İletişim Lisans Programı

Siyasal iletişim(COM416)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM416 Siyasal iletişim 8 2 0 0 2 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Özlem DANACI YÜCE odanaci@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin farklı yaklaşımlarla siyasal iletişim kavramını, stratejisini, sürecini ve aşamalarını öğrenmelerine; bir kampanya sürecini analiz edebilmelerine ve siyasetteki yerine, önemine, seçmenler ve seçim sonuçları açısından etkilerini değerlendirebilmelerine olanak sağlayacak bilgi birikimini kazandırmaktır.
İçerik 1. hafta: Tanışma ve dersin genel çerçevesinin sunumu
2. hafta: Temel kavramlar ve tanımlar
3. hafta: Siyasal iletişimin farklı boyutları ve teorik yaklaşımlar
4. hafta: İletişim ve siyaset: Anahtar kavramlar
-kamusal alan
-kamuoyu
-siyasal aktörler
-siyasal toplumsallaşma
-siyasal kültür
5. hafta: Siyasetin “medyatikleşmesi” ve sonuçları
6. hafta: Kamuoyu araştırmaları ve siyasette kullanımı
7. hafta: Vize sınavı
8. hafta: Siyasal iletişimde medyanın konumuna ilişkin kuramsal yaklaşımlar ve modeller
9. hafta: Suskunluk sarmalı, Gündem belirleme
2. aşama gündem belirleme (çerçeveleme, öne
çıkartma, gündemden düşürme
10. hafta: Siyasal kampanya süreci ve aşamaları
11. hafta: Siyasal reklam
12. hafta: Ulusal ve uluslararası kampanya örneklerinin değerlendirilmesi
13. hafta: Siyasal iletişim alanına eleştirel yaklaşımlar
14. hafta: Uzman konuk ile tartışma
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Siyasal iletişim kavramını tanımlar,
- Siyasal iletişim alanına ilişkin temel kavramları (terminolojiyi) tanır,
- Siyasal kampanya sürecini ve evrelerini bilir,
- Medya ve demokrasi ilişkisini eleştirel açıdan kavrar,
- İyi bir kampanya stratejisinin nasıl olması gerektiğini bilir,
- Siyasal iletişimin seçmenler açısından sonuçları ve etkilerini kavrar,
- Kamuoyu araştırmalarının siyasal iletişim sürecindeki yeri ve önemi hakkında bilgi sahibi olur.
Öğretim Yöntemleri Yüzyüze ders anlatımı
Kaynaklar - Ders notları
- Pierre Bourdieu, L’Opinion Publique N’Existe Pas, Questions de Sociologie, Paris : Editions de minuit, 1985, 222-235.
- Eser Köker, Politikanın İletişimi İletişimin Politikası, Ankara: Vadi yay., 1998
- Sevda Alankuş (Der.), Medya ve Toplum, Habercinin El Kitabı Dizisi: 1, İstanbul: BİA yay., 2003
- Elisabeth Noelle-Neumann, Kamuoyu. Suskunluk Sarmalının Keşfi, 4. Baskı, Çev. Murat Özkök, Ankara:Dost Kitabevi, 1998
- Ferruh Uztuğ, Siyasal İletişim Yönetimi, İstanbul: MediaCat, 2004
- Erkan Yüksel, Medyanın Gündem Belirleme Gücü, Konya: Çizgi Kitabevi yay., 2001
- Necati Özkan, Seçim Kazandıran Kampanyalar, İstanbul: MediaCat, 2002
- Arsev Bektaş, Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi, İstanbul: Bağlam yay., 1996
- Abdullah Özkan (Ed.), Siyasetin İletişimi, İstanbul: Tasam yay., 2009
- Abdullah Özkan, Siyasal İletişim Stratejileri, İstanbul: Tasam yay., 2007
- Aysel Aziz, Siyasal İletişim, 2. Baskı, Ankara: Nobel Yay., 2007
- Darren G. Lilleker, Siyasal İletişim. Temel Kavramlar, Y. Devran, A. Nas, B. Ekşi, Y. Göksun (Eds), İstanbul: Kaknüs yay., 2013
- Jacques Gerstlé, La Communication Politique, Paris: Armand Colin, 2007
- Andrew Chadwick, Internet Politics, New York: Oxford University Press, 2006
- www.siyasaliletisim.org
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tanışma ve dersin genel çerçevesinin sunumu
2 Temel kavramlar ve tanımlar
3 Siyasal iletişimin farklı boyutları ve teorik yaklaşımlar
4 İletişim ve siyaset: Anahtar kavramlar -kamusal alan -kamuoyu -siyasal aktörler -siyasal toplumsallaşma -siyasal kültür
5 Siyasetin “medyatikleşmesi” ve sonuçları
6 Kamuoyu araştırmaları ve siyasette kullanımı
7 Vize sınavı
8 Siyasal iletişimde medyanın konumuna ilişkin kuramsal yaklaşımlar ve modeller
9 Suskunluk sarmalı, Gündem belirleme 2. aşama gündem belirleme (çerçeveleme, öne çıkartma, gündemden düşürme
10 Siyasal kampanya süreci ve aşamaları
11 Siyasal reklam
12 Ulusal ve uluslararası kampanya örneklerinin değerlendirilmesi
13 Siyasal iletişim alanına eleştirel yaklaşımlar
14 Uzman konuk ile tartışma
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 1 60
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler X
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 2 14 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 2 10 20
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 24 24
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 48 48
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 120
Toplam İş Yükü / 25 4,80
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top