İşletme Lisans Programı

Finansal Muhasebe II(G132)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G132 Finansal Muhasebe II 2 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Banu DİNCER bdincer@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Fransız Tek Düzen Hesap Planı (Plan Comptable Général) kapsamında dönem içi ve dönem sonu muhasebe işlem ve kayıtlarını öğretmek, temel finansal tabloların düzenlenmesini sağlamak bu dersin temel konularını oluşturur.
İçerik 1. Hafta: Fransız Tek Düzen Hesap Planının tanıtılması- Türkiye Uygulaması ile temel farkların ortaya koyulması
2. Hafta: Fransızca dilinde muhasebenin temel kavramlarının, hesapların açıklanması, terminolojinin verilmesi
3. Hafta: Fransız Tek Düzen Hesap Planına göre mizanın oluşturulması, gelir tablosu ve bilançonun düzenlenmesi
4. Hafta: Örnek Uygulamalar
5. Hafta: Borç-Alacak ilişkisi, Satış İskontosu -Finansal İskonto farkı, Satış İadeleri, İndirimleri,Fatura Düzenlenmesi, Muhasebe Kayıtları
6. Hafta: Senetli Alacak ve Borçlar, Muhasebe Kayıtları
7. Hafta: Fransız Sistemine Göre Gelir ve Gider Kalemlerinin Sınıflandırılması; Ticari Mal Alımlarına İlişkin Giderlerin Muhasebe Kayıtları
8. Hafta: Örnek Uygulamalar
9. Hafta: Katma Değer Vergisi'nin (Taxe sur la Valeur Ajoutée) Mal ve Diğer Alımlardaki uygulaması, Hizmet Alımlarındaki uygulaması, ay sonu hesaplamaları ve muhasebe kayıtları
10. Hafta: Envanter Çalışmaları Kavramına Giriş, Fransız Sistemine göre Stoklar ve Değerlemesi
11. Hafta: Fransız Sistemine göre Duran Varlıkların Açıklanması, Amortisman Kavramı, ilgili Muhasebe Kayıtlarının ve Değerleme işlemleri
12. Hafta: Örnek Uygulamalar
13. Hafta: Finansal Yatırımlar ve Değerlemesi, Ticari Alacaklara ilişkin Değerleme İşlemleri
14. Hafta: Örnek Uygulamalar
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarı ile tamamlayan bir öğrenci;
1. Muhasebe verilerini yasal ve mesleki finansal raporlama standartlarına uygun olarak ölçme, yorumlama ve sunma becerilerini kazanır.
2. Varlıklar, özkaynaklar, borçlar, gelir ve giderlere ilişkin finansal muhasebe kavramlarını tartışıp uygulama becerisini kazanır.
3. Fransız Tek Düzen Hesap Planına göre finansal tabloları düzenler ve analiz eder.
5. Muhasebe mesleğindeki etik meseleleri anlar ve değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri Ders Anlatımı, Örnek Uygulamalar
Kaynaklar Langlois, Georges et Micheline Friédérich, Comptabilité financière Comptabilité générale, 16e edition, LMD Collection, Foucher, Paris, 2011.

Robert Maeso, André Philips ve Christian Raulet, Comptabilité Financière Comptabilité Générale, 12e edition, Dunod, 2011.

Dick, Wolfgang et Frank Missonier-Piera, Comptabilité Financière en IFRS, Pearson, 2009.

Richard Jacques et Christine Collette, Système comptable français et normes IFRS, 7e édition, Dunod, 2005.

Fayel, Alain et Daniel Pernot ; Comptabilité générale de l’entreprise, Cas pratiques, 9e édition, Dunod, 1996.

Colasse, Bernard, Comptabilité Générale, 7e édition, Economica, Paris, 2001.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Fransız Tek Düzen Hesap Planının tanıtılması- Türkiye Uygulaması ile temel farkların ortaya koyulması
2 Fransızca dilinde muhasebenin temel kavramlarının, hesapların açıklanması, terminolojinin verilmesi
3 Fransız Tek Düzen Hesap Planına göre mizanın oluşturulması, gelir tablosu ve bilançonun düzenlenmesi
4 Örnek Uygulamalar
5 Borç-Alacak ilişkisi, Satış İskontosu -Finansal İskonto farkı, Satış İadeleri, İndirimleri,Fatura Düzenlenmesi, Muhasebe Kayıtları
6 Senetli Alacak ve Borçlar, Muhasebe Kayıtları
7 Fransız Sistemine Göre Gelir ve Gider Kalemlerinin Sınıflandırılması; Ticari Mal Alımlarına İlişkin Giderlerin Muhasebe Kayıtları
8 Örnek Uygulamalar
9 Katma Değer Vergisi'nin (Taxe sur la Valeur Ajoutée) Mal ve Diğer Alımlardaki uygulaması, Hizmet Alımlarındaki uygulaması, ay sonu hesaplamaları ve muhasebe kayıtlar
10 Envanter Çalışmaları Kavramına Giriş, Fransız Sistemine göre Stoklar ve Değerlemesi
11 Fransız Sistemine göre Duran Varlıkların Açıklanması, Amortisman Kavramı, ilgili Muhasebe Kayıtlarının ve Değerleme işlemleri
12 Örnek Uygulamalar
13 Finansal Yatırımlar ve Değerlemesi, Ticari Alacaklara ilişkin Değerleme İşlemleri
14 Örnek Uygulamalar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 55
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 45
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 3 5
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 10
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 55
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi. X
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi. X
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi. X
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi. X
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği. X
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi. X
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci. X
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 10 2 20
Ödevler 3 6 18
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 14 1 14
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 119
Toplam İş Yükü / 25 4,76
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top