İşletme Lisans Programı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I(ATA101)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Özlem İLBAN ozlemilban@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı ATA 101

ATA 101 dersi Sultan III. Selim devriden I. Dünya Savaşı’nın başlangıcına kadar olan dönemi kapsamaktadır. Dersin amacı yukarıda sözü edilen zaman dilimi içinde Osmanlı İmparatorluğu’nun her alanda yaşadığı değişim ve bu değişimin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundaki rolünü anlamaya çalışmaktır. Bahsedilen dönemde yaşanan siyasi, ekonomik, kültürel ve toplumsal değişimler incelenerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin oluşumundaki etki ve sonuçları tartışılacaktır.
İçerik 1. III. Selim ve Nizam-ı Cedid
2. II. Mahmud Devri
3. Tanzimat ve sonrası
4. II. Abdülhamid devri
5. İttihat ve Terakki
6. Balkan Savaşları
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler, Osmanlı İmparatorluğu ve global aktörler arasındaki ilişkileri kavrar. 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda her alanda başlayan değişim ve modernleşmenin dinamiklerini dönemin uluslararası gündemine bağlı olarak yorumlar.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Stanford J. Shaw - Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Cilt II, E Yayınları Tarih Dizisi, İstanbul, 2000
Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Arkadaş Yayınevi, Ankara, 2009
François Georgeon, Sultan Abdülhamid, Homer Kitabevi, İstanbul, 2006
Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2014
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 16. yy’dan 18yy’a Osmanlı İmparatorluğu’nun Genel Durumu
2 III. Selim Devri
3 III. Selim ve II. Mahmud Devri
4 II. Mahmud Devri
5 Tanzimat ve Sonrası
6 Tanzimat ve Sonrası
7 Tanzimat ve Sonrası
8 II. Abdülhamid Devri
9 II. Abdülhamid Devri
10 İttihat ve Terakki
11 İttihat ve Terakki
12 Trablusgarb ve Balkan Savaşları
13 Trablusgarb ve Balkan Savaşları
14 I. Dünya Savaşı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 50
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi.
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi.
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi.
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi.
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi.
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi.
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi.
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği.
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci.
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 2 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top