İletişim Lisans Programı

Uluslararası İletişim(COM308)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM308 Uluslararası İletişim 6 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Dilruba ÇATALBAŞ dcatalbas@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, uluslararası iletişim alanında geçmişten günümüze ortaya atılan kuramsal perspektifleri, ön plana çıkan kavram ve yaklaşımları dönemlerinin siyasal ve sosyo-kültürel bağlamı içinde ve belli başlı yazarların önemli çalışmalarını temel alarak eleştirel bir bakış açısıyla incelemektir.
İçerik Bkz. Konu başlıkları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- uluslararası ilişkiler kuramları ile uluslararası iletişim kuramlarının iç içe geçmişliğini anlar;
- uluslararası iletişimin bir akademik alan olarak gelişiminde propaganda çalışmalarının rolünü kavrar;
- Modernizasyon, gelişme, bağımlılık ve emperyalizm dahil olmak üzere farklı kuramsal perspektiflerin uluslararası medya ve iletişim çalışmalarına etkileri ve sonuçlarını tartışabilir;
- UNESCO ve diğer uluslararası kurumların uluslararası iletişimi ilgilendiren politika ve entrümanların gelişimindeki rolünü açıklar;
- oryantalizm ve post-kolonyalizm gibi güncel tartışmaların uluslararası iletişim çalışmalarına katkısını kavrar;
- karşılaştırmalı medya sistemlerini tanımlamak için kullanılan paradigma ve kriterleri anlar.
Öğretim Yöntemleri Katılımcı Konferans
Kaynaklar Seçme Kaynaklar:
Ole R. Holsti (no date), Theories of International Relations, http://people.duke.edu/~pfeaver/holsti.pdf

Scott Burchill, Andrew Linklater, Richard Devetak, Jack Donnelly, Matthew Paterson, Christian Reus-Smit and Jacqui True (2005) Theories of International Relations, Third edition, http://lib.jnu.ac.in/sites/default/files/RefrenceFile/Theories-of-IR.pdf

Emel Akça (2004) “1990 Sonrası Türk-Amerikan İlişkileri ve İki Ülke Basınında Temsili: Karşılaştırmalı Söylem Çözümlemesi (Afganistan ve Irak Müdahaleleri), yayımlanmamış doktora tezi, Ege Üniversitesi.

Benedict Anderson (1983) Imagined Communities, https://www2.bc.edu/marian-simion/th406/readings/0420anderson.pdf

Armand Mattelart İletişimin Dünyasallaşması, İletişim yayınları, 2001.
İrfan Erdoğan (1995) Uluslararası İletişim, Kaynak yay.
William B. Gudykunst, Molefi Kete Asante , Eileen Newmark (2000) Handbook of international and intercultural communication, Sage Publications.
Hamid Mowlana (1997) Global information and world communication : new frontiers in international relations, London : SAGE Publications, 2nd ed.
İrfan Erdoğan (1994) Uluslararası iletişim : dünyanın çarpık düzeni, https://www.researchgate.net/publication/235915757_Uluslararasi_Iletisim_Dunyanin_carpik_duzeni
Armand Mattelart (1996) La mondialisation de la communication, Paris: Presses Universitaires de France.
Robert W. McChesney, Ellen Meiksins Wood, and John Bellamy Foster (1998) Capitalism and the information age: the political economy of the global communication revolution, New York, NY : Monthly Review Press.
Sean MacBride...[ve öte.] Bir çok ses tek bir dünya: iletişim ve toplum - bugün ve yarın /; çev. Ertuğrul Özkök...[ve öte.] Ankara : Unesco Türkiye Milli Komisyonu, 1993.
Harold Lasswell (1927) Propaganda Techniques in World War I. London: M.I.T. Press, https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015000379902;view=1up;seq=269
Hallin, D. C., & Mancini, P. (2004). Comparing media systems: Three models of media and politics. Cambridge: Cambridge University Press.
Hallin, D. C., & Mancini, P. (Eds.) (2012). Comparing media systems beyond the western world. Cambridge: Cambridge University Press.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dersin genel çerçevesinin çizilmesi
2 Uluslararası ilişkiler kuramları
3 Propaganda çalışmaları: 1. Dünya Savaşı
4 Propaganda çalışmaları: 2. Dünya Savaşı
5 Modernizasyon kuramı
6 Gelişme kuramı
7 Ara sınav
8 Bağımlılık kuramı
9 Emperyalizm ve kültürel emperyalizm
10 Yeni Dünya İletişim Düzeni (NWICO) ve UNESCO
11 Karşılaştırmalı uluslararası medya sistemleri
12 Küreselleşme ve küresel medya
13 Oryantalizm ve postkolonyalizm
14 Yeni medya ve enformasyonel kapitalizm
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 10
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 76
Toplam İş Yükü / 25 3,04
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top