İktisat Lisans Programı

İktisadi Düşünce Tarihi I(ECON307)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON307 İktisadi Düşünce Tarihi I 5 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Saadet İYİDOĞAN siyidogan@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İçerik
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Blaug, M, (2001), “No History of Ideas, Please, We’are Economists”, Journal Of Economic Perspectives, 15:1.

Blaug, M, (1986), La Pensée Economique: Origine et Développement, (trad.fr.) Economica, Paris,

Backhouse R. And S. Medema (2009), “Retrospectives on the definition of Economics”, Journal of Economic Perspectives, 23:1, pp.221-233.

Denis, H, (1966), Histoire de la Pensée Economique, Presses Universitaires de France, Paris.

Heilbroner, R.L. Les Grands Economistes. (trd. fr., (1971), Economica,

Gélédan, A. (dirigée par), (1988), Histoire des pensées économiques-les fondateurs, Editions Sirey, Paris.

Sen, A. (2010), “Adam Smith and the contemporary World”, EJPE, 3:1, pp.50-67.

Smith, A. (1776), La Richesse des Nations, livre 1 et 2.

Jessua, C, (1991), Histoire de la Théorie Economique, PUF, Paris.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş: eski çağlar
2 Merkantilizm
3 Fizyokrasi: F. Quesnay
4 A. Smith
5 D. Ricardo
6 Ricardo ve Malthus
7 19'ncu yüzyılda ilk sosyalist düşünürler
8 Teknokratik sosyalizmden bilimsel sosyalizme
9 Tocqueville ve Proudhon
10 Hegel ve Marx
11 1848
12 Tocqueville, Proudhon ve Marx
13 K. Marx
14 K. Marx, R. Luxembourg
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Antik çağ, Aristo ve Platon; Orta çağ
2 Boisguilbert, Hume, Merkantilizm eleştirisi
3 İktisadi tablo, doğal sosyal düzen
4 Değer, üretilen değer, zenginlik, büyüme, Ahlak değer,
5 Değer kuramı, Bölüşüm kuramı
6 Fakirliğin faydası, Tarımsal rant
7 Rousseau, Fichte
8 Fourrier, St-Simon, Sismondi
9 İktisadi modeller, fakirlerin sorunları
10 Hegel ve özgürlük sorunu, Marx ve Manifesto
11 Çalışma hakkı üzerine 1848 Fransız Meclisinde Anayasa görüşmeleri
12 Tocqueville-Marx, Proudhon-Marx arasında özgürlükler, demokrasi ve mülkiyet tartışmaları
13 Kapital 1
14 Emperyalizm ve sonuç
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Farklı ekonomik teorilere ve güncel teorik yaklaşımları ortaya çıkartan tartışmalara dair temel bilgiye sahip olmak X
2 Uygulamalı alanlardaki farklı ekonomik soruları değerlendirmek için temel niceliksel ve niteliksel yöntemleri kullanma becerisine sahip olmak. X
3 Güncel ekonomik tartışma ve sorunları kavrama becerisine sahip olmak X
4 Farklı kamusal ve profesyonel ortamlarda yazılı ve sözlü olarak açık ve etkili iletişim becerilerine sahip olmak.
5 Dünya ekonomik tarihine dair temel bilgilere ve Türkiye ekonomi tarihine dair sağlam bilgilere sahip olmak. X
7 Ekonomi alanında kullanılan standart sayısal tekniklere ve ampirik modellere dair bilgiye sahip olmak
8 Temel ekonomik teorileri uygulamalı alanlarda kullanma becerisine sahip olmak. X
9 Teorik ve model temelli analitik yöntemleri temel olarak kavrama becerisine sahip olmak X
10 Ekonomik kavramları güncel ekonomik sorunları tartışmakta kullanma becerisine sahip olmak X
11 Mantık çerçevesinde akıl yürütme ve analitik olarak çalışma becerisine sahip olmak. X
12 Farklı uygulamalı ve teorik alanlarda ekonominin sosyal boyutuyla ilgili duyarlılık sahibi olmak X
13 Ekonomik problemleri analiz temek için doğru ekonomik modelleri tespit edebilmek.
16 Temel istatistik ve ekonometrik kavramları anlamak ve bunları kendi uygulamalı çalışmalarında kullanabilmek
17 Türkiye ekonomisinin güncel ekonomik sorunları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak ve dünyada ekonomik sorunlara dair temel bilgiye sahip olmak X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 1 36 36
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 2 40 80
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 116
Toplam İş Yükü / 25 4,64
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top