Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Fizik II(ING115)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ING115 Fizik II 2 4 2 1 5,5 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Erden TUĞCU etugcu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fizik, modern endüstrinin malzeme bilimi, kimya, elektronik, bilişim, otomotiv, enerji gibi birçok alanında kullanılmaktadır. Dolayısıyla bir mühendis, temel fizik kavramlarına hakim olmalıdır. Bu bağlamda, Fizik II dersi, birinci yarıyılda verilen Fizik I dersini tamamlayıcı nitelikte olup, elektrik, elektromanyetizma ve optik konularını içermektedir. Derste irdelenen olguları örneklendirmek için laboratuvar çalışmaları da yapılmaktadır.

Bu bağlamda, bu dersin amaçları şunlardır:
- Öğrencilere, elektrik, elektrostatik, manyetostatik ve optik konularında temel bilgiler vermek.
- Öğrencilere, bu alanlarda basit problemleri çözebilme yetisi kazandırmak.
- Öğrencilere, ispat yaparken, karmaşık ve zor matematiksel araçları nasıl kullanacaklarını göstermek: integral hesaplama, diferansiyel denklemler, geometri.
- Derste incelenen olguları laboratuvar uygulamaları ile örneklendirmek.
İçerik 1. Hafta Kirschoff Yasaları
2. Hafta Kirschoff Yasaları
3. Hafta Zorlamalı Sinüzoidal Akım
4. Hafta Zorlamalı Sinüzoidal Akım
5. Hafta Geçiş Akımı
6. Hafta Geçiş Akımı
7. Hafta Optik
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Optik
10. Hafta Elektrostatik
11. Hafta Elektrostatik
12. Hafta Elektrostatik
13. Hafta Manyetostatik
14. Hafta Manyetostatik
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci aşağıdaki konularda yeterliliğe sahip olacaktır:
1. Elektrikte Kirchhoff yasalarını ve toplamsallık (Süper Pozisyon) teoremini kullanabilme, akımlar yasasındaki diferansiyel denklemleri çözebilme ve devrenin akım değerlerini zamana göre hesaplayabilme becerisi,
2. Karmaşık amplitüd değerlerini kullanarak, alternatif akımlı devrelerde amplitüd ve faz farklarını hesaplayabilme yetisi,
3. Osiloskop, düşük frekanslı dalga jeneratörü, mültimetre gibi laboratuvar aletlerini kullanabilme ve bu aletlerle hassas ölçümler yapabilme becerisi,
4. Optik aletleri teorik ve pratik uygulamalarda çözümleyebilme yetisi,
5. Elektrik yükleri ve akımların dağılımını devre üzerinde çözümleyebilme yeteneği,
6. Direk formüllerle (Coulomb, Biot ve Savard) veya Maxwell integral denklemleriyle (Gauss Teoremi, Ampère Teoremi) manyetik alan ve statik elektrik hesaplayabilme becerisi
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. “Physique PTSI”, TecDoc Lavoisier, 2008.
2. “Physique PTSI”, Hprepa Hachette, 2007.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Kirschoff Yasaları
2 Kirschoff Yasaları
3 Zorlamalı Sinüzoidal Akım
4 Zorlamalı Sinüzoidal Akım
5 Geçiş Akımı
6 Geçiş Akımı
7 Optik
8 Ara Sınav
9 Optik
10 Elektrostatik
11 Elektrostatik
12 Elektrostatik
13 Manyetostatik
14 Manyetostatik
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 3 60
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 6 84
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 3 10 30
Proje 0 0 0
Laboratuar 14 1 14
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 17 17
Kısa Sınavlar 4 1 4
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 177
Toplam İş Yükü / 25 7,08
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top