İletişim Lisans Programı

Pazarlama İletişimi(RPP417)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPP417 Pazarlama İletişimi 7 2 2 2 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Grup Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Çiğdem ERSAYIN cersayin@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Pazarlama iletişimi ve bütünleşik pazarlama iletişimi kavramları
tanımlanacak ve pazarlama iletişimi karma elemanlarının entegre
edilmesinin kurumlar için önemi üzerinde durulacak; bütünleşik
pazarlama iletişimi sürecinin iletişim temelli anahtar kavramları
açıklanacak; kitle iletişim araçları ve e-medyanın bütünleşik
pazarlama iletişimindeki yeri ve önemi belirtilecek; uluslar arası
bağlamda pazarlama iletişiminin uygulama pratikleri standardizasyon
ve adaptasyon kavramları temel alınarak açıklanacak; bütünleşik
pazarlama iletişimi yönetimi için temel uygulama konuları olan
planlama; bütçeleme, hedef-strateji ve taktik belirleme detaylı şekilde
tanımlanacak ve açıklanacak; bütünleşik pazarlama iletişimi karması
elemanlarından Reklam, H. İlişkiler, Satış Promosyon, Kişisel Satış
tanımlanacak ve her bir karma elemanının pazarlama iletişimindeki
yeri ve önemi örneklerle açıklanacak.
İçerik 1. Hafta: Pazarlama iletişimi temel kavramları.
2. Hafta: Bütünleşik pazarlama iletişiminin temel unsurları
ve kurumlar için gerekliliği.
3. Hafta: Pazarlama İletişimi sürecine etki eden temel
iletişim kavramları.
4. Hafta: Kitle iletişim araçları ve e-medyanın pazarlama
iletişimindeki yeri ve önemi.
5. Hafta: Uluslararası bağlamda pazarlama iletişimi.
6. Hafta: Bütünleşik pazarlama iletişimi yönetimi
planlaması.
7. Hafta: Ara Sınav (vize).
8. Hafta: Bütünleşik pazarlama iletişimi yönetimi bütçeleme.
9. Hafta: Hedef/strateji ve taktik oluşturma I.
10. Hafta: Hedef/strateji ve taktik oluşturma II.
11. Hafta: Reklamın bütünleşik pazarlama iletişimi
içerisindeki yeri ve önemi.
12. Hafta: H.İlişkilerin bütünleşik pazarlama iletişimi
içerisindeki yeri ve önemi.
13. Hafta: Kişisel satışın bütünleşik pazarlama iletişimi
içerisindeki yeri ve önemi.
14. Hafta: Satış promosyonun bütünleşik pazarlama iletişimi
içerisindeki yeri ve önemi.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
? Pazarlama İletişiminin bütünlüklü hale getirilmesinin
kurumlar için önemini tanımlayabilecek.
? Bütünleşik pazarlama iletişimine temel oluşturan iletişim
kavramlarını, mecraların iletişimdeki yeri ve önemini, uluslar
arası uygulamalardaki kavramları açıklayabilecek.
? Bütünleşik pazarlama iletişimi yönetimi için temel uygulama
konuları olan planlama, bütçeleme, hedef/strateji/taktik
belirlemeyi açıklayabilecek.
? Bütünleşik pazarlama iletişimi temel karma elemanlarından
reklam, H.İlişkiler, kişisel satış ve satış promosyonu
tanımlayabilecek ve söz konusu elemanların özelliklerini ve
kurumlar için kullanım alanlarını ve faydalarını
açıklayabilecek.
Öğretim Yöntemleri Literatür tarama, vaka analizi, Power Point sunum
Kaynaklar Dahlen,M., (2010). Marketing Communications: Wiley
Pickton, D., Broderick, A. (2005). Integrated Marketing
Communications, London: Prentice Hall.
Kotler, P., Armstrong, G. 12.Edition. Principles of Marketing, New
Jersey: Prentice Hall.

İlgili diğer güncel makale ve kitaplar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 1. Hafta: Pazarlama iletişimi temel kavramları.
2 2. Hafta: Bütünleşik pazarlama iletişiminin temel unsurları ve kurumlar için gerekliliği.
3 3. Hafta: Pazarlama İletişimi sürecine etki eden temel iletişim kavramları.
4 4. Hafta: Kitle iletişim araçları ve e-medyanın pazarlama iletişimindeki yeri ve önemi.
5 5. Hafta: Uluslararası bağlamda pazarlama iletişimi.
6 6. Hafta: Bütünleşik pazarlama iletişimi yönetimi planlaması.
7 7. Hafta: Ara Sınav (vize).
8 8. Hafta: Bütünleşik pazarlama iletişimi yönetimi bütçeleme.
9 9. Hafta: Hedef/strateji ve taktik oluşturma I.
10 10. Hafta: Hedef/strateji ve taktik oluşturma II.
11 11. Hafta: Reklamın bütünleşik pazarlama iletişimi içerisindeki yeri ve önemi.
12 12. Hafta: H.İlişkilerin bütünleşik pazarlama iletişimi içerisindeki yeri ve önemi.
13 13. Hafta: Kişisel satışın bütünleşik pazarlama iletişimi içerisindeki yeri ve önemi.
14 14. Hafta: Satış promosyonun bütünleşik pazarlama iletişimi içerisindeki yeri ve önemi.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 76
Toplam İş Yükü / 25 3,04
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top