İletişim Lisans Programı

Sinema ve Anlatım(CTV210)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CTV210 Sinema ve Anlatım 4 3 3 3 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ece VİTRİNEL evitrinel@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; sinemada biçimin anlamı nasıl oluşturduğunu incelemek, sinemasal anlatım tekniklerinin işlenen konudan bağımsız olarak meydan verebileceği farklı okumalara odaklanmaktır. Ders kapsamında yapılacak incelemeler özellikle zaman olgusunun ele alınış biçimi etrafında şekillenen anlatım tekniklerini temel alacak, bunu yaparken de Todorov tarafından ortaya atıldıktan sonra Genette'in bir disiplin olarak geliştirdiği "anlatıbilim"e yaslanacaktır.
İçerik 1. Hafta: Genel giriş ve temel kavramlar
2. Hafta: Anlatıbilim nedir?
3. Hafta: Film evreninin oluşumu ve öğeleri
4. Hafta: Anlatısallık kategorileri (anlatısal olan ve olmayan filmler, çoklu anlatılar)
5. Hafta: Sinemada zaman
6. Hafta: Sinemada mekan
7. Hafta: Vize
8. Hafta: Zamanın işlenişi I (sıra kavramı, doğrusal olan ve olmayan filmler, flashback, flashforward)
9. Hafta: Zamanın işlenişi II (hız kavramı, elips, özet, pause, hızlandırma, yavaşlatma, plan-sekans)
10. Hafta: Zamanın işlenişi III (eş zamanlılık kavramı, bölünmüş ekran, paralel kurgu)
11. Hafta: Zamanın işlenişi IV (frekans kavramı, tekrar)
12. Hafta: Sinemada bilgi aktarımı
13. Hafta: Film söylemi üzerine
14. Hafta: Örnek film çözümlemesi
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. İçerik/biçim ayrımını ve etkileşimini kavrar.
2. Görsel metinlerde anlamın nasıl oluştuğunu öğrenir.
3. İleriki yıllarda alacağı sinema dersleri için gerekli altyapıyı edinir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar ADORNO W. Theodor (1995), The´orie Esthe´tique, Paris, Klincksieck
BÜKER Seçil (2010), Sinemada Anlam Yaratma, Hayalbaz Kitap
GAUDREAULT Andre´, JOST Franc¸ois (2004), Le Re´cit Cine´matographique, Nathan Cine´ma
GENETTE Ge´rard (1966), « Frontie`res du Re´cit », Communications, « L’Analyse Structurale du Re´cit », No. 8, Editions du Seuil, pp. 158-169
GENETTE Ge´rard (1972), Figures III, Editions du Seuil
JULLIER Laurent (2003), L’Analyse des Se´quences, Paris, Nathan
ODIN Roger (1983), « Pour Une Se´mio-pragmatique du Cine´ma », Iris, Vol. 1, No. 1, Paris, pp. 67-82
TODOROV Tzvetan (1966), « Les Cate´gories du Re´cit Litte´raire », Communications, « L’Analyse Structurale du Re´cit », No. 8, Editions du Seuil, pp. 131-157
VANOYE Francis (1989), Re´cit Ecrit, Re´cit Filmique, Collection Nathan Cine´ma
VASSE Claire (2003), Le Dialogue du Texte Ecrit a` la Voix Mise en Sce`ne, Cahiers du Cine´ma
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Genel giriş ve temel kavramlar
2 Anlatıbilim nedir?
3 Film evreninin oluşumu ve öğeleri
4 Anlatısallık kategorileri (anlatısal olan ve olmayan filmler, çoklu anlatılar)
5 Sinemada zaman
6 Sinemada mekan
7 Vize
8 Zamanın işlenişi I (sıra kavramı, doğrusal olan ve olmayan filmler, flashback, flashforward)
9 Zamanın işlenişi II (hız kavramı, elips, özet, pause, hızlandırma, yavaşlatma, plan-sekans)
10 Hafta: Zamanın işlenişi III (eş zamanlılık kavramı, bölünmüş ekran, paralel kurgu)
11 Zamanın işlenişi IV (frekans kavramı, tekrar)
12 Sinemada bilgi aktarımı
13 Film söylemi üzerine
14 Örnek film çözümlemesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 1 28 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 1 28 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 9 9
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 1 1
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 66
Toplam İş Yükü / 25 2,64
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top