İşletme Lisans Programı

Yönetim Bilişim Sistemleri(G264)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G264 Yönetim Bilişim Sistemleri 4 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Orhan FEYZİOĞLU ofeyzioglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bir kuruluştaki karar vericilerin gerek duydukları bilgilerin eksiksiz ve zamanında kendilerine ulaşmasını sağlamak üzere, işletmenin yapısına uygun bilişim teknolojilerinin (BT) seçilebilmesi ve bu teknolojilere ilişkin sistemlerinin etkin biçimde işletilebilmesi konuları öğrencilerimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Programda seçmeli olarak sunulan bu ders sayesinde öğrencilerin edinecekleri bilgi birikimi, gerek ileride gerçekleştirecekleri işletme stajlarında gerekse mezuniyet sonrası atılacakları iş hayatında güncel BT’yi ve sistemlerini tanımada ve bunlara uyum sağlamada oldukça yardımcı olacaktır. Bu kapsamda dersin amaçları şu şekilde belirlenmiştir:
• Öğrencilere güncel BT’nin iş hayatını ve ticareti nasıl etkilediğini ve dönüştürdüğünü göstermek
• Öğrencilerin güncel veri işlemesi, iletimi, depolaması ve koruması teknolojilerine hâkim olmalarını sağlamak
• Öğrencilerin, bir işletmenin tedarikçileri ve müşterileri ile ilişki kurmasında ve kendi üretim ve dağıtım süreçlerini yönetmesinde hangi bilişim sistemlerine ihtiyaç duyduğunu kolaylıkla değerlendirebilmelerini sağlamak
• Öğrencilere bir bilişim sistemini seçerken, geçişi planlarken ve devreye alındıktan sonra karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında farkındalık yaratmak ve bu sorunların nasıl çözülebileceği hakkında fikir edinmelerini sağlamak
İçerik 1. Hafta: Küreselleşen İş Dünyasında Bilişim Sistemleri
2. Hafta: Küresel Elektronik İş
3. Hafta: Bilişim Sistemleri, Organizasyonlar ve Stratejiler
4. Hafta: BT Altyapısı ve Güncel Teknolojiler
5. Hafta: BT Altyapısı ve Güncel Teknolojiler
6. Hafta: İş Zekasının Temelleri: Veritabanları ve Bilgi Yönetimi
7. Hafta: İş Zekasının Temelleri: Veritabanları ve Bilgi Yönetimi
8. Hafta: Telekomünikasyon, İnternet ve Kablosuz İletişim Teknolojileri
9. Hafta: Ara Sınav
10. Hafta: Telekomünikasyon, İnternet ve Kablosuz İletişim Teknolojileri
11. Hafta: Bilişim Sistemlerinde Güvenlik
12. Hafta: Kurumsal Uygulamalar
13. Hafta: Elektronik Ticaret: Dijital Pazarlar, Dijital Ürünler
14. Hafta: Bilgi Yönetimi
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1. Bilişim sistemlerinin iş dünyasını nasıl değiştirdiğini ve küresel-leşme ile ilişkisini değerlendirebilir
2. Farklı yönetim bilişim sistemlerinin özelliklerini ve iş süreçlerine etkilerini açıklayabilir
3. Bilişim sistemlerinin şirket organizasyonu ve rekabet stratejileri ile etkileşimini tartışabilir
4. BT altyapısının bileşenlerinin gelişimini ve güncel uygulama örneklerini ifade edebilir
5. Veritabanı yönetim ilkeleri ile veri yönetimi, veri kalitesi ve enformasyon politikasının önemini formüle edebilir
6. Güncel kablolu ve kablosuz veri iletimi teknolojilerini ve inter-netin çalışması için gerekli teknolojileri izah edebilir
7. Bilişim sistemlerinde karşılaşılan güncel güvenlik problemlerini ve bunlara karşı alınabilecek tedbirleri açıklayabilir
8. Kurumsal kaynak planlaması, tedarik zinciri yönetimi ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerinin iş dünyasında operasyonel mükemmeliğe ve müşteri memnuniyetine olan katkısını değerlendirebilir
9. Elektronik ve mobil ticaretin iş dünyasını nasıl değiştirdiğini ayırt edebilir
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Laudon, K.D., Laudon, J.P., “Management Information Systems: Managing the Digital Firm”, Prentice Hall, 12.baskı, 2012.
2. Haag, S., Cummings, M., “Management Information Systems for the Information Age”, McGraw-Hill/Irwin, 8. baskı, 2009.
3. O'Brien, J., Marakas, G., “Management Information Systems”, McGraw-Hill/Irwin, 9. baskı, 2008.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Küreselleşen İş Dünyasında Bilişim Sistemleri
2 Küresel Elektronik İş
3 Bilişim Sistemleri, Organizasyonlar ve Stratejiler
4 BT Altyapısı ve Güncel Teknolojiler
5 BT Altyapısı ve Güncel Teknolojiler
6 İş Zekasının Temelleri: Veritabanları ve Bilgi Yönetimi
7 İş Zekasının Temelleri: Veritabanları ve Bilgi Yönetimi
8 Telekomünikasyon, İnternet ve Kablosuz İletişim Teknolojileri
9 Ara Sınav
10 Telekomünikasyon, İnternet ve Kablosuz İletişim Teknolojileri
11 Bilişim Sistemlerinde Güvenlik
12 Kurumsal Uygulamalar
13 Elektronik Ticaret: Dijital Pazarlar, Dijital Ürünler
14 Bilgi Yönetimi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 40
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 4 30
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 10
Toplam 6 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi.
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 2 26
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 17 17
Kısa Sınavlar 4 5 20
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 114
Toplam İş Yükü / 25 4,56
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top