İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Yönetim ve Organizasyon(Mİ503)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
Mİ503 Yönetim ve Organizasyon 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Naciye Aylin ATAAY SAYBAŞILI aylin.ataay@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin temel amacı lisansüstü öğrencilerine günümüz modern örgütlerinin yönetilmesi için gerekli olan kuram, kavram ve teknikleri öğretebilmektir. Bu derse katılanlar ayrıca planlama, örgütleme, yöneltme ve denetim gibi temel yönetim fonksiyonları ve uygulamaları hakkında da bilgi sahibi olacaklardır.
İçerik 1. hafta: Yönetime Giriş: Yönetim ve Yöneticiler
2. hafta: Yönetim düşüncesinin ve uygulamalarının tarihsel gelişimi ve güncel yaklaşımlar
3. hafta: Karar verme ve süreçleri
4. hafta: Planlama
5. hafta: Stratejik planlama süreci
6. hafta: Örgütleme ve örgüt yapıları
7. hafta: Ara sınav
8. hafta: Grup ve motivasyon yönetimi
9. hafta: Liderlik
10. hafta: Kişilerarası ilişkiler yönetimi
11. hafta: Denetleme
12. hafta: Örnek olay çalışmaları ve proje sunumları
13. hafta: Örnek olay çalışmaları ve proje sunumları
14. hafta: Örnek olay çalışmaları ve proje sunumları
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1- Planlama, örgütleme, yöneltme denetim gibi yönetimin temel fonksiyonlarını anlayabilmeli, açıklayabilmeli ve analiz edebilmelidir.
2- Yönetim kuram ve uygulamalarını analiz edebilmeli ve tartışabilmelidir.
3- Güncel yönetim sorunlarını analiz edebilmeli ve çözümler üretebilmelidir.
4- Kişilerarası ilişkiler, takım çalışması, liderlik ve çatışma yönetimi gibi yetkinlikleri değerlendirebilmelidir.
5- Eleştirel bir bakış açısı ve yazılı/sözlü iletişim yetkinlikleri geliştirebilmelidir.
6- Yönetim ve liderlik kademelerinde başarılı olmasını sağlayacak bilgi, yetenek, tutum ve değerler geliştirebilmelidir.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, örnekleme ve örnek olay yöntemi
Kaynaklar Koçel, T. (2018). İşletme Yöneticiliği, 17.Baskı, Beta: İstanbul 2018.
Daft, R.L. (2011). New Era of Management, 10th edition, New York: SOUTH-WESTERN.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 10
Sunum 1 15
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerde üst düzey yönetim kademelerine ilişkin gereken bilgi ve becerileri kullanabilmelidir. X
2 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşulları dikkate alarak, riskleri minimize edecek davranış biçimlerini belirleyebilmelidir. X
3 Temel işletme fonksiyonları dışında, işletme yönetiminde gerekli olabilecek, iş hukuku, sosyoloji, psikoloji, örgüt sosyolojisi, lojistik ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel bilgiye sahip olmalıdır. X
4 Profesyonel iş yaşamının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerine hakim olabilmelidir. X
5 Artan rekabet ve küreselleşme ortamında, yenilikçi stratejiler uygulayarak, işletmenin rekabet gücünü üst düzeyde tutabilmelidir. X
6 İşletmeyi etkileyen iç ve dış koşullardaki değişimleri ve bu değişimlerin yaratabileceği sorunları zamanında tesbit ederek, çözüm önerileri geliştirebilmeli ve uygulayabilmelidir. X
7 İşletme oyunu, simülasyon gibi tekniklerden yararlanarak yönetsel sorunlara çözümler üretebilmelidir. X
8 En az iki yabancı dilde işletme sorunlarını tartışabilecek ve fikirlerini sunum haline getirebilecek düzeyde olmalıdır. X
9 Vak’a analizi, örnek olay çözümü gibi pratiklere yatkınlık sahibi olup, görev aldığı projelerde katkı sağlayabilmelidir. X
10 Ekip içinde sorumluluk alabilmeli ve takım çalışmasına katkı sağlayabilmelidir. X
11 Sürekli gelişen bilim ve teknoloji ortamına ayak uydurabilmek için mesleki ve teknolojik becerilerini güncelleme alışkanlığı kazanmış olmalıdır. X
12 İş hayatında etik davranmayı, iş arkadaşlarının ve işletme paydaşlarının menfaatlerini gözetmeyi prensip edinmiş olmalıdır. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 1 20 20
Sunum 1 2 2
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25 25
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30 30
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 143
Toplam İş Yükü / 25 5,72
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top