İletişim Lisans Programı

Sinema ve Anlatım(CTV210)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CTV210 Sinema ve Anlatım 4 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ece VİTRİNEL evitrinel@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; sinemada biçimin anlamı nasıl oluşturduğunu incelemek, sinemasal anlatım tekniklerinin işlenen konudan bağımsız olarak meydan verebileceği farklı okumalara odaklanmaktır. Ders kapsamında yapılacak incelemeler özellikle zaman olgusunun ele alınış biçimi etrafında şekillenen anlatım tekniklerini temel alacak, bunu yaparken de Todorov tarafından ortaya atıldıktan sonra Genette'in bir disiplin olarak geliştirdiği "anlatıbilim"e yaslanacaktır.
İçerik 1. Hafta: Genel giriş ve temel kavramlar
2. Hafta: Anlatıbilim nedir?
3. Hafta: Film evreninin oluşumu ve öğeleri
4. Hafta: Anlatısallık kategorileri (anlatısal olan ve olmayan filmler, çoklu anlatılar)
5. Hafta: Sinemada zaman
6. Hafta: Sinemada mekan
7. Hafta: Vize
8. Hafta: Zamanın işlenişi I (sıra kavramı, doğrusal olan ve olmayan filmler, flashback, flashforward)
9. Hafta: Zamanın işlenişi II (hız kavramı, elips, özet, pause, hızlandırma, yavaşlatma, plan-sekans)
10. Hafta: Zamanın işlenişi III (eş zamanlılık kavramı, bölünmüş ekran, paralel kurgu)
11. Hafta: Zamanın işlenişi IV (frekans kavramı, tekrar)
12. Hafta: Sinemada bilgi aktarımı
13. Hafta: Film söylemi üzerine
14. Hafta: Örnek film çözümlemesi
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. İçerik/biçim ayrımını ve etkileşimini kavrar.
2. Görsel metinlerde anlamın nasıl oluştuğunu öğrenir.
3. İleriki yıllarda alacağı sinema dersleri için gerekli altyapıyı edinir.
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı, film incelemesi
Kaynaklar ADORNO W. Theodor (1995), Théorie Esthétique, Paris, Klincksieck
BÜKER Seçil (2010), Sinemada Anlam Yaratma, Hayalbaz Kitap
GAUDREAULT André, JOST François (2004), Le Récit Cinématographique, Nathan Cinéma
GENETTE Gérard (1966), « Frontieres du Récit », Communications, « L’Analyse Structurale du Récit », No. 8, Editions du Seuil, pp. 158-169
GENETTE Gérard (1972), Figures III, Editions du Seuil
JULLIER Laurent (2003), L’Analyse des Séquences, Paris, Nathan
ODIN Roger (1983), « Pour Une Sémio-pragmatique du Cinéma », Iris, Vol. 1, No. 1, Paris, pp. 67-82
TODOROV Tzvetan (1966), « Les Catégories du Récit Litteraire », Communications, « L’Analyse Structurale du Récit », No. 8, Editions du Seuil, pp. 131-157
VANOYE Francis (1989), Récit Ecrit, Récit Filmique, Collection Nathan Cinéma
VASSE Claire (2003), Le Dialogue du Texte Ecrit a` la Voix Mise en Scene, Cahiers du Cinéma
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Genel giriş ve temel kavramlar
2 Anlatıbilim nedir?
3 Film evreninin oluşumu ve öğeleri
4 Anlatısallık kategorileri (anlatısal olan ve olmayan filmler, çoklu anlatılar)
5 Sinemada zaman
6 Sinemada mekan
7 Vize
8 Zamanın işlenişi I (sıra kavramı, doğrusal olan ve olmayan filmler, flashback, flashforward)
9 Zamanın işlenişi II (hız kavramı, elips, özet, pause, hızlandırma, yavaşlatma, plan-sekans)
10 Zamanın işlenişi III (eş zamanlılık kavramı, bölünmüş ekran, paralel kurgu)
11 Zamanın işlenişi IV (frekans kavramı, tekrar)
12 Sinemada bilgi aktarımı
13 Film söylemi üzerine
14 Örnek film çözümlemesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 ,
2 ,
3 ,
4 ,
5 ,
6 ,
7 ,
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Bütünleme 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler X
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler X
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler X
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler X
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 4 56
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Toplam İş Yükü 128
Toplam İş Yükü / 25 5,12
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top