İşletme Lisans Programı

Makroiktisat(ECON197)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ECON197 Makroiktisat 4 3 0 0 3 4
Ön Koşul ECON191
Derse Kabul Koşulları ECON191
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Fatma Ayfer KARAYEL ayferkarayel@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste üretim, yatırım, tüketim, harcamalar gibi toplam büyüklükler üzerinde durulmakta, üretim düzeyi, genel istihdam, işsizlik, enflasyon ve parasal ilişkiler makro boyutta incelenmekte ve bunları nasıl ölçüldüğü, hangi faktörlerin bunların değişiminde etkili olduğu anlatılmaktadır. Ekonominin kısa dönem dengesi ve uzun dönem büyümesini etkileyen faktörler açıklanmaktadır.
İçerik Lisans programı
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda ögrenciler,
makroiktisadın temel konularını oluşturan üretim, tüketim, tasarruf, yatırım ve ticaret ilişkisinin yapısı ve işleyişini kavrayabilir,
kısa dönem makroekonomik dengenin nasıl oluştuğunu anlayabilir,
klasik ve Keynezyen Toplam Talep Analizini anlayabilir,
basit Keynez Modeli, Keynez Çarpanını kavrayabilir,
güncel ekonomik sorunlarla ilgili makaleleri okuyabilir ve tartışabilir.
Öğretim Yöntemleri Teorik
Kaynaklar Blanchard Olivier & Cohen Daniel., Macroéconomie, 4e édition, Pearson Education.2007
Sloman J. "Makroekonomi". Bilim Teknik Yayınevi
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Makroekonomik Büyüklükler : GSYH, Katma Değer, Üretim, GSYH nın Oluşumu, İşsizlik, Enflasyon Oranı.
2 Uzun Dönemde Ekonomi : Üretim Fonksiyonu, Büyümenin Kaynakları.
3 Üretim-Yatırım; Üretim-Sermaye; Tasarruf Oranı-Üretim; Teknolojik Gelişme; Sermaye Birikimi–Büyüme.
4 Kısa ve Uzun Dönemde Ekonomi : Işgücü Piyasası, Ücretlerin Belirlenmesi, Reel Ücret, İstihdam ve İşsizlik.
5 ISLM modeli: SLM Modeli Altında Bütçe ve Maliye Politikaları
6 Makroekonomik Denge : Toplam arz toplam denge
7 Arz Şoku; Kitlesel İşsizlik :
8 Phillips Phillips Eğrisi : Enflasyon ve İşsizlik Arasındaki İlişki
9 Açık Ekonomilerde Mal ve Sermaye Piyasaları : Tasarruf Yatırım İlişkisi
10 Toplam Talep ve Talebin Belirleyicileri
11 İç ve Dış Talebi Belirleyen Etmenler
12 Denge Üretim Düzeyi ve Ticaret Dengesi;Dış Ticaret, Ödemeler Dengesi,.
13 Toplam Talep-Toplam Üretim,
14 Mal ve Sermaye Piyasalarında Denge.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 5 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 2 5
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 8 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi.
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi.
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi.
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 5 1 5
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 10 1 10
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 113
Toplam İş Yükü / 25 4,52
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top