Özel Hukuk Doktora Programı

Borca Aykırılığın Sonuçları(ÖHDR-337)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ÖHDR-337 Borca Aykırılığın Sonuçları 2 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Doktora
Dersi Veren(ler) Mehmet ERDEM mehmeterdemus@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Borca aykırılık ve bunun sonuçlarının değerlendirilmesi
İçerik Konu başlıklarında gösterilmiştir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Borca aykırılık ve sonuçları konusunda derinlemesine bilgi sahibi olunması
Öğretim Yöntemleri Konu anlatımı ve sunum
Kaynaklar Kemal Oğuzman, Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul 2018.
Fikret Eren, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 2018.
Pierre Tercier, Pascal Pichonnaz, Murat Develioğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 2016.
Pierre Tercier, Pascal Pichonnaz, Droit des obligations, Zürich, 2012.
S. Sulhi Tekinay, Haluk Burcuoğlu, Sermet Akman, Atilla Altop, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 1993.
Haluk Nomer, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 2019.
Necip Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt I, Filiz Kitabevi, 2017.
Pierre Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème édition, 1997.
Commentaire Romand Code des obligation art. 1-529, 2ème édition, Bâle, 2012.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Borca Aykırılık Kavramı
2 Alacaklı Temerrüdü
3 Alacaklının Etki Alanında Gerçekleşen İfa İmkansızlığı
4 Borcun İmkansızlaşması ve İmkansızlığın Türleri
5 Başlangıçtaki İmkansızlık
6 Borçlunun Sorumluluğunu Gerektirmeyen Sonraki İmkansızlık
7 Borçlunun Sorumlu Olduğu Sonraki İmkansızlık
8 Kötü İfa
9 Borçlu Temerrüdü
10 Borçlu Temerrüdünün Karşılıklı Sözleşmelerdeki Özellikleri
11 Sözleşme Öncesi Davranış Yükümüne Aykırılıktan ve Yaratılan Güveni Boşa Çıkarmadan Ötürü Sorumluluk
12 İşlem Temelinin Çökmesi
13 Sorumsuzluk Anlaşması
14 İfa Yardımcısının Fiilinden Sorumluluk
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 40
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Özel hukuk alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma, X
2 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme, X
3 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme, X
4 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma, X
5 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, X
6 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme, X
7 Özel hukuk alanındaki teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme, X
8 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, X
9 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme, X
10 Özel hukuk alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim olma. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 2 2
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 162
Toplam İş Yükü / 25 6,48
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top