Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Türk Siyasal Yaşamı(RI207)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI207 Türk Siyasal Yaşamı 3 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ali Faik DEMİR fdemir@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı Cumhuriyetin ilk yıllarından günümüze Türk siyasi hayatını konular, aktörler, önemli olaylar ve yapısal değişim açısından incelemektir. Ders, kronolojik olarak Türk siyasal hayatında dönüm noktası olmuş önemli konular etrafında anlatılacaktır.
İçerik (Bknz: Konu Başlıkları)
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- Türk siyasetindeki önemli aktörleri tanır,
- Türk siyasal tarihindeki dönüm noktalarını bilir,
- Siyasal gelişmeleri kendi bağlamında değerlendirir,
- Yakın dönem siyasal gelişmeleri anlamaya yönelik farkındalık geliştirir.
Öğretim Yöntemleri Teorik aktarım
Kaynaklar -Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, Çev. Yasemin Saner Gönen, 21. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2007.
-Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Çev. Yavuz Alagon, İstanbul: Sarmal Yayınları, 1995.
- Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, 5. Baskı, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1993.
- Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), Çev. Ahmet Fethi, İstanbul: Hil Yayın, 1994.
- Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi (1950’den Günümüze), 3. Baskı. Ankara: İmge, 2004.
- Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıbay (Der.), Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme, İstanbul: Alfa yay., 2000.
- Emre Kongar, 21. Yüzyılda Türkiye, 8. Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1998.
- Ali Bayramoğlu, “Asker ve Siyaset,” Bir Zümre Bir Parti: Türkiye’de Ordu, der. Ahmet İnsel ve Ali Bayramoğlu, İstanbul, Birikim, 2004, ss. 59-118.
- Kemal Kirişçi ve Gareth M. Winrow, Kürt Sorunu: Kökeni ve Gelişimi, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt yayınları, 1997, ss. 92-211.

Belgeseller
- Demirkırat Belgeseli, Haz. Bülent Çaplı ve Can Dündar, 10 Bölüm, 1991.
- 12 Mart. İhtilalin Pençesinde Demokrasi Belgeseli, Haz. Bülent Çaplı ve Can Dündar, 10 Bölüm, 1994.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tanışma ve dersin genel çerçevesinin sunumu
2 İttihat ve Terakki Yönetimi, İmparatorluğun çöküşü ve cumhuriyete giden yol
3 Tek Parti Yönetiminin kurulması
4 Çok partili hayata geçiş ve Demokrat Parti dönemi
5 27 Mayıs 1960 ve sonrası (İkinci Cumhuriyet)
6 27 Mayıs sonrası ve 1971 Muhtırası
7 1971-1980 arası siyasal gelişmeler
8 Vize sınavı
9 12 Eylül 1980 ve sonrası (Üçüncü Cumhuriyet)
10 1990’larda siyasal gelişmeler
11 28 Şubat süreci
12 Konuk
13 Sorunlu alanlar (azınlıklar, etnik kimlikler, toplumsal cinsiyet, sivil toplum vb.) ve demokrasi
14 21. Yüzyıl başında Türkiye’de siyasal yaşam
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 100
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 16 16
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 24 24
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 82
Toplam İş Yükü / 25 3,28
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top