İletişim Lisans Programı

Halkla İlişkiler Kuramları ve Modelleri(RPP201-G-2)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPP201-G-2 Halkla İlişkiler Kuramları ve Modelleri 3 3 0 0 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Grup Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) İnci ÇINARLI icinarli@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, halkla ilişkiler disiplinine ait ana kuram, model ve konseptlerle ilgili temel bilgilerin yanı sıra profesyonel iletişim becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Halkla ilişkilerin yalnızca yönetimsel ve araçsal bir perspektifle değil, bir sosyal aktivite ve bir sosyal fenomen olarak da ele alındığı bu derste; eleştirel ve etik sorgulama yapan bireylerin mesleğe hazırlanması hedeflenmektedir.
İçerik Halkla ilişkiler kuram ve modelleri
Halkla ilişkiler stratejileri ve taktikleri
Halkla ilişkiler ve sosyal sorumluluk
Halkla ilişkiler ve etik karar alma
Halkla ilişkilerde eleştirel yaklaşımlar
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Halkla ilişkiler kuramlarını ve modellerini tanır.
- Alandaki benzer ve farklı yaklaşımları karşılaştırır.
- Halkla ilişkiler stratejileri ve taktiklerini tanır ve uygular.
- Alanı ile ilgili profesyonel becerileri edinir.
- Alanı ile ilgili etik kuralları uygulayabilir.
- Etik sorgulama yapabilir.
Öğretim Yöntemleri Sunum/Anlatım
Tartışma
Örnek olay analizleri
Kaynaklar Ders notları

CHOMSKY, Noam. Medya Denetimi: Immediast Bildirgesi. 2. Baskı, İstanbul: Tüm Zamanlar Yayıncılık, 1995.

CUTLIP S.M., CENTER A.H. ve BROOM G.M., Effective Public Relations, 8th. Edition, New Jersey: Prentice-Hall International, 2000.

ÇINARLI, İnci. Stratejik İletişim Yönetimi, 2. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları, 2013.
?
ERDOĞAN, İrfan. Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler, Ankara: Erk Yayınları, 2006.

EWEN, Stuart. PR! A Social History of Spin. New York: Basic Books, 1996.

GREGORY Anne, Planning and Managing Public Relations Campaigns, 2nd . ed., London: Kogan Page Ltd., 2000.

GRUNIG James E. ve HUNT Todd. Managing Public Relations, New York: Holt, Reinehart ve Wilson Inc., 1984.

HEATH, Robert L. ve COOMBS, W. Timothy. Today’s Public Relations: An Introduction, California: Sage Publications, 2000.

IHLEN Øyvind, VAN RULER Betteke ve FREDRIKSSON Magnus, Public Relations and Social Theory: Key Figures and Concepts, New York: Routledge, 2009.

JEFKINS Frank, Public Relations Techniques, 2nd ed., UK: Butterworth Heinemann, 2004.

JOWETT, Garth S. ve O’DONNELL Victoria. Propaganda and Persuasion, 4th ed., California: Sage Publications, 2006.

L’ETANG, Jacquie ve PIECZKA, Magda (eds.). Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Vadi Yayınları, 2002.

NEWSOM Doug, TURK Vanslyke Judy and KRUCKEBERG Dean. This is PR: The Realities of Public Relations, USA: Thomson/Wadsworth, 2003.

OKAY Ayla ve OKAY Aydemir. Halka İlişkiler Kavram, Strateji ve Uygulamaları, İstanbul: Der Yayınları, 2005.

ÖZÜPEK Nejat. Kurum İmajı ve Sosyal Sorumluluk, Konya: Tablet Kitabevi, 2005.

PELTEKOĞLU BALTA Filiz, Halkla İlişkiler Nedir?, 4. Baskı, Beta Yayınları: İstanbul, 2008.
?
PRATKANIS Anthony ve ARONSON Elliot, Propaganda Çağı: İknanın Gündelik Kullanımı ve Suistimali, Çev.Nagihan Haliloğlu, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2008.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Halkla ilişkiler disiplininin tanımlanması
2 Halkla ilişkilerde monolojik ve diyalojik yaklaşımlar
3 Halkla ilişkilerin tarihsel gelişim süreci
4 Halkla ilişkiler kuramları
5 Halkla ilişkiler modelleri
6 Stratejik iletişim yönetimi / Manipülasyon: mezenformasyon-dezenformasyon, spin mekanizmaları
7 Ara sınav
8 Halkla ilişkilerde eleştirel perspektif
9 Küresel halkla ilişkiler
10 Halkla ilişkiler stratejileri ve taktikleri
11 Dijital halkla ilişkiler uygulamaları
12 Paydaş yönetimi
13 Halkla ilişkiler ve etik
14 Sosyal sorumluluk ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramları (KSS) / Sürdürülebilirlik
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 4 3 12
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 5 2 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 5 3 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 79
Toplam İş Yükü / 25 3,16
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top