Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Uluslararası Güvenlik ve Strateji(RI314)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI314 Uluslararası Güvenlik ve Strateji 6 3 3 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Tolga BİLENER tbilener@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, temel tanımlar ve kavramsal yaklaşımlar ışığında uluslararası güvenlik ve stratejileri tartışmaktır.
İçerik Bkz. Haftalık plan
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi alan öğrenci,
1. Uluslararası güvenlik ve strateji konularına hakim olur
2. Barışçıl ve Çatışmacı güvenlik stratejilerini öğrenir.
3. Güvenlik amaçlı uluslararası kuruluşların temel stratejilerini kavramaktır
Öğretim Yöntemleri Öğretim üyesi sunumları, katılımcı tartışma, soru cevap
Kaynaklar AKAD Mehmet Tanju, 20. yy Savaşları, İstanbul: Kastaş yayınları, 1992.
ARON Raymond, Paix et Guerre entre les Nations, Paris: Calmann-Levy, 1984.
AYOOB Mohammed, “Defining Security: A Subaltern Realist Perspective” in Critical Security Studies: Concepts and Cases, Keith Krause and Michael Williams, eds., London: UCL Press, 1997.
BONIFACE Pascal, La Puissance Internationale, Paris: IRIS, 1994.
BRZEZINSKI Zbiegniev, Büyük Satranç Tahtası, İstanbul: Sabah Kitapları, 1998.
BOULDING Kenneth, Stable Peace, Austin: University of Texas, 1979.
BUZAN Barry, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, New York: Harvester Wheatsheaf, 1991.
CHALIAND Gerard, BLIN, ARNAUD, Dictionnaire de Strategie Militaire, Paris: Perrin, 1998.
CLAUSEWITZ Karl von., De la Guerre, Paris: Les Editions de la Minuit, 1985.
COLARD Daniel, Les Relations Internationales de 1945 a nos jours, Paris: Armand Colin, 1997.
DeFARGES Philippe Moreau, Les Grands Concepts de la Politique Internationale, Paris: Hachette, 1995.
DE SENARCLENS, La Politique Internationale, Paris: Armand Colin, 1992.
DEDEOĞLU Beril, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, İstanbul: Derin yayınları, 2002.
DUFFIELD Mark, “Relief and Reconstruction: Social Reconstruction and the Radicalisation of Development: Aid as a Relation of global Liberal Governance”, Development and Change 33:5, 2002, pp:1049-1071.
ERGUN Feridun, Uluslararası Politika Stratejileri, İstanbul: İ.Ü. Yayınları, ty.
GERGER Haluk, Nükleer Tehlike, Nükleer Silahlar ve Nükleer Savaş, Ankara: Bilim ve Sanat yayınları, 1984.
GILPIN Robert, War and Change in World Politics, Cambrigde: CUP, 1981.
GOUNELLE Max, Relations Internationales, Paris: Dalloz, 3eme Ed., 1996.
GÖNLÜBOL Mehmet, Uluslararası Politika, İlkeler, Kavramlar, Kuramlar, Ankara: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi yayınları, 1978.
HALIDAY Fred, Yeni Soğuk Savaş, İstanbul: Belge yayınları, 1985.
HERZ J., Political Realism and Political Idealism, Chicago: Chicago University press, 1951.
HOFFMANN Stanley, “Clash of Globalizations”, Foreign Affairs 81:4, 2002.
HOLLIS Martin et all., Explaining and Understanding International Relations, Oxford: Clarendon Press, 1990.
HOLSTI Kalevi, The State, War, and the State of War, Cambrigde: CUP, 1996.
KENNEDY Paul, Savaşta ve Barışta Büyük Stratejiler, İstanbul: Eti Kitapları, 1995.
KEOHANNE Robert O., NYE Joseph, Power and Interdependence: World Politics in Transition, Boston: Little Browne, 1977.
KISSENGER Henry, Diplomasi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür yayınları, 2001.
LAKE David A., POWELL Robert, Stratejic Choice and International Relations, New Jersey: Princeton University Press, 1999.
MCSWEENEY Bill, “Identity and Security: Buzan and the Copenhagen School”, Review of International Studies 22:1, 1996, pp:82-93.
MEARSHEIMER John, The Tragedy of Great Power Politics, New York: Norton, 2001.
MURRAY W., KNOX Macgregor, BERNSTEIN Alvin, Making of Strategy, Cambrigde: CUP, 1994.
ROCHE J.J., Theories des Relations Internationales, Paris: Montchrestien, 1997.
ROTHSTEIN Robert, Alliance and Small Powers, New York: Columbia University Press, 1968.
SÖNMEZOĞLU Faruk, Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, İstanbul: Filiz Kitabevi, 2000.
SÖNMEZOĞLU Faruk, Dış Politikada Yeni Alanlar, Yeni Bakışlar, İstanbul: Der yayınları, 1998.
SÖNMEZOĞLU Faruk, Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, İstanbul: Der yayınları, 2000.
WAEVER Ole, BUZAN Barry, KELSTRUP Morten and LeMAITRE Pierre, Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe, London: Pinter Publishers, 1993.
WALTZ Kenneth, Theory of International Politics, Massachussetts: Addison,Wesley Pub., 1979.
WRIGHT Martin, Power Politics, London: Continuum, 2002.
YALÇINKAYA Haldun, Savaş, İstanbul: İmge Kitapevi, 2008.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Tehdit algılamaları, amaç saptaması, güç ve etki kavramları
3 Tarihsel arka plan
4 Güvenlik stratejileri kavramı ve temel stratejilerin tarihsel evrimi
5 Devletlerin başlıca güvenlik stratejileri
6 Devletlerin başlıca güvenlik araçları
7 Vize
8 Bölgesel güvenlik
9 Gelişmekte olan ülkeler ve güvenlik
10 Terör ve devlet
11 Ekonomi ve güvenlik
12 Küreselleşen dünyada güvenlik
13 Strateji ve savaş
14 Genel değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 30
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 70
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 30
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 8 6 48
Ödevler 1 16 16
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 19 19
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top