Hukuk Lisans Programı

Milletlerarası Hukuk I(HUK273)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK273 Milletlerarası Hukuk I 3 3 0 0 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Akif Emre ÖKTEM akifemreoktem@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Uluslararası toplum ve onun hukuki örgütlenmesi hakkında temel bilgileri vermek, uluslararası hukukun kaynakları üzerinde durarak, öğrencinin Milletlerarası Hukuk II ile insan hakları hukuku ve Avrupa Birliği hukuku ile ilgili dersler için sağlam bir hukuki temel oluşturmasının sağlanması.
İçerik 1. Ders iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde uluslararası hukukun kaynakları ile uluslararası hukukun tarihi gelişimi incelenmekte, ikinci bölümde ise uluslararası hukukun kişileri ve dolayısıyla devlet, uluslararası örgüt ve gerçek kişilerin uluslararası hukuktan kaynaklanan hak ve borçları ele alınmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Dersin amacı bölümünde belirtilen hedefllerin öğrenci tarafından anlaşılması ve uluslararası topluluğun hukuki örgütleniş ve işleyişinin kavranması.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Nguyen Quoc Dinh, Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit international public, 7me ed., L.G.D.J., 2009
2. Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, Turhan kitabevi, 2008
3. Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford University Press, 7th edition, 2009

4. Jean Combacau – Serge Sur, Droit international public, 8e ed.Montchrestien, 2008
5. Pierre-Marie Dupuy, Droit international public, 8me ed., Dalloz, 2006
6. Dominique Carreau, Droit International, 10e ed., Pedone, 2009
7. Emmanuel Decaux, Droit International Public, Dalloz, 6me ed. 2008
8. Antonio Casese, International Law, 2e ed. Oxford, 2005
9. Andreas Lowenfeld, International Economic Law, Oxford University Press, 2nd edition, 2008
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Milletlerarası hukuka Giriş. Milletlerarası Hukukun Tarihi
2 Milletlerarası Hukukun kaynakları. Andlaşmalar Hukukuna giriş
3 Andlaşmaların Akdedilişi
4 Andlaşmaların Geçerliliği
5 Andlaşmaların Hukuki Etkileri ve Yorumu
6 Andlaşmaların sonra ermesi
7 Mİlletlerarası Teamül
8 Milletlerarası Teamül (Devam)
9 Milletlerarası Hukukun Diğer Kaynakları
10 Milletlerarası Hukukun Dayanağı. Mİlletlerarası Hukuk -İç Hukuk İlişkileri
11 Milletlerarası hukukun kişileri. Milletlerarası Hukuk açısından Devlet
12 Milletlerarası Hukuk açısından Devlet (devam)
13 Devletlerin Tanınması ve Halefiyeti
14 Milletlerarası Örgütler
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma.
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma.
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma.
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme.
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme.
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma.
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme.
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme.
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme.
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme.
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma.
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top