İletişim Lisans Programı

Halkla İlişkiler Kuramları ve Modelleri(RPP201)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPP201 Halkla İlişkiler Kuramları ve Modelleri 3 3 0 0 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Gaye Aslı SANCAR DEMREN asancar@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Halkla ilişkiler kuramları ve modelleri dersinde halkla ilişkilere ait temel kavramlar ele alınmaktadır. Halkla ilişkiler disiplinine ait kuramlar, strateji ve taktiklerin ele alındığı bu derste öğrencilerin halkla ilişkiler mesleğini tanıması, halkla ilişkiler profesyonellerinin iş yapım süreçlerini öğrenmesi amaçlanmaktadır. Ders kapsamında halkla ilişkiler, sektörel bakış açısıyla birlikte eleştirel bir bakış açısı ile alınacak ve öğrencilerin halkla ilişkiler etiğini tartışması sağlanacaktır.
İçerik Halkla ilişkiler disiplinin tanımlanması,
Halkla ilişkiler tarihçesi
Halkla ilişkiler kuram ve modelleri
Halkla ilişkilere eleştirel yaklaşımlar
Uluslararası halkla ilişkiler: kamu diplomasisi
Kurumsal sosyal sorumluluk
Kurumsal sürdürülebilirlik
Aktivist halkla ilişkiler
Finansal halkla ilişkiler
Halkla ilişkiler ve etik.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler;
Halkla ilişkiler kuram ve modellerini bilir.
Halkla ilişkilerle ilişkili kavramları bilir.
Halkla ilişkiler stratejilerini bilir ve kullanır.
Kamu diplomasisi, kurumsal sosyal sorumluluk ve kurumsal sürdürülebilirlik kavramlarını bilir.
Halkla ilişkilerin mesleki yetkinliklerini bilir ve kullanır.
Halkla ilişkiler etiğini bilir.
Öğretim Yöntemleri Ders notları üzerinden anlatım,
Tartışma
Sunum
Kaynaklar Biber, Ayhan. “Bir Meşrulaştırım Yöntemi Olarak Halkla İlişkilerin Meşruiyeti”, Amme İdaresi Dergisi. Cilt 36, Sayı 4, Aralık 2003, s. 43-53.
Chomsky, Noam. Medya Denetimi: Immediast Bildirgesi. 2. Baskı, İstanbul: Tüm Zamanlar Yayıncılık, 1995.

Coombs, Timothy., Holladay, Sherry. PR Strategy and Application, Wiley Blackwell. 2010.

Cutlip S.M., Center A.H. ve Broom G.M., Effective Public Relations, 8th. Edition, New Jersey: Prentice-Hall International, 2000.

Çınarlı, İnci. Stratejik İletişim Yönetimi. 2. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2013.

Çınarlı, İnci. “Döngü Uzmanları (Spin Doctors), Medyatik Yalan ve Kamu Manipülasyonu”, İleti-ş-im, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul, No.1, Aralık 2004, ss:165-174.
Erdoğan, İrfan. Teori ve Pratikte Halkla İlişkiler, Erk Yayınları, Ankara, 2006.
Jowett, Garth S. ve O’Donnell Victoria. Propaganda and Persuasion, 4th. Ed., California: Sage Publications, 2006.

L’Etang, Jacquie ve Pieczka, Magda (der.). Halkla İlişkilerde Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Vadi Yayınları, 2002.

Peltekoğlu Balta, Filiz. Halkla İlişkiler Nedir?, 4. Baskı, Beta Yayınları: İstanbul, 2006.

Paul, Christopher. Strategic Communication: Origins, Concepts and Current Debates. Praeger, 2011.

Sancar, Gaye Aslı. Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler. 2. Basım, Beta Yayınları, İstanbul, 2014.

Sancar, Gaye Aslı. (Ed.) Kamu Diplomasisinde Yeni Yaklaşımlar ve Örnekler. Beta Yayınları, İstanbul, 2016.

Sancar, Gaye Aslı. (Ed.) Kurumların Yeni İletişim Biçimleri. Beta Yayınları. İstanbul, 2018

Sancar, Gaye Aslı. Aktivist Halkla İlişkiler Bağlamında WWF Dünya Saati Kampanya Örneği. Erciyes Akademia Dergisi. Cilt 5, Sayı 1. 2017.


Sayımer, İdil. Halkla İlişkiler Etiğinde Öne Çıkan Modellerin Etik Sistemler Açısından Değerlendirilmesi, Küresel İletişim Dergisi. Sayı 2 Güz 2006.

Smith, Ayten Görgün. Türkiye’de Yeni Bir İletişim Eğilimi: Spin Doctor. II. Ulusal Halkla İlişkiler Sempozyumu, 27- 28 Nisan 2006

Yağmurlu, Aslı. “Halkla İlişkiler Yöntemi Olarak Kamu Diplomasisi”, İletişim Araştırmaları Dergisi. Ankara, Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi, 2011, ss. 9-39.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş, Halkla İlişkiler disiplininin tanımlanması Halkla ilişkilerin tarihçesi
2 Halkla ilişkilerle ilişkili kavramlar (reklam/ gazetecilik/ pazarlama) Stratejik İletişim Yönetimi
3 Grunig ve Hunt’ın Halkla İlişkiler Modelleri ve örnekler
4 Halkla İlişkilerde kamuoyunun önemi Halkla ilişkilere eleştirel yaklaşımlar: Manipülasyon, Mezenformasyon, Dezenformasyon, Spin, news management (haber yönetimi) kavramları Chomsky ve Herman: Propaganda Modeli
5 Uluslararası halkla ilişkiler, Kamu diplomasisi Sert güç- yumuşak güç- akıllı güç kavramları Kamu diplomasisinin tarihçesi
6 Kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik, SA 8000, ‘fair-trade’ kavramları
7 Kurumsal Sürdürülebilirlik
8 Vize Sınavı
9 Aktivist Halkla İlişkiler Finansal Halkla İlişkiler
10 Halkla ilişkiler ve etik
11 Öğrenci Sunumları
12 Öğrenci Sunumları
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 60
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir X
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir X
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir X
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır X
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 4 3 12
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 5 2 10
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 5 3 15
Toplam İş Yükü 79
Toplam İş Yükü / 25 3,16
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top