Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Siyasal Düşünceler Tarihi I(RI201)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI201 Siyasal Düşünceler Tarihi I 3 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Eylem ÖZKAYA keozkaya@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı siyasal düşüncenin gelişimini Antik Çağ'dan ondokuzuncu yüzyıla kadar takip etmek ve temel siyasi kavramların gelişimini tarihsel bağlamlarında anlamaktır.
İçerik Siyasi Düşünceler Tarihi 1 dersi Antik Çağ'dan On dokuzuncu Yüzyıla kadar olan süreçte siyasi düşüncenin gelişimini açıklamaktadır. Ders bağlamında akıl, katılım, Antik Yunan ve Roma'da özgürlük, farklı yönetim biçimleri, yöneticinin rolü, dünyevi ve uhrevi olanın yeri, vatandaşlık, cumhuriyet, egemenlik ve meşruiyet kavramları işlenecektir. Bu kavramlar Antik Çağ'da Platon ve Aristo'nun düşüncesinde incelendikten sonra Ortaçağ'da islam, Yahudilik ve HRistiyanlık düşünceleri içinde gelişimleri takip edilecektir. Makyavel'in yarattığı kırılma ile ruhani ve seküler arasındaki ayrışma, iktidarın ve yöneticinin nitelikleri üzerine çalışılacak ve bu kırılmadan yola çıkarak Toplum Sözleşmesi düşünürleri ve kuramlarına değinilecektir. Son olarak Hümanistler ve Aydınlanma Çağı düşünürleri işlenecek ve böylelikle 19. yüzyıl siyasi düşüncesine kadar gelinmiş olacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları İktidar, hükümet, devlet ve meşruiyet kavramlarını anlamak
Bu kavramların tarih içindeki gelişiminş anlamak,
Farklı zaman algıları ve bunun sonuçlarını anlamak (Düz ve döngüsel zaman algısı)
Batı Avrupa'da modern devletin kuruluş sürecini anlamak
Öğretim Yöntemleri Ders notları ve öğretim görevlisi tarafından dağıtılan metinler.
Kaynaklar Ders Kitapları :
- U. BELLAGAMBA, K. DEHARBE, M. ORTOLANI, L. REVERSO, "Histoire des idées
politiques", Ed. Panorama du droit, 2e ed. 2013.
- J.H. BURNS "Histoire de la pensée politique médiévale" et "Histoire de la pensée politique
moderne" Ed. P.U.F. Coll. Léviathan.
- D. et A. CABANIS "Introduction à l'histoire des idées politiques" Ed. Publisud, Coll. Manuels 2000.
- F. CHATELET "Histoire des idées politiques" Ed. PUF.
- F. CHATELET, O. DUHAMEL, E. PISIER, P. BOURETZ, D. COLAS "Histoire des idées
politiques" Ed. PUF Mémento Thémis.
- J.J. CHEVALIER "Histoire de la pensée politique" Ed. Grande Bibliothèque Payot.
- J.J. CHEVALIER, Y. GUCHET, "Les grandes oeuvres politiques de Machiavel à nos jours" Ed. A.
Colin Coll. U.
- C. CORDELL-PARIS, « La philosophie politique », Ellipses, 2013.
- J. DROZ "Histoire des doctrines politiques en France" Ed. PUF - Que sais-je ?
- P. DUBOUCHET "Histoire des idées politiques" Ed. L'Hermès 2 vol.
- S. GOYARD-FABRE "Philosophie politique" XVIe-XXe s." Ed. PUF Coll. Droit fondamental.
- Y. GUCHET "Histoire des idées politiques - De l'antiquité à la Révolution française" Ed. A. Colin
Coll. U.
- D.G. LAVROFF "Les grandes étapes de la pensée politique" Précis Dalloz.
- D.G. LAVROFF "Histoire des idées politiques de l'Antiquité à la fin du XVIIIe siècle" Ed. Dalloz
Mémento.
- A. LECA "Histoire des idées politiques des origines au XXe siècle" Ed. Ellipses.
- L. LIPSON "Les grands thèmes de la pensée politique" Ed. Presses de la Fondation nationale de
Sciences Politiques.
- G. MAIRET "Les doctrines du pouvoir - la formation de la pensée politique" Ed. Gallimard Coll.
