Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Sosyal Bilimlerde İstatistik Yöntemleri(RI203)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI203 Sosyal Bilimlerde İstatistik Yöntemleri 3 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Aslı Gül ÖNCEL aoncel@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı aşağıdaki konularda öğrenciye temel kavramları ve karşılaşılan durumlarda bunların kullanılmasını öğretmektir :
• Verilerin düzenlenmesi ve grafik olarak gösterilmesi.
• Olasılık kanunları ve hesabı (olasılıkların toplamı ve çarpımı kanunları, şartlı olasılık, binom dağılımı, hipergeometrik dağılım, normal dağılım, t dağılımı vs.)
• Örnekleme kavramı, yöntemleri, veri toplama ve örneklem seçimi.
• İstatistiksel tahmin yöntemleri (ana kitle ortalaması veya oranının noktasal tahmini, güvenli aralıkta tahmini)
• Parametrik veya parametrik olmayan hipotez testleri.
İçerik 1) Giriş, araştırma projesinin adımları, verilerin düzenlenmesi ve analizi.
2) Verilerin düzenlenmesi ve analizi, tekerrür dağılımları.
3) Dağılımlar ile ilgili merkezde yığılma ve dağılma ölçüleri.
4) Olasılık, olasılık kanunları ve teorik olasılık dağılımları.
5) Olasılık, olasılık kanunları ve kesikli değişkenler için teorik olasılık dağılımları.
6) Sürekli değişkenler için teorik olasılık dağılımları.
7) Örnekleme ve istatistiksel tahmin yöntemleri (Ana kitle ortalaması ve oran tahmini).
8) Hipotez testleri (Parametrik yöntemler)
9) Hipotez testleri (Parametrik olmayan yöntemler, Chi-kare bağımsızlık ve homojenlik testleri)
10) Hipotez testleri (Parametrik olmayan yöntemler, Chi-kare uygunluk testleri)
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin başarı ile tamamlanması sonucunda öğrenci,
1) Tanımsal istatistikle ilgili temel kavramlar ile veri analiz tekniklerini kullanma ve verileri çeşitli tipte grafiklerle anlamlandırma becerisini kazanacaktır.
2) Öğrenci uygun olasılık kanunlarını kullanarak karşılaşılan farklı durumlarda olasılıkları hesaplayacaktır.
3) İstatistik yöntemleri kullanarak karşılaşılan problemleri mantık ve istatistik ölçüleri açısından çözümleyecektir.
4) İstatistik veri analizi ile ilgili terim ve kavramlara hakim olarak elindeki verilerden, istatistik tahmin yöntemlerini kullanarak olası çıkarımları yapacaktır.
5) Amaçlara uygun olarak örneklem büyüklüğünü belirleyerek bir araştırma için örneklemi belirleyebilecektir.
Öğretim Yöntemleri Bernard Grais, “Statistique descriptive”,3eme edition, Dunod, Paris
Vincent Giard, "Statistiques Appliquées a la Gestion", Edition Economica,Paris.
Paul Newbold, William L.Carlson, Betty Thorne, “Statistics for Business and Economics”, 6th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 2007
Roger C. Pfaffenberger, James H. Patterson, “Statistical Methods for Business and Economics”, Irwin 2003
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İstatistik'e giriş
2 Verilerin düzenlenmesi ve analizi
3 Dağılımlar ile ilgili merkezde yığılma ve dağılma ölçüleri.
4 Dağılımlar ile ilgili merkezde yığılma ve dağılma ölçüleri.
5 Olasılık, olasılık kanunları ve teorik olasılık dağılımları.
6 Olasılık, olasılık kanunları ve teorik olasılık dağılımları.
7 Olasılık, olasılık kanunları ve teorik olasılık dağılımları.
8 Örnekleme ve istatistiksel tahmin yöntemleri, (Ana kitle ortalaması ve oran tahmini)
9 Örnekleme ve istatistiksel tahmin yöntemleri, (Ana kitle ortalaması ve oran tahmini)
10 Ara sınav.
11 Hipotez testleri (Parametrik yöntemler)
12 Hipotez testleri (Parametrik yöntemler)
13 Hipotez testleri (Parametrik olmayan yöntemler, Chi-kare bağımsızlık ve homojenlik testleri)
14 Hipotez testleri (Parametrik olmayan yöntemler, Chi-kare uygunluk testleri)
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 9 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 3 15
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 5 20
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 9 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 5 4 20
Ödevler 3 3 9
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 7 7
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Kısa Sınavlar 5 2 10
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 79
Toplam İş Yükü / 25 3,16
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top