Hukuk Lisans Programı

Genel Kamu Hukuku II(HUK192)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK192 Genel Kamu Hukuku II 2 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Birden GÜNGÖREN BULGAN birdengungorenbulgan@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı hak teorisinin tarihsel kökenlerini göz önünde bulundurarak farklı düşünürlerin insan hakları ile ilgili görüşlerini ortaya koymaktır. Bu çerçevede modern uluslararası insan hakları sözleşmelerinin temel yapıları incelenecek ve analizi yapılacaktır.
İçerik 1. İnsan Hakları Teorisine Giriş
2. İnsan Hakları ve İspanyol Düşünürler (Las Casas, Vitoria, Vasco de Quiroga)
3. Cicero ve Res Publica
4. Tabii Hukuk Teorisi
5. Sözleşmeci Düşünürler 1 (Rousseau, Hobbes)
6. Sözleşmeci Düşünürler 2 (Locke)
7. Amerikan Devrimi
8. Fransız Devrimi
9. Faydacılar
10. Faydacı Eleştiri
11. Tarihsel Eleştiri
12. İnsan Hakları Sözleşmeleri 1
13. İnsan Hakları Sözleşmeleri 2
14. İnsan Haklarında Görecelik/Evrensellik
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu ders aracılığıyla öğrenciler farklı düşünürlerin hak kavramını ele alışını ve bunlar arasındaki farklılıkları tartışabilecektir. Hak kuramına ilişkin kavramlar aynı zamanda güncel konuları tartışmak için de öğrenciler için bir temel teşkil edecektir.
Öğretim Yöntemleri İnsan haklarına ilişkin belgelerin ve metinlerin incelenmesi
Kaynaklar -Cemal Bali Akal, Modern Düşüncenin Doğuşu, Dost Yayınevi, 2003 -Bertrand Binoche, Jean-Pierre Cléro, Bentham contre les droits de l’homme, Puf, Paris, 2007
-Alfred Dufour, Droits de l’homme droit naturel et histoire, Puf, Paris, 1991
-Mehmel Ali Ağaoğulları, Levent Köker, Kral Devlet ya da Ölümlü Tanrı, İmge Yayınları, 2004
-Mehmel Ali Ağaoğulları, Levent Köker, Tanrı Devletinden Kral- Devlete, İmge Yayınları, 2004
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İnsan Hakları Teorisine Giriş
2 İnsan Hakları ve İspanyol Düşünürler (Las Casas, Vitoria, Vasco de Quiroga)
3 Cicero ve Res Publica
4 Tabii Hukuk Teorisi
5 Sözleşmeci Düşünürler 1 (Rousseau, Hobbes)
6 Sözleşmeci Düşünürler 2 (Locke)
7 Amerikan Devrimi
8 Fransız Devrimi
9 Faydacılar
10 Faydacı Eleştiri
11 Tarihsel Eleştiri
12 İnsan Hakları Sözleşmeleri 1
13 İnsan Hakları Sözleşmeleri 2
14 İnsan Haklarında Görecelik/Evrensellik
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 60
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 4 4 16
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 86
Toplam İş Yükü / 25 3,44
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top