Idées.
- P. MANENT "Histoire intellectuelle du libéralisme" Ed. Hachette Coll. Pluriel.
- O. NAY, "Histoire des idées politiques", Ed. A. Colin, Coll. U. Science politique.
- G. MUHLMAN, E. PISIER, F. CHATELET, O. DUHAMEL, "Histoire des idées politiques", Ed.
PUF, Quadrige-Manuels, 2012.
- Ph. NEMO "Histoire des idées politiques dans l'antiquité et au moyen-âge" Ed. PUF, Quadrige, 2e
ed. 2012.
- P. ORY (s.d.) "Nouvelle histoire des idées politiques" Ed. Hachette Coll. Pluriel, 2011.
- G. LESCUYER "Histoire des idées politiques" Précis Dalloz.
- M. ROBIN "Histoire comparative des idées politiques" Ed. Economica.
- J.J. RAYNAL "Histoire des grands courants de la pensée politique" Ed. Hachette supérieur.
- J.C. RICCI, "Histoire des idées politiques", Ed. Dalloz, coll. Cours, 2e ed. 2011.
- J. ROUVIER "Les grandes idées politiques des origines à J.J. Rousseau" Ed. Bordas.
- Q. SKINNER, « Les fondements de la pensée politique moderne », Albin Michel, 2009.
- L. STRAUSS, J. CROPSEY "Histoire de la philosophie politique" Ed. PUF, Coll. Léviathan, 1994.
- N. TENZER "Histoire des doctrines politiques en France" Ed. PUF Que sais-je ? n°304.
- N. TENZER "Philosophie politique" Ed. P.U.F. Coll. Premier cycle
- J. TERREL « Les théories du pacte social » Ed. Seuil, Coll. Points Essais, 2001.
- J. TOUCHARD (s.d.) "Histoire des idées politiques" (tome 1 : des origines au XVIIIe s.) Ed. PUF
Quadrige, 2012.
- Y. Ch. ZARKA "Philosophie et politique à l'âge classique" Ed. PUF.
Sözlükler :
- Ph. RAYNAUD, S. RIALS "Dictionnaire de philosophie politique" Ed. PUF.
- F. CHATELET, O. DUHAMEL, E. PISIER "Dictionnaire des oeuvres politiques" Ed. PUF.
Metin derlemeleri :
- D. COLAS "La pensée politique" Ed. Larousse Coll. Textes essentiels.
- J. IMBERT, H. MOREL, R.J. DUPUY "La pensée politiques des origines à nos jours" Ed. PUF Coll.
Thémis - Textes et documents.
Dergiler :
- Revue Française d'Histoire des Idées Politiques.
- Etudes d'histoire du droit et des idées politiques.
Çoktan seçmeli Sorular :
- E. GASPARINI, O. THOLOZAN : "QCM Histoire des idées politiques" Ed. Gualino.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Antik Siyasal Düşünce Yunan Siyasal Düşüncesi Herodot, Tükidides, Sofistler (Protagoras ve Gorgias)
3 Antik Siyasal Düşünce : Yunan Siyasal Düşüncesi : Sokrates, Aristoteles ve Platon
4 Antik Siyasal Düşünce : Yunan Siyasal Düşüncesi: Çiçero, Seneka, Markus Aurelius
5 Ortaçağ Siyasal Düşüncesi : Hristiyanlık: Aziz Pavlus, Aziz Augustin ve Akinalı Tomas
6 Ortaçağ Siyasal Düşüncesi : İslam ve Yahudilik : Ibn-i Haldun, Farabi , İbn-i Sİna ve Musa bin Meymun
7 Ara sınav
8 Modern Siyasal Düşünce : Makyavel
9 Modern Siyasal Düşünce : Erasmus ve Thomas More
10 Modern Siyasal Düşünce : Hobbes ve Bodin
11 Aydınlanma çağı: Siyasal Liberalizmin öncüleri John Locke, David Hume et Montesquieu
12 Aydınlanma çağı: Rousseau ya da demokratik ütopya
13 Tarihin Sonu : Emmanuel Kant
14 G.W. F. Hegel
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 100
Toplam İş Yükü / 25 4,00
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top