Hukuk Lisans Programı

Türk Dış Politikası(HUK366)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK366 Türk Dış Politikası 6 2 0 0 2 1
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Sezai Enis TULÇA etulca@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türk Dış Politikasını, Atatürk devri, İkinci Dünya Savaşı süreci, Demokrat Parti dönemi ve 1960 sonrası Kıbrıs ve Ege uyuşmazlığı gibi önemli dış sorunlarını ön plana alarak, Cumhuriyet dönemi başından günümüze kadar incelemektir.
İçerik Konu başlaıklarında
Dersin Öğrenme Çıktıları Yarıyıl sonunda öğrencilerin Türk Dış Politikasının temel uygulamaları ve Cumhuriyet dönemindeki önemli sorunlarını inceleyip temel bilgi sahibi olamları amaçlanmaktadır.
Öğretim Yöntemleri Derste yüz yüze
Kaynaklar Baskın Oran- Türk Dış Politikası- İletişim yayınları
Cüneyt Yenigün, Erdem Efegil- Değişen Türk Dış politikası- Nobel Yayınları
Sina Akşin- Kısa Türkiye tarihi- T.İş Bankası yayınları
Fahir Armaoğlu- 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi- Alkim yayınevi
Erhan Türbedar- Balkan Türkleri- ASAM yayınları
Önder Kaya- Azınlıklar- Yeditepe yayınları
Enis Tulça- Atatürk, Venizelos ve Bir Diplomat; Enis Bey- Simurg yayınları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Osmanlı Devleti'nin son dönemleri; Mondros,Sevres,Mudanya ve Lozan antlaşmaları
2 Atatürk dönemi Dış Siyaseti- Balkan ve Sadabat paktları
3 2.Dünya Savaşı sürecinde Türk Dış Siyaseti ve savaş sonunda Türkiye'nin Batı İttifakında yer alması.
4 Demokrat Parti Devri Türk Dış Siyaseti
5 1955'den günümüze kadar Kıbrıs sorunu
6 1959'dan günümüze Türkiye-AB ilişkileri
7 1973'den günümüze Ege sorunu
8 Vize
9 1990 sonrası Türkiye'nin Balkan Politikaları
10 Günümüzde Türk Dış Politikası
11 sunumlar
12 sunumlar
13 sunumlar
14 Sunumlar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma.
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma.
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma.
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme.
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme.
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma.
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme.
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme.
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme.
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme.
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma.
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top