Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Avrupa'da Dış Politika(RI442)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI442 Avrupa'da Dış Politika 8 3 3 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ayşe Füsun TÜRKMEN fturkmen@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Çok taraflı Avrupa siyasetinin ikinci plana düştüğü ve Avrupalı tekil aktörlerin ön plana çıktığı günümüz dünya siyasi konjonktüründe, Avrupa'nın başat üç aktörünün dış politikaları üzerinden Avrupa siyasetindeki devamlılıkları ve değişimleri analiz etmek; AB dışındaki Avrupa'nın dünya siyasetindeki yerini irdelemek.
İçerik Bu ders, Avrupa siyasetine yön veren üç devletin,Birleşik Krallık'ın, Fransa’nın ve Almanya’nın dış politikalarına odaklanmaktadır. Avrupa’nın başat aktörleri olan bu devletlerin dış politikaları, karşılaştırmalı ve söz konusu devletlerin birbirleriyle olan ilişkileri çerçevesinde ele alınacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenciler:
- Özellikle Siyasi Tarih, Uluslararası Politika Karşılaştırmalı Siyasi Sistemler derslerinde edindikleri alt yapıyı sağlamlaştırır;
- Karar alma süreçlerinin gelişim ve işleyişini somut örneklerle kavrar;
- Dış politika bileşenlerini örnekler üzerinde öğrenir;
- Karşılaştırmalı analiz yetisi pekişir;
- Aktör/ sistem etkileşimini somut örnekler aracılığıyla kavrar;
- Avrupa siyasetinin işleyişi hakkında bilgi edinir.
Öğretim Yöntemleri - Ders anlatımı;
- Tartışmalar;
- Belgesel ve film gösterimleri.
Kaynaklar BLACK, Jeremy, A History of British Isles, MacMillan, Palgrave, 2017, 4th edition, 368 s. (İngiltere Tarihi, Çeviri: Aytaç Yıldız, Ankara: Doğu Batı, Ocak 2020, 571 s.
BONNAUD, Laurent (der.), France-Angleterre: un siècle d'entente cordiale, 1904-2004. Deux nations, un seul but?, Paris: L'Harmattan, 2004, 308 s.
BRENDER, Anton, La France face à la mondialisation, Paris: Découverte, 2004, 123 s.
CROWSON, N.J., Britain and Europe: a political history since 1918, Londra; New York: Routledge, 2011, 214 s.
GARTON ASH, Timothy, In Europe’s name: Germany and the Divided Continent, Londra: Vintage, 1994, 680 s.
GIDDENS, Anthony; BLAIR, TONY, La troisième voie : le renouveau de la social-démocratie, Çeviri: Laurent Bouvet, Emilie Colombani ve Frédéric Michel, Paris: Editions du Seuil, 2002, 266 s.
GUERARD, Stéphane, Crise et mutation de la démocratie locale. En Angleterre, en France et en Allemagne, Paris: l'Harmattab, 2004, 372 s.
HERMET, Guy (der.), Le système politique britannique: De Winston Churchill à Tony Blair, Çeviri: Jacques Lerez, Paris: Armand Colin, 2. Basım, 2001, 331 s.
KESSLER, Marie-Christine, La politique étrangère de la France: acteurs et processus, Paris: Presses de Sciences Po, 1999, 498 s.
KIRATLI, Osman Sabri, “Avrupa Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası ve Üç Büyükler. Almanya, Fransa ve İngiltere”, Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries), Cilt/Volume: 11, Sayı/Issue: 1, 2016, ss. 207-224.
MORIN, Jean-Frédéric, La politique étrangère - Théories, méthodes et références, Paris: Armand Colin, 2013, 320 p.
RAYNAUD, Philippe, Trois révolutions de liberté: Angleterre, Amérique, France, Paris: Presses Universaitaires de France, 2009, 386 s.
SOUTOU, Georges- Henri, L'alliance incertaine : les rapports politico-stratégiques franco-allemands 1954-1996,Paris: Fayard, 1996, 496 s.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tanıtım ve Giriş
2 İNGİLTERE: İngiltere'yi Tanımak: Adasal Bir İstisna
3 İNGİLTERE: 20. Yüzyılda Birleşik Krallık'ın Dış Politikası-I
4 İNGİLTERE: 20. Yüzyılda Birleşik Krallık'ın Dış Politikası-II
5 İNGİLTERE: İngiliz Milletler Topluluğu, Transatlantik ve Avrupa ile İlişkiler
6 İNGİLTERE: 21. Yüzyılda Birleşik Krallık: Brexit ve sonrası... istisnalığın sonu mu?
7 FRANSA: İkinci Dünya Savaşı'ndan Bugüne Fransa Dış Politikası - I
8 FRANSA: İkinci Dünya Savaşı'ndan Bugüne Fransa Dış Politikası - II
9 FRANSA: Fransız Dış Politikasının Özellikleri ve Öncelikleri
10 FRANSA: Fransa'nın Dış Politika Kurumları
11 FRANSA: Macron'un Dış Politikası: Değişim mi, Devamlılık mı?
12 VİZE
13 ALMANYA: İkinci Dünya Savaşı'ndan Bugüne Alman Dış Politikası: Kökenleri (Alman Sorunu'ndan İkinci Dünya Savaşı'na) ve Özellikleri
14 ALMANYA: 21. Yüzyılda Alman Dış Politikası
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 3 20
Sunum 3 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5
Kısa Sınavlar 5 5
Dönem Ödevi / Projesi 3 10
Toplam 15 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Ödevler 3 5 15
Sunum 3 12 36
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 2 2
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 8 8
Kısa Sınavlar 5 5 25
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top