İletişim Lisans Programı

Gazetecilik Sosyolojisi(JOU307)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
JOU307 Gazetecilik Sosyolojisi 5 2 0 0 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Angela ANZELMO (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin üç temel amacı bulunmaktadır:
* Öncelikle, gazetecilik dünyasının, kendi özellikleri, farklılıkları, ilerlemesi, organizasyonel ve teknik kısıtları, yazım ve olayların işlenişine dair tarzlarıyla tanıtılması hedeflenmektedir;
* Daha sonra, gazeteciliğin toplum ve iktidarlarla (siyasi ve ekonomik iktidarlarla) olan sürekli ilişkisinin analizi, demokratik bir toplumdaki rollerini, deontoloji sorunu çerçevesinde incelemek amaçlanmaktadır.
* Son olarak, gazetecilerin, kaynakları ve kitlelerle ilişkisi ile, bir toplumsal inşa olarak haberin analizinin yapılması öngörülmektedir.
İçerik Bir meslek olarak gazetecilik
Kaynakla ve kitlelerle ilişki
Gazetecilerin toplumdaki rolleri
Siyasi karar süreçlerinde medyanın rolü
Gazetecilerin geleceği
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci:
1. Meslek uygulamalarının farklı biçimlerini (mesleki bileşenleri) tanıyacak ve gazetecilik bünyesindeki farklı toplumsal bileşenlere daha sorgulayıcı bir gözle bakabilecektir

2. Gazetecilik mesleğinin geçirmekte olduğu değişimleri gözlemleyecek ve sayısal dünya ile yeni teknolojilerin, mesleğin gelişimi üzerindeki etkilerini değerlendirebilecektir.

3. Kaynakların ve kitlelerin, neden gazeteciliğin toplumsal bileşenleri olarak değerlendirilmesi gerektiğini anlayacaktır.

4. Gazetecilerin toplumla ilişkisine dair farklı yaklaşımları tanıyacak ve gazetecilikle demokratik toplum arasındaki ilişkiyi sorgulayabilecek, analiz edebilecek ve değerlendirilebilecektir.
Öğretim Yöntemleri Bu ders, hem günümüz gazeteciliği üzerine temel bir ders olmayı hem de bu konuda bir düşünüş ve fikri alışveriş çerçevesi sunmak istemektedir. Bu amaçla, bir konunun anlatılmasının ardından öğrenciler kendi bağlamlarında konu hakkındaki düşüncelerini ifade etmeye teşvik edileceklerdir.

Konuyu derinleştirme ve bir bağlama oturtma amacıyla, öğrenciler kendi seçtikleri bir konu doğrultusunda, Türkiye’deki durumu anlamak amacıyla bir soruşturma yürüteceklerdir. Bu araştırmaların sonuçları, 12. hafta yapılacak olan derste dosya halinde teslim edilecek ve 13. hafta dersinde de sözlü olarak sunulacaktır.
Kaynaklar “Rethinking the sociology of Journalism: Source strategies and the limits of media centrism “, in Public communication: the new imperatives, Margorie Fergusson (ed.), Sage, 1990.
-
Accord A. (dir), Journalistes précaires, Bordeaux, Le Mascaret, 1998
-
Alemdar K., Medya gücü ve demokratik kurumlar, İstanbul: AFA, 1999.
-
Antoine F., Écrire au quotidien: pratiques du journalisme, Bruxelles: EVO Asbl., 1995.
-
Bourdieu P., Sur la télévision : suivi de l’emprise du journalisme, Paris: Liber, 1996.
-
Charron J., La production de l’actualité, Montréal: Boréal, 1994.
-
Chupin I. Et Nollet J. (dir.), Journalisme et Dépendance, Paris: l’Harmattan, 2006.
-
Cornu D., Journalisme et Vérité, Genève: Labor et Fides, 1994.
-
Freund A., Journalisme et mésinformation, Paris: La Pensée sauvage, 1991.
-
Keane J., Çev. H. Şahin, Medya ve Demokrasi, İstanbul:Ayrıntı, 1991.
-
Maigret E., Sociologie de la communication et des médias, Paris, Armand Colin, 2003
-
Marchetti D., « Les sous-champs spécialisés du journalisme », Réseaux 111, 2002, pp. 23-55.
-
Maria Santos, L’élite journalistique et son pouvoir, Paris, Apogée, 2006.

Mathien M., Les journalistes et le système médiatique, Paris, Hachette,1992.
-
Mathien M., Les journalistes, PUF, 1995.
-
Mathien M., Les journalistes. Histoire, pratiques et enjeux, Paris, ellipses, 2007.
-
Neveu E., Sociologie du journalisme, Paris: la Découverte, 2001.
-
Poyraz B., Haber ve haber programlarında ideoloji ve gerçeklik, İstanbul: Ütopya, 2002.
-
RingootT R., Rochard Y, « Normes et usages des genres journalistiques », Mots, n°77, 2005.
-
Ruellan D., Les pro du journalisme, de l’état au statut, la construction d’un espace professionnel, PUR, 1997.
-
Schneidermann D., Du journalisme après Bourdieu, Paris: Fayard, 1999.
-
Véron É, Construire l’événement, Paris, Minuit, 1981.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş + Gazeteciliğe sosyolojik yaklaşım
2 Meslek olarak gazetecilik: başlıca meslekler, eğitim alanının yapısı
3 Medyatik şirket, mesleki organizasyonlar, sayılar ve tespitler
4 Kendi bağlamlarında gazeteciler: toplumsal aidiyet, yarışma, çıkar çatışmaları, toplumsal yükselme, gazetecilik üslubu...
5 Kaynaklarla ilişki: iktidar, stratejiler, etkileşim ve kaynakların profesyonelleşmesi
6 Kitleyle ilişki, interaktiflik, kitle sosyolojisi
7 Haber üretim koşulları (entelektüel teknikler: yazım kuralları, açı, yazım biçimleri, işin rasyonalizasyonu, karar süreçleri)
8 ARA SINAV
9 (Siyasi, ekonomik, vb.) İktidarlarla ilişki: propaganda, işbirliği, sansür.
10 Çağdaş toplumlarda gazetecilerin rolleri (sosyopolitik yaklaşım)
11 Siyasi karar verme süreçlerinde medyanın rolü (gündem belirleme işlevi)
12 Gazetecilerin geleceği: internet ve yeni teknolojiler döneminde gazetecilik.
13 Araştırmaların sonuçları (sözlü sunumlar ve tartışmalar)
14 Araştırmaların sonuçları (sözlü sunumlar ve tartışmalar ve genel sonuç)
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 80
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir X
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir X
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler X
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Toplam İş Yükü 88
Toplam İş Yükü / 25 3,52
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top