. Baskı, Beta Yayınları: İstanbul, 2008.
?
PRATKANIS Anthony ve ARONSON Elliot, Propaganda Çağı: İknanın Gündelik Kullanımı ve Suistimali, Çev.Nagihan Haliloğlu, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2008.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Halkla ilişkiler disiplininin tanımlanması
2 Halkla ilişkilerde monolojik ve diyalojik yaklaşımlar
3 Halkla ilişkilerin tarihsel gelişim süreci
4 Halkla ilişkiler kuramları
5 Halkla ilişkiler modelleri
6 Stratejik iletişim yönetimi / Manipülasyon: mezenformasyon-dezenformasyon, spin mekanizmaları
7 Ara sınav
8 Halkla ilişkilerde eleştirel perspektif
9 Küresel halkla ilişkiler
10 Halkla ilişkiler stratejileri ve taktikleri
11 Dijital halkla ilişkiler uygulamaları
12 Paydaş yönetimi
13 Halkla ilişkiler ve etik
14 Sosyal sorumluluk ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramları (KSS) / Sürdürülebilirlik
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 4 3 12
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 5 2 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 5 3 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 79
Toplam İş Yükü / 25 3,16
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top