İşletme Lisans Programı

Uygarlık Tarihi(G325)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G325 Uygarlık Tarihi 5 3 0 0 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Emine Nilüfer PEMBECİOĞLU niluferpembecioglu@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 1. Modern Batı uygarlığının yapıtaşlarını ele almak, modern toplumu kuran iktisadi, siyasal, bilimsel, düşünsel ve sanatsal gelişmeleri karşılıklı etkileşimleri içinde anlama ve irdeleme becerisi kazandırmak;
2. Yirminci Yüzyıl sonunun yeni bir teknolojik temel üzerinde yükselen küresel dünya ekonomisini anlamanın altyapısını oluşturmak;
3. Yeni kuşakların yönetim fonksiyonunun çok yönlü yükümlülüklerini yerine getirmede karşılaşabilecekleri geniş görüşlülük sorununun aşılmasına katkıda bulunmak;
4. Dersin konusunu oluşturan içeriği yaşam boyu öğrenimin unsurlarına dönüştürmek.
5. Müzik, güzel sanatlar, mimari ve edebiyat eserlerine ilgisini arttırarak yaşamını zenginleştirmek;
İçerik Ders, Erken Ortaçağ’dan başlayıp 19. Yüzyıl sonuna uzanan tarihsel süreç boyunca modern toplumun oluşum ve gelişmesini kuş bakışı ve küresel bir perspektiften tanıtır ve irdeler. Toplumsal dönüşümü farklı katmanlar arasındaki karşılıklı ilişkilerle açıklayan dersin ana başlıkları: Bir Ortaçağ Prelüdü - İsa’nın Krallığında – Gotik Kuleler – Giotto di Bondone – Kara Veba - Ortaçağın Günbatımı – Geç Ortaçağ Kültürü - Kuzey Realizmi – Yeniden Doğmanın Heyecanı – Sanatçı ve Sanatı – İtalyan Hümanizmi – Erken Rönesans – Bir Dâhiler Dönemi – İnsani Boyutların Ötesinde – Bir Titanın Rüyası – Venedik’ten Roma’ya - Vaftiz edilen Hümanizm – Şeytani İmgeler - Çoksesliliğin Altın Çağı - Dünya Ekonomisinin Oluşumu – Luherci Başkaldırı – Protestanlığın Yayılışı - Her Şey Tanrı Adına – Bilmeye Cesaret Et - Yeni Bilime Yeni Yöntem – Ve her şey Aydınlandı – Fransız Usulü Aydınlanma – Britanya Aydınlanıyor – Ayak Sürüyen Almanya – Büyük Dönüşüm – Sanayi Devrimi – Hegel’i Dinlemek, Beethoven’ı Okumak – Interlüd.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Toplumsal olayları açıklama ve değerlendirmede disiplinler arası bir yaklaşım göstermek;
2. Ezbere dayalı sığ modelleri sorgulayan bir düşünme alışkanlığı geliştirmek;
3. Kuramsal ve kavramsal düşünce yeteneğini geliştirmek;
4. Metin okuma, anlama, araştırma yapma ve yazı yazma becerisini geliştirmek;
5. Baktığını görme, işittiğini duyma, okuduğunu anlama ve anladığını eleştirme becerilerini geliştirmek.
Öğretim Yöntemleri Derste kullanılan yöntem, elektronik ortamda mevcut belgeler ya da detaylı kaynakçalar yardımıyla öğrenciye bilgi nakli yapmaya yönelik değildir. Belgesel filmlerden alıntılar, önde gelen besteci, ressam, heykeltıraş ve mimarların yapıtlarından oluşturulmuş ses, müzik ve görüntü öğelerinden yararlanılarak tamamı konulu bir film şeklinde düzenlenmiş olan ders, onun bu bilgiye ulaşmasını kendi özgür iradesiyle seçeceği bir gereksinim konumuna taşımayı hedeflemektedir.
Kaynaklar Judith G. Coffin, Robert C. Stacey, Robert E. Lerner; “Western Civilizations”, W.W.Norton.
Bryan Magee, “Felsefenin Öyküsü”, Dost Kitabevi.
Güzel sanatlar, müzik, mimari ve felsefe alanlarında temel bazı kaynaklar, filmler ve audio CD’ler.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Bir Ortaçağ Prelüdü - İsa’nın Krallığında
2 Gotiğin Kuleleri – Giotto di Bondone - Kara Veba
3 Ortaçağın Günbatımı – Geç Ortaçağ Kültürü - Kuzey Realizmi
4 Yeniden Doğmanın Heyecanı – Sanatçı ve Sanatı – İtalyan Hümanizmi
5 Erken Rönesans – Bir Dâhiler Dönemi – İnsani Boyutların Ötesinde
6 Bir Titanın Rüyası – Venedik’ten Roma’ya
7 Vaftiz edilen Hümanizm – Şeytani İmgeler - Çoksesliliğin Altın Çağı
8 Dünya Ekonomisinin Oluşumu – Luherci Başkaldırı
9 Protestanlığın Yayılışı - Her Şey Tanrı Adına
10 Bilmeye Cesaret Et - Yeni Bilime Yeni Yöntem
11 Ve Herşey Aydınlandı – Fransız Usulü Aydınlanma
12 Britanya Aydınlanıyor – Ayak Sürüyen Almanya
13 Büyük Dönüşüm – Sanayi Devrimi
14 Hegel’i Dinlemek, Beethoven’ı Okumak – Interlüd
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
4 Kariye ve Ayasofya Müzeleri
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 30
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 30
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi.
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi.
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi.
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi.
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi.
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi.
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi.
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi.
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği.
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi.
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci.
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top