Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Türk Anayasa Hukuku(RI104)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI104 Türk Anayasa Hukuku 2 3 3 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Şule ÖZSOY sozsoy@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, Türk Anayasa Hukuku'nun temel kavramlarını neden sonuç ilişkisi ve tarihsel analiz yöntemleri ile karşılaştırmalı bir biçimde belletmek ve
Öğrencileri güncel anayasal sorunlar dâhil anayasa hukuku tartışmalarına özendirmektir.
İçerik Osmanlı-Türk Anayasal gelişmeleri açıklanacaktır. 1808 Sened-i İttifak, Tanzimat ve Islahat Fermanları, 1876 Kanuni Esasi, 1921, 1924 ve 1961 Anayasaları incenecektir. Bu belgeleri ortaya çıkarak anayasal gelişme süreçleri, belgelerin içerikleri, uygulama sonuçları değerlendirilecekir.
Günümüz anayasal düzeninde geçerli olan kurumların doğuş ve gelişim süreçleri açıklandıktan sonra bu kurumların hukuki yapıları tahlil edilecektir.
1982 Anayasası’na göre yasama, yürütme ve yargı organlarının yetkileri, işleyişleri ile temel hak ve hürriyetler rejimi anlatılacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları -Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri
-1982 Anayasası
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı ve uygulama çalışmaları
Kaynaklar Yavuz ATAR, Türk Anayasa Hukuku, Mimoza, 5. Bası, Konya, 2009.

Süheyl BATUM, 99 Soruda Neden ve Nasıl Çağdaş Bir Anayasa, XII Levha, İstanbul, 2009.

Naz ÇAVUŞOĞLU, Anayasa Notları, Beta, 1997.

Cem EROĞUL, Anatüzeye Giriş, 10. Bası, İmaj, Ankara, 2009.

Zafer GÖREN, Anayasa Hukuku, Seçkin, Ankara, 2006.

Kemal GÖZLER, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin, Bursa, 2010.

A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi, 16. Bası, Ankara, 2008.

İbrahim Ö. KABOĞLU, Anayasa Hukuku Dersleri, Legal, 4. Baskı, İstanbul, 2009.

B. Emrah ODER-O. Korkut KANADOĞLU, Uygulamalı Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul, 2008.

Ergun ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin, 11. Baskı, Ankara, 2010.

Attila ÖZER, Anayasa Hukuku, Turhan Kitabevi, 2. Bası, Ankara, 2005.

Yavuz SABUNCU, Anayasaya Giriş, İmaj, 13. Bası, Ankara, 2007.

Mümtaz SOYSAL, Yüz Soruda Anayasanın Anlamı, Gerçek, 11. Baskı, İstanbul, 1997.

Bülent TANÖR- Necmi YÜZBAŞIOĞLU, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Beta, İstanbul, 2010.

Erdoğan TEZİÇ, Anayasa Hukuku, Beta, 13. Bası, İstanbul, 2009.

Bülent YAVUZ-Hasan TUNÇ-Faruk BİLİR, Türk Anayasa Hukuku, Asil, Ankara, 2009.


ARDANT (P.), Institutions politiques et Droit constitutionnel, LGDJ (Coll. Manuels), dernière ed.

BURDEAU (G.), HAMON (F.), TROPER (M.), Droit constitutionnel et Institutions politiques, LGDJ, dernière ed.

CHAGNOLLAUD (D.), Droit constitutionnel contemporain, t. 2, A. Colin.

CHANTEBOUT (B.), Droit constitutionnel et science politique, A. Colin.

COHENDET (M.-A.), Droit constitutionnel, Montchrestien, dernière ed.

DUHAMEL (O.), Droit constitutionnel et politique, Seuil, dernière ed.

FAVOREU (L.) et alii, Droit constitutionnel, Dalloz (coll. Précis), dernière ed.

GICQUEL (J.), Droit constitutionnel et institutions politiques, Montchrestien (coll. Domat), dernière ed.

LAVROFF (D.-G.), Le droit constitutionnel de la Vème République, Dalloz (précis), dernière ed.

QUERMONNE (J.-L.) et CHAGNOLLAUD (D.), Le gouvernement de la France sous la Vème République, Fayard, dernière ed.

ROUSSEAU (D) et VİALA (A), Droit constitutionnel, Montchrestien, dernière ed.

ROUSSEAU (D), La République se meurt, vive la démocratie, O. Jacob, 2007.

VIALLE (P.) et alii, Droit constitutionnel et institutions politiques, L’Hermès, dernière ed.

ZOLLER (E.), Droit constitutionnel, P.U.F. (coll. Droit fondamental), dernière ed.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 1982 Anayasasının Yapım Süreci - Beşinci Cumhuriyetin Doğuşu
2 1982 Anayasasının Başlıca Özellikleri - Cumhurbaşkanının Seçimi
3 Cumhuriyetin Nitelikleri: İnsan Haklarına Saygılı Devlet, Demokratik Devlet, Atatürk Milliyetçiliği - Cumhurbaşkanının Görev ve Yetkileri
4 Cumhuriyetin Nitelikleri: Laiklik, Sosyal Devlet - Cumhurbaşkanının Sorumsuzluğu
5 Cumhuriyetin Nitelikleri: Hukuk Devleti - Hükümetin Kuruluşu
6 Olağan Dönem Temel Hak ve Özgürlükler Rejimi - Hükümetin Görev ve Yetkileri
7 Olağanüstü Dönem Temel Hak ve Özgürlükler Rejimi - Hükümetin Siyasi Sorumluluğu ve Bakanların Cezai Sorumluluğu
8 vize
9 Yasama: TBMM’nin Kuruluşu, Üyelerinin Hukuki Statüsü - Yasamanın Kuruluşu
10 Yasama: TBMM’nin Çalışma Düzeni, Görev ve Yetkileri - Yasamanın Düzenleme Alanı
11 Yürütme: Cumhurbaşkanı - Kanun Yapma Süreci
12 Yürütme: Bakanlar Kurulu - Anayasa Konseyi
13 Yargı: Yargının Kuruluşu, Temel İlkeleri - Anayasa yargısında öndenetim
14 Yargı: Anayasa Yargısı - Anayasa yargısında itiraz yolu
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Anayasa yargısı tarihi
2 Anayasa yargısı işlevi
3 Anayasa Mahkemesi üye yapısı - görevleri
4 İptal davası
5 İtiraz yolu
6 İptal davası ve itiraz yolu
7 Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması
8 vize
9 vize sorusunun çözümlenmesi
10 Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması
11 Anayasa Mahkemesi karar çeşitleri
12 Anayasa Mahkemesi kararlarının etkisi
13 Anayasa Mahkemesi kararlarının etkisi
14 Bireysel başvuru yolu
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 5 70
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 182
Toplam İş Yükü / 25 7,28
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top