Hukuk Lisans Programı

İcra İflas Hukuku I(HUK481)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK481 İcra İflas Hukuku I 7 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Güray ERDÖNMEZ gerdonmez@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı icra ve iflâs hukukunun genel esaslarını ve cebri icraya ilişkin düzenlemeleri öğretmektir.
İçerik İcra hukukuna ilişkin genel bilgiler
İcra teşkilâtı (asıl ve yardımcı icra organları)
Şikâyet
Tebligat-süreler-tatil ve talik halleri
İcra takibinin tarafları
Genel Haciz Yoluyla Takip (Takip talebi- ödeme emri)
Ödeme emrine itiraz- itirazın iptali davası
İtirazın kesin kaldırılması- itirazın geçici kaldırılması
Menfi tespit ve istirdat davası
Mal beyanı-haciz
Hacze iştirak-hacizde istihkak davası
Malların paraya çevrilmesi
Paraların paylaşılması
Kambiyo senetlerine özgü genel haciz yoluyla takip
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin amacı bölümünde belirtilen hedeflerin öğrenci tarafından anlaşılması ve cebri icra sisteminin esaslarının kavranması
Öğretim Yöntemleri Sözlü
Kaynaklar Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Meral Sungurtekin Özkan/ Muhammet Özekes, İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, 6. Bası, İstanbul 2019.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İcra hukukuna ilişkin genel bilgiler
1 İcra hukukuna ilişkin genel bilgiler
1 İcra hukukuna ilişkin genel bilgiler,İcra hukukuna ilişkin genel bilgiler,İcra hukukuna ilişkin genel bilgiler
2 İcra teşkilâtı (asıl ve yardımcı icra organları)
2 İcra teşkilâtı (asıl ve yardımcı icra organları)
2 İcra teşkilâtı (asıl ve yardımcı icra organları),İcra teşkilâtı (asıl ve yardımcı icra organları),İcra teşkilâtı (asıl ve yardımcı icra organları)
3 Şikâyet
3 Şikâyet
3 Şikâyet,Şikâyet,Şikâyet
4 Tebligat-süreler-tatil ve talik halleri
4 Tebligat-süreler-tatil ve talik halleri
4 Tebligat-süreler-tatil ve talik halleri,Tebligat-süreler-tatil ve talik halleri,Tebligat-süreler-tatil ve talik halleri
5 İcra takibinin tarafları
5 İcra takibinin tarafları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Ders Süresi 3 14 42
Ders Süresi 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 3 14 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 3 14 42
Ödevler 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Sunum 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 1 3 3
Proje 1 2 2
Proje 1 2 2
Laboratuar 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 1 2 2
Kısa Sınavlar 1 2 2
Kısa Sınavlar 1 2 2
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Seminer 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 275
Toplam İş Yükü / 25 11,00
Dersin AKTS Kredisi 11
Scroll to Top