Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Kesikli Matematik(INF315)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF315 Kesikli Matematik 5 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Marie Christine PEROUEME mcperoueme@voila.fr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hata düzeltme kodları, veri aktarımı veya veri depolama problemlerinde temel rol oynarlar. Bu kodların işleyişini ve daha ileride modern şifreleme sistemlerini özümseyebilmek için sağlam bir aritmetik altyapısına ihtiyaç vardır. Fizik, biyoloji, oyun teorisi gibi alanlarda, stokastisite varsayımı altındaki karmaşık ve evrimsel olaylar bir matrisle modellenebilirler. Bu matrisin analizi, sistemin davranışını ve özellikle hangi duruma doğru yakınsayacağını ortaya çıkarır.

Bu dersin amacı genel olarak yukarıda bahsi geçen sistemleri inceleyebilmek için gerekli aritmetik ve bilgi teorisi altyapısını öğrenciye kazandırmak; hata düzeltme kodları ve markov zincirleri gibi konular üzerinden sistem modellemeyi anlatmak olarak özetlenebilir.
İçerik 1. Aritmetik: Genişletilmiş Euclide algoritması ve 2 tamsayının OBEB'inin bulunması
2. Aritmetik: Diophantin denklemlerin ve kongrüans sistemlerinin çözümü
3. Aritmetik: Euclide algoritmasının yakınsama hızı
4. Hata düzeltme kodları: Sunuş ve ilk örnekler
5. Hata düzeltme kodları: Hamming mesafesi, algılanan ve düzeltilen hata sayıları
6. Hata düzeltme kodları: Lineer kodların üretici matrisleri
7. Hata düzeltme kodları: Lineer kodların kontrol matrisleri ve sendrom yoluyla hata düzeltme
8. Ara Sınav
9. Döngüsel kodlar: Sunuş ve ilk örnekler
10.Döngüsel kodlar: Döngüsel kodların üretici polinomları
11. Markov zincirleri: Sunuş ve ilk örnekler
12. Markov zincirleri: Bir markov zincirine ait geçiş matrisi ve geçiş diyagramı
13. Markov zincirleri: Geçiş matrislerinin yakınsama teoremi
14. Markov zincirleri: Sınır yapılandırmalarının araştırılması ve yorumlanması
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki konularda yeterliliğe sahip olacaktır:

1. İki tamsayı arasındaki Bézout ilişkisini bulmak için Euclide algoritmasını uygulayabilir.
2. Tamsayı katsayılı bir denklemi ve kongrüans sistemlerini çözebilir.
3. Bir hata düzeltme kodunun Hamming mesafesini hesaplayabilir, düzeltebileceği hata sayısını Hamming mesafesi yardımıyla bulabilir
4. Verilen bir kodun lineer olup olmadığını anlayıp üretici matrisini hesaplayabilir, lineer bir kodun kontrol matrisini bulup bir kelimenin sendromunu hesaplayabilir. Verilen bir kodun döngüsel olup olmadığını anlayıp üretici polinomunu hesaplayabilir
5. Bir olayın markov zinciriyle modellenip modellenemeyeceğini tespit edip, geçiş matrisini hesaplayabilir, bir markov sürecinin - varsa - limit yapılandırmasını bulabilir.
6. Stokastik bir matrisin ağırlıklarını hesaplayabilir.
Öğretim Yöntemleri 1. Ders Notları:
http://uni.gsu.edu.tr/moodle/course/view.php?id=48
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Aritmetik: Genişletilmiş Euclide algoritması ve 2 tamsayının OBEB'inin bulunması
2 Aritmetik: Diophantin denklemlerin ve kongrüans sistemlerinin çözümü
3 Aritmetik: Euclide algoritmasının yakınsama hızı
4 Hata düzeltme kodları: Sunuş ve ilk örnekler
5 Hata düzeltme kodları: Hamming mesafesi, algılanan ve düzeltilen hata sayıları
6 Hata düzeltme kodları: Lineer kodların üretici matrisleri
7 Hata düzeltme kodları: Lineer kodların kontrol matrisleri ve sendrom yoluyla hata düzeltme
8 Ara Sınav
9 Döngüsel kodlar: Sunuş ve ilk örnekler
10 Döngüsel kodlar: Döngüsel kodların üretici polinomları
11 Markov zincirleri: Sunuş ve ilk örnekler
12 Markov zincirleri: Bir markov zincirine ait geçiş matrisi ve geçiş diyagramı
13 Markov zincirleri: Geçiş matrislerinin yakınsama teoremi
14 Markov zincirleri: Sınır yapılandırmalarının araştırılması ve yorumlanması
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 17 17
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 97
Toplam İş Yükü / 25 3,88
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top