İletişim Lisans Programı

İletişim Hukuku ve Fikri Haklar(COM212)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM212 İletişim Hukuku ve Fikri Haklar 4 2 2 2 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Pınar KARTAL pinarmem@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı iletişim hukukunun temelinde yer alan ifade
özgürlüğünün sınırlandırılması sorununu tartışmak ve
farklı kitle iletişim araçlarına ilişkin yasal düzenlemeleri
incelemektir.
İçerik 1. Hafta: İletişim Hukukuna Giriş
2. Hafta: Vitoria ve İletişim Hakkı
3. Hafta: İfade özgürlüğünün sınırlandırılması
sorunu/Spinoza ve John Stuart Mill
4. Hafta: İfade özgürlüğünün evrensel ve bölgesel denetim

mekanizmalarının kararlarında çizilen sınırları
5. Hafta: İfade Özgürlüğünün genel ahlak nedeniyle
sınırlandırılması (1)
6. Hafta: İfade Özgürlüğünün milli güvenliğin ve toprak
bütünlüğünün korunması nedeniyle sınırlandırılması (2)
7. Hafta: Basın Hukuku: Temel Kavramlar (1)
8. Hafta: Basın hukuku: Dönemsel Yayın (2)
9. Hafta: Basın suçlarında ceza sorumluluğu
10. Hafta: Radyo-Televizyon hukuku (1)
11. Hafta: Radyo-Televizyon hukuku (2)
12. Hafta: Reklam Hukuku
13. Hafta: İnternet hukuku
14. Hafta: Genel tekrar
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci; ifade özgürlüğünün sınırlarını evrensel ve bölgesel denetim
mekanizmalarının kararları ışığında belirleyebilir.
Farklı kitle iletişim araçlarına ilişkin yasal düzenlemeleri öğrenir.
Öğretim Yöntemleri Konularla ilgili uluslararası sözleşmelerin ve iç hukuktaki kanun metinlerinin karşılaştırılarak incelenmesi.
Karar inceleme.
Kaynaklar - Sulhi Dönmezer-Köksal Bayraktar, Basın Hukuku, Beta Yayınları, 2016.
-Cemal Bali Akal, Modern Düşüncenin Doğuşu, Dost Kitabevi
Yayınları, 2003
-Özden Cankaya, Melike Batur Yamaner, Kitle İletişim Özgürlüğü,
Turhan Kitabevi, Ankara, 2012
-Kayıhan İçel, Yener Ünver, Kitle Haberleşme Hukuku, Beta, 2009
-İnal Emrehan; Başak Baysal, Reklam Hukuku, On iki Levha
Yayınları, 2008
-Emmanuel Derieux, Droit des Médias, Droit Français, Européen et
International, L.G.D.J, 2004
-Laurent Delpart, Céline Halpern, Communication et Internet:
pouvoir et droit, Vuibert, 2007
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İletişim Hukukuna Giriş
2 Vitoria ve İletişim Hakkı
3 İfade özgürlüğünün sınırlandırılması
4 İfade özgürlüğünün evrensel ve bölgesel denetim mekanizmalarının kararlarında çizilen sınırları
5 İfade Özgürlüğünün genel ahlak nedeniyle
6 İfade Özgürlüğünün milli güvenliğin ve toprak
7 Basın Hukuku: Temel Kavramlar (1)
8 Basın hukuku: Dönemsel Yayın (2)
9 Basın suçlarında ceza sorumluluğu
10 Radyo-Televizyon hukuku (1)
11 Radyo-Televizyon hukuku (2)
12 Reklam Hukuku
13 İnternet hukuku
14 Genel tekrar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olurlar X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine sahip olurlar X
3 Kültür-sanat, demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler, hukuk ve mevzuatlar, kalite standartları konularında bilgi ve sorumluluk bilincine sahip olurlar X
4 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri, yenilikçi ve girişimci uygulamalar hakkında yeterli bilgi birikimine sahip olurlar X
5 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine sahip olurlar X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerikleri tasarlama, bu içerikleri kolektif üretme ve yönetme becerisine sahip olurlar X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime, bilimsel çalışma ve paylaşma yetisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve eleştirel çözümleme yetisine, Kamu yararı, sosyal sorumluluk ve çevre bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler X
10 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarının tarihsel gelişim süreçleri ve bu mecralara ilişkin güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olurlar X
11 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanları hakkında sosyolojik, kültürel ve estetik yaklaşımları öğrenirler
12 Kültür endüstrilerinin ekonomiği politiğini, çalışma ve üretim ilişkileri ile pazarlama ve tüketim modellerini analiz etmeyi öğrenirler
13 Radyo - televizyon programları ve dijital medyada görsel işitsel içerik üretimi ile farklı türlerdeki film yapımı için gerekli teknik donanımı bunları temel düzeyde kullanabilecek şekilde öğrenirler
14 Elektronik ve dijital medya ile sinema alanlarında yaratıcı faaliyetler yürütme, birlikte üretim yapma ve çalışma deneyimi edinirler
15 Halkla ilişkiler, reklam, bütünleşik pazarlama iletişimi ve kurumsal iletişim alanında kuramsal bilgiye sahiptir
16 Halkla ilişkiler ve reklam alanında araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini bilir, kampanya tasarlayabilir, etkili bir şekilde sunabilir ve raporlayabilir
17 Kurumsal iletişim, kriz ve risk iletişimi, itibar yönetimi, medya ilişkileri, medya planlama, dijital medya yönetimi, marka yönetimi ve kişilerarası iletişim konuları hakkında bilgi sahibidir ve bu alanda uygulamaları gerçekleştirebilir
18 Halkla ilişkiler ve reklam ile ilgili strateji ve taktikleri geleneksel ve yeni medyanın özelliklerine uygun bir şekilde kullanır
19 Halkla ilişkiler ve reklam alanındaki yasal düzenlemeleri, etik kodları bilir ve bu düzenlemelere bağlı kalır X
20 Gazeteciliğin bir sosyal kurum ve olgu olarak toplumsal yeri, rolü ve işlevleri konusunda farklı kuramsal yaklaşımları ve geleneksel/ dijital medya ortamları için haber üretme sürecini bilir
21 Geleneksel/ana akım medyanın yanı sıra alternatif medya yapılanmalarının yapısal, yönetsel ve teknik özelliklerini bilir X
22 Etkileşimli/dijital medya ortamlarının sosyal ve beşeri bilimler açısından ortaya çıkardığı yeni kavramsal ve kuramsal tartışmaları bilir X
23 Türkiye’de ve dünyada gazeteciliğin tarihsel gelişimini bilir ve sosyal ve siyasal tarih içerisinde çözümler
24 Bilişim teknolojilerini, basın ve yayın tekniklerini etkin olarak kullanma, etkileşimli medya, web ve sosyal medyadan derlenen verileri kullanarak haber yazma, görselleştirme ve yayınlama becerisine sahiptir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25 25
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 96
Toplam İş Yükü / 25 3,84
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top