İletişim Lisans Programı

Kişilerarası İletişim(RPP207)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPP207 Kişilerarası İletişim 3 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Elgiz YILMAZ ALTUNTAŞ elyilmaz@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, kişilerarası iletişimde geçerli bazı teorileri ve temel araştırma konularını tartışmaktır. Bunun yanısıra kişilerarası iletişimin bazı konuları ayrıntılı olarak ele alınmaktadır; dinleme,kendini ifade etme, benlik, algı, sözlü-sözsüz iletişim, güç, etik gibi...Ders, öğrenciye kişilerarası iletişimde etkili olma yolunda önemli bilgiler kazandırmayı amaçlarken; kişiler arası ilişkilerdeki en son görüş ve araştırmalar, günlük yaşamda değişik geçmişleri olan kişilerin ilişkilerinde ortaya çıkan iletişim sorunları incelenecek, sözlü- sözsüz sunumların ve kişisel, kültürel, mesleki, psikolojik, dilsel,dinsel, cinsiyet ayrılıkların iletişimi nasıl etkilediği disiplinler arası yaklaşımla tartışılacaktır.
İçerik 1.Hafta: Kişilerarası iletişimin tanımı ve kapsamı
2.Hafta: Kişilerarası iletişim sürecinde etkili olan sosyal evreler (aile, okul, arkadaş, iş çevresi, hobi grupları...vs.)
3.Hafta: Kişilerarası iletişim sürecinde kullanılan iletişim araçları
4.Hafta: Temel kişilerarası iletişim teorileri I (Sosyal nüfuz,sosyal karar, bilişsel uyum, bilişsel uyumsuzluk, belirsizlik azaltma)
5.Hafta: Temel kişilerarası iletişim teorileri II (dört aşamalı ilişki süreci )
6.Hafta: Kişilerarasıiletişim sürecinde çatışma yönetimi
7.Hafta: Vize sınavı
8.Hafta: Dinleme, etkin dinleme ve dinlememe türleri. Kişilerarası iletişim sürecinde sessizlik kavramının önemi ve türleri: “dolu sessizlik” ve “boş sessizlik”
9.Hafta: Sözlü iletişimin tanımı sözlü iletişimde “ben” dili ve “sen” dili ayrımı
10.Hafta: Sözsüz iletişim I (jestler, mimikler, beden dili,dokunma, göz ve bakışlar, giyim, duruş, ses tonu)
11.Hafta: Ödev sunumu
12.Hafta: Sözsüz iletişim II (mekânda mesafe tutma ve proxemics kavramı)
13.Hafta: Mesleki, toplumsal rol ve statülerin kişilerarası iletişim sürecine etkisi
14.Hafta: Cinsiyet ayrılıklarının kişilerarası iletişim sürecine etkisi
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;

- Kişilerarasıiletişimin tanımını ve kapsamını yorumlar.
- Kişilerarası iletişimde önem taşıyan ev, aile, komşuluk, okul çevresi, arkadaş çevresi, iş çevresi, hobi grupları..vs. gibi çeşitli evreleri tanır. Bunların kişilerarası iletişim sürecine etkisini değerlendirir.
- Kişilerarası iletişim sürecinde bireylerin örgütlü, mekân ve zamanda ilişkide olduğunu fark eder. Buna göre iletişim sürecinde kullanılan iletişim araçlarının çeşitliliğini tanır. Bu süreci günlük hayatı ile karşılaştırmalı olarak yorumlar.
- Sosyal nüfuz, sosyal karar, bilişsel uyum, bilişsel uyumsuzluk,belirsizlik azaltma, ilişki kurma,kendini açma, bağlanma ve muhafaza etme..vs. gibi temel kişilerarası iletişim teorilerini tanımlar ve gerçek yaşamdan örneklerle tartışır.
- Çatışma yönetimi, çatışmanın bireysel nedenleri ve kaçınma biçimlerini tanımlar ve gerçek yaşamdan örneklerle tartışır
- Dinleme ve etkin dinleme ayrımının farkına varır, dinlememe biçimlerini örneklerle tanımlar.
- Sessizlik kavramını“dolu sessizlik” ve “boş sessizlik” olarak ayırt eder.
- Sözlü iletişimde “ben” dili ile “sen” dili kullanmanın ayrımını ve kişilerarası iletişimde çatışma sürecine etkisini yorumlar.
- Sözsüz iletişim kavramını tanımlar; kişilerarası iletişim sürecinde jestlerin, mimiklerin,beden dilinin, dokunmanın, göz ve bakışların,giyimin, duruşun, mesafenin, mekânda mesafe tutmanın, ses tonunun etkisini ve önemini örneklerle değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri Teorik kavram anlatımı, örnek olay analizi becerisi için öğrencilerle etkileşimli soru-cevap paylaşımı, öğrencilerin bireysel ve profesyonel örneklerinin paylaşımının teşviki.
Kaynaklar DESCAMPS, Marc-Alain (1993). Le langage du corps : et la communication corporelle, Presses Universitaires de France, Paris.
GOFFMAN, Erving (1974). Les rites d’interaction, Les Editions de Minuit, Paris.
HALL, Edward T. (1971). La dimension caachée, traduit del'américain par Amélie Petita, Editions du Seuil, Paris.
HARTLEY, Peter (1993). Interpersonal Communication, Routledge,London.
MUCCHIELLI, Alex (1995). Psychologie de la communication, Presses Universitaires de France, Paris.
WATZLAWICK, Paul (1972). Une logique de la communication, Editions du Seuil , Paris.
WINKIN, Yves (1981). La nouvelle communication: textes recueillis et présentés de Bateson, Birdwhistell, Goffman, Hall, Jackson, Scheflen, Sigmon et Watzlawick, Editions du Seuil, Paris.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Ki şileraras ı iletişimin tanımı ve kapsamı
2 Kişilerarası iletişim sürecinde etkili olan sosyal evreler (aile, okul, arkada ş , i ş çevresi, hobi gruplar ı ...vs.)
3 Kişilerarası iletişim sürecinde kullanılan iletişim araçları
4 Temel kişilerarası iletişim teorileri I (Sosyal nüfuz, sosyal karar, bilişsel uyum, bilişsel uyumsuzluk, belirsizlik azaltma)
5 Temel kişilerarası iletişim teorileri II (dört aşamalı ilişki süreci )
6 Ki şileraras ı iletişim sürecinde çatışma yönetimi
7 Vize sınavı
8 Dinleme, etkin dinl eme ve dinlememe türleri Ki ş ileraras ı ileti ş im sürecinde sessizlik kavram ı n ı n önemi ve türleri: “dolu sessizlik” ve “boş sessizlik”
9 Sözlü iletişimin tanım ı , sözlü ileti ş imde “ben” dili ve “sen” dili ayr ı m ı
10 Sözsüz iletişim I (jestler, mimikler, beden dili, dokunma, göz ve bak ı ş lar, giyim, duru ş , ses tonu)
11 Ödev sunumu
12 Sözsüz iletişim II (mekânda mesafe tutma ve proxemics kavram ı )
13 Mesleki, toplumsal rol ve statülerin ki ş ileraras ı iletişim sürecine etkisi
14 Cinsiyet ayrılıklarının kişileraras ı iletişim sürecine etkisi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 2 10
Sunum 2 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 50
Toplam 6 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 15 2 30
Ödevler 2 3 6
Sunum 2 1 2
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Toplam İş Yükü 76
Toplam İş Yükü / 25 3,04
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top