Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Uluslararası Politik İktisat(RI304)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI304 Uluslararası Politik İktisat 6 3 3 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Feride Selcan SERDAROĞLU POLATAY sserdaroglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı siyasi ve ekonomik alanlar arasındaki etkileşimleri, mega-kurumlar (devlet ve piyasa) arasındaki ilişkileri, küresel ekonominin aktörlerini ve etkili bölgeleri tanımlamaktır.
Uluslararası Politik İktisadın (UPİ) temel ve karma akımları ve kuramsal tartışmaları, ekonomik küreselleşmede belirleyici olan olguları çözümlemekte ve güncel sorunları açıklamakta kullanılmaktadır.
İçerik Ders iki ana bölümden oluşmaktadır: İlk önce UPİ kuramları ve bunların temel düşünürleri tanıtılmakta, daha sonra uluslararası ekonomik olguların çözümlemesi yapılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:

1) Uluslararası politik iktisadın temel kuramsal altyapısını tanımlayabilir.
2) Uluslararası ekonomik ilişkileri uluslararası politik iktisat modellerini kullanarak çözümleyebilir.
3) Uluslararası ekonomik sistemlerin işleyişindeki sorunları gözlemleyebilir.
4) Hegemonyanın ve yükselen yeni güçlerin küresel bir ekonomik düzen oluşturmadaki etkisini açıklayabilir.
5) Güncel küresel ekonomik sorunlarını çözümleyebilir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Abbas Mehdi, « L’économie politique internationale entre théories et histoire”, Recherches internationales, n° 88, octobre-décembre 2010, pp. 47-72.

Akman Sait, Yaman Şahin, Dünya Ticaret Örgütü. Doha Turu Çok Taraflı Ticaret Müzakereleri ve Türkiye, TEPAV Yayınları, 2008

Pierre Berthaud, Gérard Kébabdjian (Dir), La question politique en économie internationale, La Découverte, Paris, 2006

Christian Chavagneux, Economie politique internationale, Repères, La Découverte, Paris, 2010

Robert Gilpin, The Political Economy of International Relations, Princeton University Press, New Jersey, 1987

Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği, Kripto Yayınları, Ankara, 2012 (2. Baskı)

Gérard Kébabdjian, Les théories de l’économie politique internationale, Points, Editions du Seuil, Paris, 1999

Michel Lelart, Le système monétaire international, Repères, La Découverte, Paris, 2011 (8e édition)

Stéphane Paquin, La nouvelle économie politique internationale : Théories et enjeux, Armand Colin, Paris, 2008

Thomas Piketty, Le capital au 21e siècle, Paris, Seuil, 2013

Michel Rainelli, L’Organisation mondiale du commerce, Repères, La Découverte, Paris, 2011 (9e édition)

Michel Rainelli, Le commerce international, Repères, La Découverte, Paris, 2015 (11e édition)

Daron Acemoğlu, James Robinson, Why Nations Fail ? The Origins of Power, Properity and Poverty, Profile Books, 2013

Jean-Marc Siroën, La régionalisation de l’économie mondiale, Repères, La Découverte, Paris, 2004
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Uluslararası politik iktisada giriş
2 UPİ ve analiz yöntemi: Liberal, Marksist ve realist modeller
3 Neoliberalizm ve neorealizmin yakınlaşması: Hegemonik istikrar teorisi
4 İşbirliğinin açıklanması: Uluslararası rejimlerin oluşturulması
5 Hegemon gücün zayıflaması tezleri
6 Ulusaşırıcılık ve küreselleşmenin yönetişimi
7 Vize sınavı
8 XIX. yy’den XX. yy'ye uluslararası ticaret sistemi ve GATT’ın kurulması
9 GATT’ın ve DTÖ’nün işleyişi
10 Bölgesel serbest ticaret anlaşmaları
11 Uluslararası Para Sistemi : Bretton-Woods kuruluşları, IMF ve Dünya Bankası
12 Sabit kura bağlı kriz ve yeni para sistem 2008 krizi sonrası yönetişim
13 Enerjinin ekonomi politiği
14 Kalkınma politikaları ve yeni eşitsizlikler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 20
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 116
Toplam İş Yükü / 25 4,64
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top