Hukuk Lisans Programı

Vergi Hukuku I(HUK353)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK353 Vergi Hukuku I 5 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Hakan Üzeltürk huzelturk@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı vergi hukukunun genel esaslarını ve vergi usulüne ilişkin düzenlemeleri öğretmektir
İçerik Giriş ve tarihi gelişim; Vergi hukukunun kaynakları ve yorum, Vergilendirme Yetkisi ,Vergi Ödevi,Mükelleflerin Hak ve Ödevleri ,Vergilendirme işlemleri, Vergi Alacağının Güvence Altına Alınması,Vergi Borcunun Sona Ermesi,Vergi suç ve cezaları, Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci:,
-Birey ve devlet arasındaki vergi ilişkisinin doğumu, gelişimi ve sona ermesine ilişkin kurallar ve ilkeler bütününe hâkim olacaktır.
-Vergi Hukukunun, temel kaynaklarının, yorum kurallarının, vergi hukuku ilişkisinin çerçevesi ve kapsamını belirleyen ve vergi ödevinin doğumu, sona ermesine ilişkin hukuki kavramlarla çalışma vergilendirmeye ilişkin yasa hükümlerini analiz etme becerisini elde edecektir.
- Türk vergi sisteminde vergi mükelleflerinin sahip oldukları hakları ve güvenceleri tanımlayabilecek, idari ve yargısal aşamada uyuşmazlıkların çözüm yöntemlerine ilişkin ilkeler ve kuralları açıklayabilecektir
-Vergi suç ve cezalarını tanımlayabilecek, bunlara karşı hukuki başvuru yöntemlerini saptayabilecektir.
-Vergi alacağının cebren tahsiline ve vergi alacağının korunmasına ilişkin kuralları açıklayabilecektir.
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı, karar incelemesi, örnek olay çözümlemeleri
Kaynaklar Öncel,M.& Kumrulu,A & Çağan, N. (2012) Vergi Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş ve tarihi gelişim; Vergi hukukunun kaynakları ve yorum
2 Vergilendirme Yetkisi
3 Vergi Ödevi
4 Mükelleflerin Hak ve Ödevleri
5 Vergilendirme işlemleri I
6 Vergilendirme işlemleri II
7 Vergi Alacağının Güvence Altına Alınması
8 Vergi Borcunun Sona Ermesi
9 Ara Sınav
10 Vergi suç ve cezaları I
11 Vergi suç ve cezaları II
12 Vergi suç ve cezaları III
13 Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi I
14 Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi II
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
5 Giriş ve tarihi gelişim; Vergi hukukunun kaynakları ve yorum
6 Vergilendirme Yetkisi
7 Vergilendirme işlemleri I
8 Vergilendirme işlemleri II
10 Vergi suç ve cezaları
11 Vergi suç ve cezaları
12 Vergi suç ve cezaları
13 Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi
14 Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 9 9
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 85
Toplam İş Yükü / 25 3,40
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top