İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

AB'de Ekonomik ve Finansal Entegrasyon(Mİ612)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
Mİ612 AB'de Ekonomik ve Finansal Entegrasyon 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Sevgi GENCAY İNECİ sineci@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Avrupa Birliğinin ekonomik entegrasyon sürecindeki ilerleme aşamalarını açıklamak, Parasal Birliğe rağmen sistemik ve finansal krizlerden etkilenmesinin sebebleri üzerinde durmak ve finansal entegrasyon yolundaki sorunlarını açıklamaktır.
İçerik Lisans ustu
Dersin Öğrenme Çıktıları Avrupa Birliğinin ekonomik ve finansal entegrasyondaki güncel durumunu izleyebilmek ve değerlendirebilmek
Öğretim Yöntemleri Teorik
Kaynaklar Ders materyali
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş : Teorik Olarak Ekonomik Entegrasyona Bakış
2 Gümrük Birliği ve Tek İç Pazar Kavramı
3 Üye Ülkelerdeki Gelişme Farklılıkları
4 IS/LM Modeli ve Makroekonomik Denge
5 Avrupa’da Ekonomik Entegrasyonun Üç Boyutu:
6 Ticaret Etkisi :Birleşik İç Pazarın İç ve Dış Ticarete Etkisi Ekonomik Entegrasyon: Yakınsama mı ? Iraksama mı?
7 İşgücü Piyasası; İşgücünün Serbest Dolaşımı, İşgücü Verimlilik Farklılıkları,
8 Ekonomik Entegrasyon ortamında Asimetrik ve Simetrik Şoklar
9 Finansal Entegrasyonun Koşulları
10 Euro ve Sermayenin Serbest Dolaşımı
11 Büyüme ve İstikrar Paktı: Enflasyonsuz Ekonomik Büyüme ve Rekabet
12 Finansal Entegrasyon ve Avrupa Bankacılık Sektörü
13 Krizler ve Finansal Entegrasyon
14 Güncel Ekonomik Sorunlar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 10
Sunum 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 12 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerde üst düzey yönetim kademelerine ilişkin gereken bilgi ve becerileri kullanabilmelidir.
2 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşulları dikkate alarak, riskleri minimize edecek davranış biçimlerini belirleyebilmelidir. X
3 Temel işletme fonksiyonları dışında, işletme yönetiminde gerekli olabilecek, iş hukuku, sosyoloji, psikoloji, örgüt sosyolojisi, lojistik ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır. X
4 Profesyonel iş yaşamının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerine hakim olabilmelidir.
5 Artan rekabet ve küreselleşme ortamında, yenilikçi stratejiler uygulayarak, işletmenin rekabet gücünü üst düzeyde tutabilmelidir.
6 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşullardaki değişimleri ve bu değişimlerin yaratabileceği sorunları zamanında tesbit ederek, çözüm önerileri geliştirebilmeli ve uygulayabilmelidir.
7 İşletme oyunu, simülasyon gibi tekniklerden yararlanarak yönetsel sorunlara çözümler üretebilmelidir.
8 En az iki yabancı dilde işletme sorunlarını tartışabilecek ve fikirlerini sunum haline getirebilecek düzeyde olmalıdır. X
9 Vak’a analizi, örnek olay çözümü gibi pratiklere yatkınlık sahibi olup, görev aldığı projelerde katkı sağlayabilmelidir.
10 Ekip içinde sorumluluk alabilmeli ve takım çalışmasına katkı sağlayabilmelidir. X
11 Sürekli gelişen bilim ve teknoloji ortamına ayak uydurabilmek için mesleki ve teknolojik becerilerini güncelleme alışkanlığı kazanmış olmalıdır.
12 İş hayatında etik davranmayı, iş arkadaşlarının ve işletme paydaşlarının menfaatlerini gözetmeyi prensip edinmiş olmalıdır.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 12 5 60
Sunum 10 2 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 10 3 30
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 2 8 16
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 223
Toplam İş Yükü / 25 8,92
Dersin AKTS Kredisi 9
Scroll to Top