Hukuk Lisans Programı

Ceza Hukuku II(HUK234)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK234 Ceza Hukuku II 4 4 0 0 4 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ümit KOCASAKAL ukocasakal@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı CEZA HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI VE SUÇ GENEL TEORİSİNİ ÖĞRETMEK
İçerik 1.Hafta: Hukuka Aykırılık Kavramı
2.Hafta: TCK m.24-26’daki Hukuka Uygunluk Sebepleri
3.Hafta: Meşru Savunma
4.Hafta: Meşru Savunma (devam)
5.Hafta: Zorunluluk Hali
6.Hafta: Zorunluluk Hali (devam)
7.Hafta: İsnat Yeteneği
8.Hafta: Kusurluluk ve Kast
9.Hafta: Kast (devam)
10.Hafta: Taksir
11.Hafta: Kusurluluğu Kaldıran ve Azaltan Haller
12.Hafta: İştirak
13.Hafta: Suçların İçtimaı
14.Hafta: Yaptırım
Dersin Öğrenme Çıktıları TEMEL CEZA HUKUKU KAVRAMLARINDAN YARARLANARAK SOMUT MESELELERİ ÇÖZME BECERİSİ EDİNMEK, SUÇ GENEL TEORİSİNİ GERÇEK HAYAT OLAYLARINA UYGULAYABİLMEK
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı ve uygulama
Kaynaklar DÖNMEZER –ERMAN, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku
DEMİRBAŞ, Ceza Hukuku Genel Hükümler
CENTEL – ZAFER – ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 40 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 60 0
Toplam 100 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 7 4 28
Ödevler 5 4 20
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 7 3 21
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 111
Toplam İş Yükü / 25 4,44
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top