Hukuk Lisans Programı

Genel Kamu Hukuku I(HUK191)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK191 Genel Kamu Hukuku I 1 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Birden GÜNGÖREN BULGAN birdengungorenbulgan@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı devlet teorisinin tarih içindeki gelişiminin farklı düşünürlerin görüşleri ortaya konularak anlaşılmasıdır.
İçerik Devlet teorisinin temel kavramlarının düşünürler aracılığıyla ele alınması:
İktidar, polis, respublica, meşruiyet, egemenlik
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu ders aracılığıyla öğrenciler farklı düşünürlerin devlet kavramının ele alışını ve bunlar arasındaki farklılıkları tartışabilecektir. Devlet kuramına ilişkin kavramlar aynı zamanda güncel konuları tartışmak için de öğrenciler için bir temel teşkil edecektir.
Öğretim Yöntemleri Teorik bilgilerin düşünürler aracılığıyla kavranması ve metinlerinin pratikler aracılığıyla analizi.
Kaynaklar Temel Kaynaklar:
Cemal Bâli Akal, İktidarın Üç Yüzü, Dost Kitabevi, Ankara, 2005
Devlet Kuramı (der. Cemal Bâli Akal), Dost Kitabevi, Ankara, 2005
Oktay Uygun, Devlet Teorisi, XII Levha, 2014
Cayla-Halpérin, Dictionnaire des grands oeuvres juridiques
Rukiye Akkaya Kia, Bir Ders Konusu olarak Devlet ya da Genel Kamu Hukuku dersinin Kökenleri, Beta Yayınları, İstanbul, 2013
Machiavelli, Makyavelizm ve Modernite, (Der. Cemal Bali Akal), Dost Yay., 2014.
Erasmus, Bir Hıristiyan Prensin Eğitimi, Öteki, İstanbul, 2000
Max Weber, Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu
Bodin, Les six livres de la république
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Genel Kamu Hukukuna Giriş Tarihsel Gelişimi
2 İktidar Kavramı- Farklı İktidar Kavramları Kurumsallaşmış Siyasi İktidar olarak Devlet
3 Ülkelerin Yönetim Şekli Hakkında Değerlendirme
4 Sokrates'in Savunması
5 Pozitif Hukuk-Tabii Hukuk Çatışması: Antigone,
6 Stoacılar ve Epikürcüler
7 Patristik Dönem ve Augustinus/ Kiliseyle özdeşleşen Respublica ve Feodalizm
8 Vize
9 Skolastik Dönem ve Sekülerleşme: Aquinolu Thomaso, Dante, Okhamlı William ve Padovalı Marsilius
10 Machiavelli ve Meşruiyet
11 Reform: Luther ve Erasmus Tartışması
12 Thomas More ve Ütopya / Ütopya-Distopya
13 Postmodern Egemenlik,
14 Modern Düşüncenin Doğuşu: Vitoria ve Las Casas
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
3 Ülkelerin Yönetim Şekli Hakkında Değerlendirme
4 Sokrates'in Savunması
5 Pozitif Hukuk-Tabii Hukuk Çatışması: Antigone
13 Postmodern Egemenlik
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 60
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 2 14 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 56
Toplam İş Yükü / 25 2,24
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top