Sosyoloji Lisans Programı

Sosyolojik Düşünceler Tarihi II(SOC202)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SOC202 Sosyolojik Düşünceler Tarihi II 4 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Ali ERGUR aergur@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yirminci yüzyılda sosyolojik düşüncenin belli başlı akım ve düşünürlerini ayrıntılı bir şekilde tartışmak.
İçerik Çağdaş sosyolojik düşüncenin temelleri olan, Yirminci yüzyılda iz bırakmış önemli akım ve düşünürler, bu ders kapsamında irdelenirler.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Çağdaş sosyoloji kuramlarının doğuş koşulları hakkında fikir sahibi olur.
2. Yirminci yüzyıl sosyolojisinin önceki dönemlerle kavramsal bağlantılarını anlar.
3. Yirminci yüzyılda etkili olmuş başlıca kuram, düşünür ve akımların neler olduğunu öğrenir.
4. Çağdaş soyolojinin geliştirdiği kavramları işlevselleştirmeyi öğrenir.
5. Çağdaş sosyoloji kuramlarının birbirleriyle olan bağlantı, etkilleşim ve çatışmaları hakkında fikir sahibi olur.
6. Çağdaş sosyolojinin başlıca yöntem tartışmalarının neler olduğu hakkında fikir sahibi olur.
7. Çağdaş sosyolojinin gelişiminde etkili olmuş önemli figürlerin düşünce dünyalarının ana hatlarını öğrenir.
8. Toplumsal olaylar ile sosyoloji kuramları arasındaki bağları kurmayı öğrenir.
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı.
Kaynaklar 1. ? « Fundamental Notions » : William Graham SUMNER (1992 [1942]). Folkways, A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals, Ginn and Company, Boston, pp.12-21
2. ? « Le loisir ostentatoire » : Thorstein VEBLEN (1971). Théorie de la classe de loisir, Gallimard, Paris, pp.27-46
3. ? « Quelques types de caractères et de sociétés » : David R. RIESMAN (1971). La Foule Solitaire, Arthaud, Paris, pp.23-50
4. ? « Structure sociale, anomie et déviance » : Robert K. MERTON (1965). Éléments de théorie et de méthode sociologique, Plon, Paris, 167-191
5. ? « Professions anciennes et nouvelles spécialités » : C. Wright MILLS (1970). Les Cols Blancs, Ed. François Maspero, Paris, pp.135-168
6. ? « Conflit social et théorie du changement social » : Lewis COSER (1982). Les fonctions du conflit social, Presses Universitaires de France, Paris, pp.91-112
7. ? « Society as Symbolic Interaction » : Herbert BLUMER (1998). Symbolic Interactionism, Perspective and Method, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, Londres, pp.78-89
8. ? « Les cadres primaires » : Erving GOFFMAN (1991). Les cadres de l’expérience, Les Editions de Minuit, Paris, pp.30-48
9. ? « Négociations : introduction à la question » : Anselm STRAUSS (1992). La trame de la négociation, L’Harmattan, Paris, pp.245-268
10. ? « What is ethnomethodology ? » : Harold GARFINKEL (2003). Studies in Ethnomethodology, Polity Press, Cambridge, pp.1-34
11. ? « La société comme réalité subjective » : Peter BERGER – Thomas LUCKMAN (1996). La construction sociale de la réalité, Armand Colin, Paris, pp.177-222
12. ? « Relations de pouvoir et situations d’incertitude » : Michel CROZIER (1971). Le phénomène bureaucratique, Éditions du Seuil, Paris, pp.176-214
13. ? « Nature du signe linguistique » : Ferdinand de SAUSSURE (1995). Cours de linguistique générale, Payot, Paris, pp.97-140
14. ? « Langage et société » : Claude LEVI-STRAUSS (1974). Anthropologie structurale, Plon, Paris, pp.63-75
15. ? « Solution pratique et problème théorique. Pourquoi la théorie ? » : Louis ALTHUSSER (1986). Pour Marx, Éditions La Découverte, Paris, pp.165-174
16. ? « L’habitus et l’espace des styles de vie » : Pierre BOURDIEU (1979). La distinction, critique sociale du jugement, Les Éditions de minuit, Paris, pp.188-248
17. ? « Le structurel, la structuration » : Anthony GIDDENS (1987). La constitution de la société, Presses Universitaires de France, Paris, pp.65-83
18. ? « La méthodologie des théories générales relatives à l’activité sociale » : Jürgen HABERMAS (1987). Logique des sciences sociales et autres essais, Presses Universitaires de France, Paris, pp.60-73
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Amerikan sosyolojinin doğuşu 1
2 Amerikan sosyolojinin doğuşu 2
3 Kültüralizm
4 İşlevselcilik 1
5 İşlevselcilik 2
6 Çatışma kuramları 1
7 Çatışma kuramları 2
8 Ara sınavı
9 Simgesel etkileşimcilik
10 Sosyolojide fenomenolojik bakış
11 Rasyonel seçim kuramları
12 Yapısalcılık 1
13 Yapısalcılık 2
14 Habermas'ın makro-sosyolojik bakışı
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 60
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Mezun olan öğrenci hem sosyolojide hem de ilgili sosyal bilim alanlarındaki kuramsal perspektifleri tanımlayabilir ve değerlendirebilir. X
2 Mezun olan öğrenci temel kuramsal çözümlemeleri ve sosyolojik kavramları kendi araştırma alanında kullanabilir. X
3 Mezun olan öğrenci sosyolojik perspektif ve akıl yürütmeyi, toplumsal ve tarihsel olgulara eklemleyebilir; toplumsal ve tarihsel meseleleri sosyolojik bir gözle yorumlayabilir. X
4 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili araştırma alanlarındaki klasik ve çağdaş araştırmaları ve bilgi üretimini takip edebilir ve değerlendirebilir. X
5 Mezun olan öğrenci sosyolojik bir araştırmayı uygun kuramsal çatı ve ampirik yöntemlerle tasarlayabilir ve yürütebilir. X
6 Mezun olan öğrenci araştırma sorularıyla ampirik bulguları ilişkilendiren yazılı bir araştırma raporu üretebilir. X
7 Mezun olan öğrenci hem niteliksel hem niceliksel yöntemleri uygun şekilde kullanabilir. X
8 Mezun olan öğrenci veri işlemek ve çözümlemek için gerekli istatistik yazılım programlarından uygun şekilde faydalanabilir. X
9 Mezun olan öğrenci sosyoloji ve ilgili alanlardaki kuramsal ve ampirik bilgi üretimini eleştirel bir şekilde değerlendirebilir. X
10 Mezun olan öğrenci Türkçe, Fransızca ve İngilizce’de yapılan bilimsel üretimi takip edebilir. X
11 Mezun olan öğrenci sosyolojiyi geniş bir sosyal bilim çerçevesiyle bütünleştiren disiplinlerarası ve karşılaştırmalı bir bakış açısı geliştirebilir. X
12 Mezun olan öğrenci Türkiye’nin tarihini ve modernleşmesini sosyolojik sonuçları itibarıyla ve dünya tarihi çerçevesinde yorumlayabilir. X
13 Mezun olan öğrenci toplumsal eşitsizliklerin ve ayrımcılıkların neden olduğu sorunlara olası çözümler üretmek için siyasal ve toplumsal süreçlere müdahil olabilir. X
14 Mezun olan öğrenci sosyolog olarak olduğu gibi, araştırmacı olarak da konumu hakkında düşünümsel bir bakış açısı geliştirebilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 114
Toplam İş Yükü / 25 4,56
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top