Sosyoloji Lisans Programı

Temsil Ve Performans Sosyolojisi(SOC492)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC492 Temsil Ve Performans Sosyolojisi 8 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Uğur Zeynep GÜVEN ugurzeynepguven@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, sahne sanatlarından başlamak üzere, spor karşılaşmaları, kutlamalar, ritüeller ve çeşitli oyunlara ek olarak, törenler ya da sokak hareketleri gibi, gündelik hayata nüfuz eden tüm etkileşim biçimleri ve toplumsallıkları bütüncül bir yaklaşımla ele alarak, birbirinden farklı performans türlerinin, birer kültürel üretim ve süreç olarak analiz edilmesini içermektedir. Ders, bir taraftan, sahne ve gösteri sanatlarının içerdiği toplumsal ilişkiler bütününü kültürel bağlamda değerlendirme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Diğer taraftan, gündelik hayatta, kamusal alandan sosyal medyaya farklı mecralarda, bireylerin ve toplulukların kendilerini sunma biçimi olarak performansın kültürel ve sosyal boyutunun incelenmesini hedeflemektedir.
İçerik Bu dersin kuramsal altyapısı, sosyolojinin de çağdaş okumaları arasında yer alan göstergebilim, postmodern kuram, postyapısalcılık ve toplumsal cinsiyet alanına ait literatürden meydana gelmektedir. Ayrıca, disiplinlerarası bir karaktere sahip bu ders, antropoloji, iletişim bilimleri, felsefe ve tarih gibi alanlardan beslenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi alan öğrenciler;
1. Sahne sanatları ve görsel sanatlara ilişkin (konser, tiyatro, festivaller, bienal, vb.) temsil ve performanslar çerçevesinde açığa çıkan toplumsallıkları ve bunların arka planında yer alan kültürel süreçleri analiz etmeyi öğrenirler.
2. Gündelik hayatta ve kamusal alanda meydana gelen birbirinde çok farklı tipteki kolektif sosyal olayların (sokak hareketleri, oyunlar, ritüeller, müsabakalar, vb.) performativitelerini araştırmayı öğrenirler.
3. Geleneksel medya ve sosyal medya mecralarında performansların bileşenlerini değerlendirme becerilerini geliştirirler.
Öğretim Yöntemleri 1. İlgili literatür
2. İlgili görsel malzemeler
3. Saha araştırması
Kaynaklar Okuma Paketi İçinden Seçki:

Schechner, R. (2002). “What is performance studies?” in Performance Studies, An Introduction, London:Routledge, pp.1-22

Goffman, E. (1973). “Introduction” in Presentation of Self in Everyday Life. NY: The Overlook Press, p.1-17.

Turner, V. (1980). “Social Dramas and Stories about Them”, Critical Inquiry, Vol. 7, No. 1, On Narrative, pp. 141-168.

Parker, A. and Sedgwick, K. (2004). “Introduction to performativity and performance” in The Performance Studies Reader, H. Bial (ed.), London: Routledge, pp.167-175.

Butler, J. (1988). “Performative acts and gender constitution: an essay in phenomenology and feminist theory”, Theater Journal, 40:4, pp.519-531

Murphy, P. (2012). “Class and Performance in the Age of Global Capitalism”, Theatre Research International, Vol. 37, No. 1, pp.49–62

Simpson, P. (2011). “Street performance and the city: Public space, sociality, and intervening in the everyday”, Space and Culture, 14(4), 415-430.

Hopkins, D.J., Shelly, O., Solga, K. (2011). Performance and the City, UK: Palgrave Macmillan.

Turino, T. (2007). “Participatory and Presentational Performance” in Music as Social Life, The Politics of Participation, Chicago: The University of Chicago Press, pp.23-66

McCormick, L. (2006). “Music as Social Performance” in Myth, Meaning and Performance: Toward a New Cultural Sociology of the Arts, pp.121-145.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Performans Sosyolojisine Giriş
2 Gündelik Hayatta Performans: Schechner Tekniği
3 Toplumsal Eylem Olarak Performans: Dramaturjik Yaklaşım
4 Toplumsal Drama, Kültürel Drama, Communitas ve Liminoid Analizleri
5 Performativite, Toplumsal Sistem ve Davranışsalcılık
6 Küreselleşme, Kültürlerarasılık ve Performans
7 Vize Sınavı
8 Sahne Sanatlarına ilişkin Toplumsallıklar Analizi: Müzik Performansları Örneği
9 Kamusal Alanda Temsil ve Performans Türleri
10 Oyun ve Müsabaka Çözümlemeleri
11 Geleneksel Medya ve Sosyal Medyada Performans
12 Teknoloji ve Performans: Avangard Gösteriden Popüler Kültür Şovlarına
13 Performans Analizi Ödevlerinin Teslimi ve Sınıf İçi Değerlendirme
14 Dönemin Genel Değerlendirmesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir.
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir.
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir.
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir.
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir.
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir.
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir.
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir.
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir.
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir.
11 Mezun olan öğrenci sosyolojiyi geniş bir sosyal bilim çerçevesiyle bütünleştiren disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir.
12 Mezun olan öğrenci Türkiye’nin tarihini ve modernleşmesini sosyolojik sonuçları itibarıyla ve dünya tarihi çerçevesinde yorumlayabilir.
13 Mezun olan öğrenci toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların neden olduğu sorunlara olası çözümler üretmek için siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilir.
14 Mezun olan öğrenci sosyolog olarak olduğu gibi, araştırmacı olarak da konumu hakkında düşünümsel bir bakış açısı geliştirebilir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top